← Strona główna Grupy PFR
W celu przeciwdziałania konfliktom interesów, jak i właściwego zarządzenia nimi, PFR wdrożył odpowiednie mechanizmy zarządcze, odzwierciedlone we właściwych regulacjach wewnętrznych, w tym Polityce zapobiegania i zarządzania konfliktami interesów.

Przez konflikt interesów należy rozumieć faktyczną lub potencjalną sytuację, która może prowadzić do sprzeczności interesów PFR i interesów osobistych pracowników, w szczególności w przypadku, w którym interesy osobiste pracowników kolidują lub mogłyby kolidować z należytą i właściwą realizacją obowiązków służbowych.


 

Zasady dotyczące zarządzania konfliktem interesów w PFR mają na celu:

 

 

Identyfikację sytuacji faktycznych lub potencjalnych, które stanowią lub mogą stanowić konflikt interesów

 

Wskazanie istotnych metod i trybu postępowania w zakresie zapobiegania, identyfikowania oraz zarządzania konfliktem interesów

 

Budowę świadomości w organizacji w zakresie należytego postępowania w przypadku faktycznej lub potencjalnej kolizji interesów

 

Pracownicy PFR są zobowiązani do zgłoszenia możliwości wystąpienia potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu interesów.

 

Warunki RODO

Warunki RODO