← Strona główna Grupy PFR

Specjalizujemy się w finansowaniu rozwoju polskich przedsiębiorstw z szeroko rozumianego sektora przemysłowego.

Inwestycje realizujemy poprzez obejmowanie akcji lub udziałów kapitałowych, obligacji zamiennych na akcje, a także poprzez udzielanie długu podporządkowanego (mezzanine). W przypadku inwestycji kapitałowych preferujemy nabywanie znaczących pakietów mniejszościowych, przy zachowaniu kontroli nad spółką w rękach dotychczasowych właścicieli.

Potencjalne sytuacje inwestycyjne obejmują m.in.: 

  • skalowanie przedsiębiorstwa - wspomaganie rozwoju poprzez dokapitalizowanie spółki w celu pokrycia nakładów inwestycyjnych na projekty rozwojowe, 
  • finansowanie akwizycji - udzielenie finansowania na dokonanie przejęcia innego podmiotu w Polsce lub za granicą oraz 
  • sukcesja - wsparcie polskich właścicieli firm w zmianie struktury własnościowej.

Proces Inwestycyjny

Potencjalne projekty inwestycyjne analizuje zespół transakcyjny, a następnie poddawane są ocenie komitetu inwestycyjnego, którego większość członków stanowią niezależni eksperci rynkowi.

Na wstępnym etapie rozmów, zespół transakcyjny przeprowadza analizę komercyjną przedsiębiorstwa polegającą na ocenie biznes modelu oraz strategii spółki w celu zrozumienia potencjału jej dalszego wzrostu. Istotnym kryterium oceny projektu jest wpływ inwestycji PFR na poprawę efektywności przedsiębiorstwa, wzrost innowacyjności, zwiększenie zdolności do wdrażania nowych technologii i nowoczesnych produktów, jak również przyspieszenie dynamiki rozwoju.

W przypadku potwierdzenia przez zespół transakcyjny zgodności potencjalnej inwestycji ze strategią inwestycyjną, przygotowuje on Analizę Wstępną w celu przedstawienia projektu komitetowi inwestycyjnemu. 

W przypadku pozytywnej opinii komitetu inwestycyjnego zespół transakcyjny przystępuje do przeprowadzenia procesu due diligence. Równolegle strony rozpoczynają negocjacje dokumentacji transakcyjnej, definiującej strukturę transakcji oraz regulującej zasady ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwie. 

Po zakończeniu procesu due diligence oraz finalizacji dokumentacji zespół transakcyjny przedstawia ostateczne warunki inwestycji komitetowi inwestycyjnemu w celu uzyskania wiążącej opinii. Po uzyskaniu pozytywnej opinii komitetu inwestycyjnego strony podpisują dokumentację transakcyjną.

Warunki RODO

Warunki RODO