← Strona główna Grupy PFR

Podstawowe dane finansowe

Najważniejsze dane i wskaźniki finansowe dotyczące Grupy Kapitałowej PFR.

Podstawowe dane finansowe

Najważniejsze dane i wskaźniki finansowe dotyczące Grupy Kapitałowej PFR.Poniżej prezentujemy najbardziej podstawowe dane finansowe wraz w wybranymi wskaźnikami finansowymi dla Grupy Kapitałowej PFR. Wszystkie dane finansowe pochodzą z naszych sprawozdań finansowych.

Z rozwijanej listy możesz wybrać dane dotyczące: rachunku zysków i strat, bilansu lub rachunku przepływów pieniężnych.
 

Szukaj
Rachunek zysków i strat
Bilans
Rachunek przepływów pieniężnych
(dane w tys. PLN) 2017 2018 2019 2020

Przychody ze sprzedaży

47,543

78,037

199,362

324,955

          % wzrost

43,7%

64,1%

155,5%

63,0%

Zysk z działalności operacyjnej bez uwzgl. amortyzacji (EBITDA)

-5,954

-44,639

-1,979

75,943

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

-6,859

-48,191

-6,363

69,798

Zysk przed opodatkowaniem

219,315

137,196

119,305

37,110

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

223,915

134,588

111,848

12,873

Rentowności

EBITDA (%)

-12,5%

-57,2%

1,0%

23,4%

EBIT (%)

-14,4%

-61,8%

-3,2%

21,5%

Zysk netto (%)

? Obliczony jako zysk netto przypadający akcjonariuszom j. dominującej/Przychody ze sprzedaży

471,0%

172,5%

56,1%

4,0%

(dane w tys. PLN) 2017 2018 2019 2020

Aktywa razem

6,485,249

5,898,309

6,410,751

72,286,600

          % wzrost

404,9%

-9,1%

8,7%

1027,6%

Inwestycja długoterminowe

4,612,218

4,690,421

5,948,218

54,252,621

Kapitał własny (bez kapitałów mniejszości)

3,413,315

2,991,686

2,835,778

4,458,904

Zobowiązania krótko- i długoterminowe

3,002,534

2,848,160

3,521,181

67,737,053

Dług razem

2,993,908

2,829,504

3,493,024

67,689,702

Dług netto razem

1,169,213

1,789,736

3,268,090

65,241,808

Wskaźniki

Kapitał własny/Aktywa razem (%)

52,6%

50,7%

44,2%

6,2%

ROA (%)

? Obliczony jako zysk netto przypadający akcjonariuszom j. dominującej/Średni poziom aktywów razem.

5,8%

2,2%

1,8%

0,0%

ROE (%)

? Obliczony jako zysk netto przypadający akcjonariuszom j. dominującej/Średni poziom kapitału własnego bez kapitałów mniejszości.

9,7%

4,2%

3,8%

0,4%

(dane w tys. PLN) 2017 2018 2019 2020

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-17,348

-24,763

5,888

-112,504

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-3,882,546

-490,640

-1,360,801

-61,149,879

          w tym: CAPEX

3,913

-7,786

-12,866

-10,054

Przepływy pieniężne netto z działności finansowej

4,675,097

-269,159

551,732

63,485,344

Przepływy pieniężne netto

775,203

-784,562

-803,181

2,222,961

Środki pieniężne na koniec okresu

1,823,969

1,039,407

224,933

2,447,894

Warunki RODO

Warunki RODO