← Strona główna Grupy PFR

PFR w pigułce

Dowiedz się czym zajmujemy się w Grupie Kapitałowej PFR, poznaj naszą strukturę, nasze cele i ambicje oraz strategię rozwoju na najbliższe lata.

PFR w pigułce

Dowiedz się czym zajmujemy się w Grupie Kapitałowej PFR, poznaj naszą strukturę, nasze cele i ambicje oraz strategię rozwoju na najbliższe lata.


Jesteśmy instytucją, która koordynuje działania podmiotów państwowych wspierających zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Pod naszymi skrzydłami integrujemy działalność ekosystemu wielopłaszczyznowo wspierającego rozwój polskiej gospodarki. Wspieramy proces jej modernizacji. Pomagamy eksporterom, innowatorom, inwestujemy w rozwój przedsiębiorstw i infrastruktury.

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ PFR

Polski Fundusz Rozwoju S.A. wraz ze swoimi spółkami zależnymi tworzy grupę spółek finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestującą w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy Polski.

Priorytetami GK PFR są: inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw, wsparcie samorządów, realizacja programu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz obsługa inwestycji zagranicznych.

Oprócz PFR S.A. pełniącej funkcję spółki dominującej i centrum strategicznego, w skład Grupy Kapitałowej PFR wchodzą także:

  • PFR TFI – podmiot specjalizujący się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi zorientowanymi na klasę aktywów alternatywnych (np. nieruchomości, projekty infrastrukturalne, PE czy VC) oraz zarządzaniu częścią środków pozyskanych w ramach PPK;
  • PFR Ventures – największy fundusz funduszy (FoF) w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oferujący finansowanie zwrotne innowacyjnym spółkom z sektora MŚP poprzez wybranych pośredników finansowych, np. fundusze VC/PE lub aniołowie biznesu;
  • PFR Nieruchomości – nieruchomościowe ramię Grupy Kapitałowej PFR, którego celem jest wzmacnianie ogólnopolskiego rynku mieszkaniowego poprzez realizację inwestycji i zwiększanie dostępności mieszkań na wynajem, także dla słabiej uposażonych rodzin;
  • PFR Portal PPK – ustawowy operator Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), które są powszechnym i dobrowolnym system długoterminowego oszczędzania pracowników w Polsce, opracowanym i współfinansowanym przez pracodawców i państwo; 
  • PFR Operacje – centrum usług wspólnych dla Grupy Kapitałowej PFR;
  • PPP Venture – spółka zawiązana w celu budowy i utrzymania domów studenckich przy ul. Badurskiego w Krakowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ponadto, poprzez spółkę współzależną Operator Chmury Krajowej, PFR S.A. jest zaangażowany w przyspieszanie cyfryzacji polskiej gospodarki. W ciągu pierwszych kilkunastu miesięcy działalności OChK zawarł dwie umowy strategiczne: z Google (sierpień 2019 r.) i Microsoft (maj 2020 r.), które przewidują budowę centrów danych obu globalnych dostawców chmury publicznej na terenie Polski. Drugim inwestorem w tym projekcie jest PKO Bank Polski S.A. Za pośrednictwem spółki stowarzyszonej Polska Agencja Ratingowa, PFR S.A. realizuje cele z obszaru rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Pozostałymi inwestorami w tym projekcie są GPW S.A. oraz BIK S.A. Częścią ekosystemu GK PFR jest również Fundacja PFR, której PFR S.A. jest fundatorem. Za jej pośrednictwem prowadzone są działania na rzecz pozytywnych zmian w otoczeniu społecznym Grupy.

Wzorując się na najlepszych praktykach międzynarodowych i działając w ramach jednej kompleksowej strategii, Polski Fundusz Rozwoju integruje także ofertę innych czołowych polskich instytucji rozwoju przewodząc szerszej Grupie PFR. Należą do niej: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Strategia Grupy PFR na lata 2020-2025

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju to nowoczesny system polskich instytucji rozwoju o wspólnej wizji i misji oraz podstawowych zasadach działania. Poniżej prezentujemy dokument strategii Grupy PFR na lata 2020-2025 przyjęty w czerwcu 2020 r.:

GRUPA KAPITAŁOWA PFR W LICZBACH

72,4 mld PLN

Wysokość udzielonej pomocy dla przedsiębiorstw w ramach Tarczy Finansowej PFR

352 000

Liczba firm zatrudniających łącznie ponad 3,2 mln pracowników, które otrzymały subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR

>2,5 mln

Liczba uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) i PPE po III etapie programu

>11 mld PLN

Wartość inwestycji PFR we wszystkie projekty od 2016 r.

>350

Liczba innowacyjnych spółek, które pozyskały finansowanie z funduszy VC zarządzanych przez PFR Ventures

>650

Liczba pracowników Grupy Kapitałowej PFR

Warunki RODO

Warunki RODO