← Strona główna Grupy PFR

Podstawowe dane finansowe

Najważniejsze dane i wskaźniki finansowe dotyczące Grupy Kapitałowej PFR.

Podstawowe dane finansowe

Najważniejsze dane i wskaźniki finansowe dotyczące Grupy Kapitałowej PFR.Poniżej prezentujemy najbardziej podstawowe dane finansowe wraz w wybranymi wskaźnikami finansowymi dla Grupy Kapitałowej PFR. Wszystkie dane finansowe pochodzą z naszych sprawozdań finansowych.

Z rozwijanej listy możesz wybrać dane dotyczące: rachunku zysków i strat, bilansu lub rachunku przepływów pieniężnych.
 

Szukaj
Rachunek zysków i strat
Bilans
Rachunek przepływów pieniężnych
(dane w tys. PLN) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Przychody ze sprzedaży

47,543

78,037

199,362

324,955

429,409

437,628

          % wzrost

43,7%

64,1%

155,5%

63,0%

32,14%

1,90%

Zysk z działalności operacyjnej bez uwzgl. amortyzacji (EBITDA)

-5,954

-44,639

-1,979

75,943

162,664

148,022

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (EBIT)

-6,859

-48,191

-6,363

69,798

154,248

137,911

Zysk Brutto

219,315

137,196

119,305

37,110

203,97

265,885

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

223,915

134,588

111,848

12,873

169,21

229,155

Rentowności

EBITDA (%)

-12,5%

-57,2%

1,0%

23,4%

37,90%

33,82%

EBIT (%)

-14,4%

-61,8%

-3,2%

21,5%

35,90%

31,51%

Zysk netto (%)

? Obliczony jako zysk netto przypadający akcjonariuszom j. dominującej/Przychody ze sprzedaży

471,0%

172,5%

56,1%

4,0%

39,40%

52,36%

(dane w tys. PLN) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Aktywa razem

6,485,249

5,898,309

6,410,751

72,286,600

89,328,447

88,874,418

          % wzrost

404,9%

-9,1%

8,7%

1027,6%

23,60%

-0,50%

Inwestycja długoterminowe

4,612,218

4,690,421

5,948,218

54,252,621

24,546,870

14,630,829

Kapitał własny (bez kapitałów mniejszości)

3,413,315

2,991,686

2,835,778

4,458,904

12,872,994

12,323,229

Dług razem

2,993,908

2,829,504

3,493,024

67,689,702

76,300,670

76,551,188

Dług netto razem

1,169,213

1,789,736

3,268,090

65,241,808

70,400,933

63,624,607

Wskaźniki

Kapitał własny/Aktywa razem (%)

52,6%

50,7%

44,2%

6,2%

14,40%

13,87%

ROA (%)

? Obliczony jako zysk netto przypadający akcjonariuszom j. dominującej/Średni poziom aktywów razem.

5,8%

2,2%

1,8%

0,0%

0,20%

0,26%

ROE (%)

? Obliczony jako zysk netto przypadający akcjonariuszom j. dominującej/Średni poziom kapitału własnego bez kapitałów mniejszości.

9,7%

4,2%

3,8%

0,4%

1,95%

1,86%

(dane w tys. PLN) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-17,348

-24,763

5,888

-112,504

-133,009

-613,694

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-3,882,546

-490,640

-1,360,801

-61,149,879

-4,737,939

8,890,659

          w tym: CAPEX

3,913

-7,786

-12,866

-10,054

-8,794

Przepływy pieniężne netto z działności finansowej

4,675,097

-269,159

551,732

63,485,344

8,322,791

-1,284,868

Przepływy pieniężne netto

775,203

-784,562

-803,181

2,222,961

3,451,843

6,992,096

Środki pieniężne na koniec okresu

1,823,969

1,039,407

224,933

2,447,894

5,899,737

12,929,582

Warunki RODO

Warunki RODO