← Strona główna Grupy PFR

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu

Grupa PFR
przetarg_poznan_zdjęcie_z_drona

PFR Poznań Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości
położonej w Poznaniu, przy ul. Królowej Jadwigi 51.

English version

I. Dane Sprzedającego

PFR Poznań Nieruchomości sp. z o.o. („PFR PN”) z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 43A lok. 37B, 01-001 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000824559, NIP 5252813716, REGON 385400793, kapitał zakładowy: 5.000 PLN (wniesiony w całości). 

Jedynym wspólnikiem PFR PN jest PFR Fundusz Inwestycyjny FIZAN, którego częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie.

II. Informacje prawne i informacje dodatkowe

 1. PFR PN jest podmiotem prawa prywatnego. Przedmiotowe postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.), ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 z późn. zm.). 
 2. Sprzedaż nieruchomości objętej niniejszym postępowaniem uzależniona jest od pozyskania przez PFR PN stosownych zgód korporacyjnych.
 3. Sprzedaż nieruchomości odbędzie się we wskazanej przez PFR PN kancelarii notarialnej w Warszawie.
 4. Kupujący ponosi wszystkie koszty związane z zakupem nieruchomości, w tym koszty opłat notarialnych. 
 5. PFR PN może odwołać postępowanie na każdym jego etapie bez podawania przyczyn.
 6. Doradcą prowadzącym proces sprzedaży w imieniu PFR PN jest Jones Lang LaSalle sp. z o.o. („JLL”) - wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową na adres: [email protected] lub drogą telefoniczną, pod numerem +48 660 664 704.
 7. Oględziny przedmiotu przetargu po zapoznaniu się z przygotowaną dokumentacją stanu prawnego („Paczka Informacyjna”) można dokonać po uprzednim uzgodnieniu z JLL. 

III. Opis przedmiotu przetargu 

PFR PN dysponuje prawem użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Królowej Jadwigi 51 w Poznaniu, dzielnicy Wilda, województwie wielkopolskim, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 49, o obszarze 1,5348 ha, wraz z prawem własności wzniesionych na niej, stanowiących odrębną nieruchomość, budynku usługowego i budowli, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer PO2P/00100836/1 („Nieruchomość”).

Nieruchomość posiada kształt regularnego prostokąta, północny bok przylega do ul. Królowej Jadwigi, natomiast południowy bok przylega do ul. Olimpijskiej. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem komercyjnym stanowiącym kino (sieci kin Multikino), który jest usytuowany w części północnej działki, z frontową elewacją skierowaną na stronę ul. Królowej Jadwigi. Na niezabudowanej, południowej części Nieruchomości, zorganizowany jest parking płatny, pokryty nawierzchnią z kostki betonowej. Teren działki jest oświetlony oraz uzbrojony w infrastrukturę techniczną (wodną, kanalizacyjną, gazową, energetyczną, kanalizacją deszczową, teletechniczną, ciepłowniczą).

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „W rejonie ulicy Dolna Wilda” przyjęty Uchwałą nr XLI/697/VII/2017 Rady Miejskiej Poznania z dnia 24 stycznia 2017 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego rocznik 2017, poz. 1184 z dnia 9 lutego 2017) („Plan Miejscowy”). Plan Miejscowy obowiązuje od 23 lutego 2017 r. Obszar przedmiotowej Nieruchomości jest zlokalizowany na terenie oznaczonym na rysunku Planu Miejscowego symbolem MW/U, dla którego Plan Miejscowy ustala zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zabudowę usługową w obszarze funkcjonalnego śródmieścia. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników dotyczących kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu Plan Miejscowy ustala, między innymi: (i) lokalizację budynków mieszkalnych albo usługowych, albo mieszkalno-usługowych, (ii) intensywność zabudowy od 0,1 do 2,0, (iii) wysokoś ć zabudowy do 6 kondygnacji nadziemnych, nie większą niż 30,0 m, (iv) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej, (v) powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 50%.

Nieruchomość jest obciążona prawem zobowiązaniowym – umową dzierżawy zawartą w dniu 16 września 1996 r., która weszła w życie 1 czerwca 1997 r. i  zawarta została na czas oznaczony 30 lat tj. do dnia 31 maja 2027 r. i opiera się na kwartalnym czynszu dzierżawy waloryzowanym inflacją („Umowa Dzierżawy”). Zgodnie z Umową Dzierżawy, Dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu, którego wykonanie nastąpi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.

 

Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 37.000.000 zł netto  (słownie: trzydzieści siedem milionów złotych), natomiast ofertę nabycia należy składać zgodnie z przedstawionymi poniżej wymaganiami.

 

IV. Wymagania dotyczące złożenia oferty zakupu Nieruchomości („Oferta Zakupu”)

1) Oferta Zakupu powinna być sporządzona na szablonie stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia i musi zawierać:  

 • firmę wraz z siedzibą Oferenta,
 • dane kontaktowe Oferenta,
 • datę sporządzenia Oferty Zakupu,
 • datę ważności Oferty Zakupu nie krótszą niż 6 miesięcy,
 • wskazanie przedmiotu Oferty Zakupu,
 • wskazanie oferowanej ceny zakupu netto w walucie polskiej,
 • warunki zakupy,
 • źródło finansowania zakupu,
 • proponowany harmonogram transakcji zakupu,
 • informację na temat wymaganych zgód korporacyjnych,
 • niezbędne oświadczenia przedstawione w załączniku 1,
 • podpis (możliwy również elektroniczny) Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

2) Do Oferty Zakupu należy dołączyć odpis z właściwego rejestru lub ewidencji Oferenta oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby lub osób podpisujących Ofertę Zakupu.

V. Sposób i ostateczna data złożenia Oferty Zakupu

Ofertę Zakupu należy składać drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty e-mail) na adres: [email protected], w terminie do dnia 14 października 2022 r., do godziny 12:00. Oferta Zakupu w formacie PDF, ze skanem odręcznego podpisu lub z podpisem elektronicznym, musi zawierać wszystkie informacje wskazane w punkcie IV podpunkt 1 powyżej oraz zawierać załączniki wskazane w punkcie IV podpunkt 2 powyżej. W przypadku wysłania skanu PDF z podpisem odręcznym, oryginały dokumentów należy dostarczyć do siedziby JLL pod adresem Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, nie później niż do dnia 18 października 2022 r. 

VI. Przebieg wyboru najlepszego Oferenta i podpisanie umowy sprzedaży

 1. PFR PN wybierze spośród ofert uznanych za ważne Oferenta, który zaproponuje najbardziej atrakcyjną Ofertę Zakupu pod względem ceny oraz warunków nabycia.
 2. W przypadku gdy kilku Oferentów przedstawi równie atrakcyjną z punktu widzenia PFR PN Ofertę Zakupu, zorganizowana zostanie dla tych Oferentów dodatkowa runda ofertowa, tj. dodatkowy termin na złożenie zrewidowanych Ofert Zakupu. 
 3. Warunkowa lub ostateczna umowa sprzedaży Nieruchomości zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, we wskazanej przez PFR PN kancelarii notarialnej w Warszawie.

VII. Załączniki:

Grupa PFR
Poprzedni artykuł
Przedłużone zawieszenie BPS TFI w ewidencji Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych zarządzających PPK
Zmiana regulaminu Tarczy Finansowej PFR 2.0
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO