← Strona główna Grupy PFR

Podstawowe dane finansowe

Najważniejsze dane i wskaźniki finansowe dotyczące Grupy Kapitałowej PFR.

Podstawowe dane finansowe

Najważniejsze dane i wskaźniki finansowe dotyczące Grupy Kapitałowej PFR.Poniżej prezentujemy najbardziej podstawowe dane finansowe wraz w wybranymi wskaźnikami finansowymi dla Grupy Kapitałowej PFR. Wszystkie dane finansowe pochodzą z naszych sprawozdań finansowych.

Z rozwijanej listy możesz wybrać dane dotyczące: rachunku zysków i strat, bilansu lub rachunku przepływów pieniężnych.
 

Szukaj
Rachunek zysków i strat
Bilans
Rachunek przepływów pieniężnych
(dane w tys. PLN) 2017 2018 2019 2020 2021

Przychody ze sprzedaży

47,543

78,037

199,362

324,955

429,409

          % wzrost

43,7%

64,1%

155,5%

63,0%

32,14%

Zysk z działalności operacyjnej bez uwzgl. amortyzacji (EBITDA)

-5,954

-44,639

-1,979

75,943

162,664

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

-6,859

-48,191

-6,363

69,798

154,248

Zysk przed opodatkowaniem

219,315

137,196

119,305

37,110

203,97

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

223,915

134,588

111,848

12,873

169,21

Rentowności

EBITDA (%)

-12,5%

-57,2%

1,0%

23,4%

37,90%

EBIT (%)

-14,4%

-61,8%

-3,2%

21,5%

35,90%

Zysk netto (%)

? Obliczony jako zysk netto przypadający akcjonariuszom j. dominującej/Przychody ze sprzedaży

471,0%

172,5%

56,1%

4,0%

39,40%

(dane w tys. PLN) 2017 2018 2019 2020 2021

Aktywa razem

6,485,249

5,898,309

6,410,751

72,286,600

89,328,447

          % wzrost

404,9%

-9,1%

8,7%

1027,6%

23,60%

Inwestycja długoterminowe

4,612,218

4,690,421

5,948,218

54,252,621

24,546,870

Kapitał własny (bez kapitałów mniejszości)

3,413,315

2,991,686

2,835,778

4,458,904

12,872,994

Dług razem

2,993,908

2,829,504

3,493,024

67,689,702

76,300,670

Dług netto razem

1,169,213

1,789,736

3,268,090

65,241,808

70,400,933

Wskaźniki

Kapitał własny/Aktywa razem (%)

52,6%

50,7%

44,2%

6,2%

14,40%

ROA (%)

? Obliczony jako zysk netto przypadający akcjonariuszom j. dominującej/Średni poziom aktywów razem.

5,8%

2,2%

1,8%

0,0%

0,20%

ROE (%)

? Obliczony jako zysk netto przypadający akcjonariuszom j. dominującej/Średni poziom kapitału własnego bez kapitałów mniejszości.

9,7%

4,2%

3,8%

0,4%

1,95%

(dane w tys. PLN) 2017 2018 2019 2020 2021

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-17,348

-24,763

5,888

-112,504

-133,009

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-3,882,546

-490,640

-1,360,801

-61,149,879

-4,737,939

          w tym: CAPEX

3,913

-7,786

-12,866

-10,054

-8,794

Przepływy pieniężne netto z działności finansowej

4,675,097

-269,159

551,732

63,485,344

8,322,791

Przepływy pieniężne netto

775,203

-784,562

-803,181

2,222,961

3,451,843

Środki pieniężne na koniec okresu

1,823,969

1,039,407

224,933

2,447,894

5,899,737

Warunki RODO

Warunki RODO