← Strona główna Grupy PFR

Podstawowe dane finansowe

Najważniejsze dane i wskaźniki finansowe dotyczące Grupy Kapitałowej PFR.

Podstawowe dane finansowe

Najważniejsze dane i wskaźniki finansowe dotyczące Grupy Kapitałowej PFR.Poniżej prezentujemy najbardziej podstawowe dane finansowe wraz w wybranymi wskaźnikami finansowymi dla Grupy Kapitałowej PFR. Wszystkie dane finansowe pochodzą z naszych sprawozdań finansowych.

Z rozwijanej listy możesz wybrać dane dotyczące: rachunku zysków i strat, bilansu lub rachunku przepływów pieniężnych.
 

Szukaj
Rachunek zysków i strat
Bilans
Rachunek przepływów pieniężnych
(dane w tys. PLN) 2016 2017 2018 2019

Przychody ze sprzedaży

33,085

47,543

78,037

199,362

          % wzrost

-

43,7%

64,1%

155,5%

Zysk z działalności operacyjnej bez uwzgl. amortyzacji (EBITDA)

-16,170

-5,954

-44,639

-1,979

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

-16,366

-6,859

-48,191

-6,363

Zysk przed opodatkowaniem

5,538

219,315

137,196

119,305

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

3,850

223,915

134,588

111,848

Rentowności

EBITDA (%)

-48,9%

-12,5%

-57,2%

1,0%

EBIT (%)

-49,5%

-14,4%

-61,8%

-3,2%

Zysk netto (%)

? Obliczony jako zysk netto przypadający akcjonariuszom j. dominującej/Przychody ze sprzedaży

11,6%

471,0%

172,5%

56,1%

(dane w tys. PLN) 2016 2017 2018 2019

Aktywa razem

1,284,567

6,485,249

5,898,309

6,410,751

          % wzrost

-

404,9%

-9,1%

8,7%

Inwestycja długoterminowe

209,833

4,612,218

4,690,421

5,948,218

Kapitał własny (bez kapitałów mniejszości)

1,210,558

3,413,315

2,991,686

2,835,778

Zobowiązania krótko- i długoterminowe

62,794

3,002,534

2,848,160

3,521,181

Dług razem

58,342

2,993,908

2,829,504

3,493,024

Dług netto razem

-304,750

1,169,213

1,789,736

3,268,090

Wskaźniki

Kapitał własny/Aktywa razem (%)

94,2%

52,6%

50,7%

44,2%

ROA (%)

? Obliczony jako zysk netto przypadający akcjonariuszom j. dominującej/Średni poziom aktywów razem.

-

5,8%

2,2%

1,8%

ROE (%)

? Obliczony jako zysk netto przypadający akcjonariuszom j. dominującej/Średni poziom kapitału własnego bez kapitałów mniejszości.

-

9,7%

4,2%

3,8%

(dane w tys. PLN) 2016 2017 2018 2019

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-34,174

-17,348

-24,763

5,888

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-94,084

-3,882,546

-490,640

-1,360,801

          w tym: CAPEX

338

3,913

-7,786

-12,866

Przepływy pieniężne netto z działności finansowej

23,269

4,675,097

-269,159

551,732

Przepływy pieniężne netto

-104,989

775,203

-784,562

-803,181

Środki pieniężne na koniec okresu

1,048,765

1,823,969

1,039,407

224,933

Warunki RODO

Warunki RODO