← Strona główna Grupy PFR

Grupa Kapitałowa Polskiego Funduszu Rozwoju prezentuje przyjętą w grudniu 2021 r. nową Strategię, która określa kierunek działań PFR na najbliższe lata. Przygotowanie dokumentu poprzedzone było m.in. diagnozą społeczno-ekonomiczną wybranych obszarów gospodarczych oraz analizą działalności instytucji rozwoju na świecie.

Działalność organizacji niezmiennie oparta jest o funkcjonowanie Systemu Instytucji Rozwoju, powołanego w 2019 r., w którym jako PFR odpowiadamy za obszar inwestycji.

Zarówno misja, wizja, zasady działania, jak i wartości organizacji są spójne między Grupą Kapitałową PFR a Grupą PFR.

Uzupełnianie sektora komercyjnego i pozarządowego

oraz współpraca przy przygotowaniu i dystrybucji programów w obszarach, w których występują luki w rynku przejawiające się brakiem dostępu do usług finansowych.

Prowadzenie programów rozwojowych dostosowanych do potrzeb odbiorców

- przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, sektora publicznego, sektora pozarządowego oraz osób indywidualnych.

Zwiększanie wartości dla naszych akcjonariuszy

poprzez inwestowanie kapitału celem zapewnienia stopy zwrotu (za wyjątkiem działalności o charakterze misji społecznej).

Dążenie do samofinansowania

poprzez osiąganie pozytywnego wyniku finansowego na prowadzonej działalności oraz możliwość finansowania zewnętrznego.

Uzupełnianie sektora komercyjnego i pozarządowego

oraz współpraca przy przygotowaniu i dystrybucji programów w obszarach, w których występują luki w rynku przejawiające się brakiem dostępu do usług finansowych.

Prowadzenie programów rozwojowych dostosowanych do potrzeb odbiorców

- przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, sektora publicznego, sektora pozarządowego oraz osób indywidualnych.

Zwiększanie wartości dla naszych akcjonariuszy

poprzez inwestowanie kapitału celem zapewnienia stopy zwrotu (za wyjątkiem działalności o charakterze misji społecznej).

Dążenie do samofinansowania

poprzez osiąganie pozytywnego wyniku finansowego na prowadzonej działalności oraz możliwość finansowania zewnętrznego.

Misja:

Grupa PFR, Inwestycje dla Polski. Razem tworzymy praktyczne rozwiązania dla wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości.

Wizja: 

Grupa PFR to system instytucji rozwoju udzielających wsparcia finansowego i doradczego dla przedsiębiorców, samorządów, osób fizycznych, inwestujących na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski.

Strategia Grupy Kapitałowej wskazuje obszary działalności organizacji, które ściśle powiązane są z kierunkami strategicznymi dla całej Grupy PFR.

Poszczególne działania strategiczne będą wpisywać się w cele określone w ramach obszarów: zrównoważonego rozwoju, transformacji cyfrowej i zaawansowanych technologii oraz transformacji energetycznej i konkurencyjności.

Cele określone w ramach tych obszarów to m.in.:

 • zapewnienie niezbędnego poziomu bezpieczeństwa realizacji usług podstawowych i zwiększenie produktywności gospodarki;
 • rozwój potencjału do tworzenia i absorbcji innowacji oraz zwiększenie potencjału badawczego;
 • wsparcie kapitałowe, doradcze i organizacyjne w budowie nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej klimatycznie gospodarki.

Centra kompetencji, które powstały podczas realizacji poprzedniej Strategii, pozostały niezmienne. Są to: działalność inwestycyjna, działalność prorozwojowa, społeczna odpowiedzialność biznesu oraz działalność korporacyjna.

Nasza strategia biznesowa realizuje również cele zrównoważonego rozwoju, zarówno w wymiarze środowiskowym, społecznym, jak i ładu korporacyjnego, oraz jest zgodna z politykami gospodarczymi państwa.

 

Działalność inwestycyjna

W ramach zdefiniowanych strategii inwestycyjnych, umożliwiamy finansowanie projektów na każdym etapie rozwoju.

Inwestycje kapitałowe
 • Wspieramy kapitałowo polskie przedsiębiorstwa oraz projekty infrastrukturalne.
 • Finansujemy oraz wspieramy merytorycznie projekty mające na celu ograniczenie emisji CO2.
Inwestycje w fundusze Venture Capital i Private Equity
 • Wspieramy rozbudowę krajowego rynku venture capital i private equity.
 • Umożliwiamy komercjalizację rozwiązań wysokotechnologicznych CleanTech.
Inwestycje mieszkaniowe
 • Rozwijamy polski rynek najmu instytucjonalnego poprzez realizowane inwestycje bezpośrednie w rozwój sektora mieszkaniowego.
Inwestycje na rynku publicznym
 • Dostarczamy silne kompetencje zarządzania aktywami publicznymi w ramach programu PPK, w pełni realizując obowiązek instytucji wyznaczonej w ustawie o PPK.

Działalność prorozwojowa

Inwestujemy w polską gospodarkę, angażując się w szeroki zakres projektów o dużym potencjale prorozwojowym.

Digitalizacja polskiej gospodarki
 • Wspieramy cyfryzację kraju, umożliwiając podmiotom publicznym i prywatnym włączanie się w globalny trend migracji do usług chmurowych.
Zrównoważony rozwój samorządów
 • Wspieramy rozwój bliskiej współpracy samorządów z przedsiębiorstwami technologicznymi.
Wspieranie innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach
 • Wspieramy przedsiębiorstwa w dokonaniu transformacji cyfrowej, otwierając je na świat nowych technologii i nauki.
Rozwój sektora wysokich technologii
 • Tworzymy warunki dla rozwoju i ekspansji przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce.
Rozwój kapitału ludzkiego
 • Rozwijamy kompetencje obecnych i przyszłych innowatorów.
Zapewnianie bezpieczeństwa emerytalnego
 • Budujemy świadomość z zakresu systemu emerytalnego i jego produktów. Ułatwiamy zarządzanie produktami emerytalnymi.
Budowa odporności i konkurencyjności gospodarki
 • Zapewniamy płynność finansową dla przedsiębiorstw w związku z pandemią oraz uodporniamy gospodarkę.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Prowadzimy szeroko zakrojone działania edukacyjne na rzeczy wzrostu świadomości ekonomicznej, kompetencji cyfrowych i zrównoważonego rozwoju.

Działalność edukacyjna
 • Prowadzimy szeroko zakrojone działania edukacyjne na rzecz wzrostu świadomości ekonomicznej, kompetencji cyfrowych i zrównoważonego rozwoju.
Wsparcie aktywizacji zawodowej
 • Pomagamy odnaleźć się na rynku pracy zarówno osobom z niego wykluczonym i tym dopiero na niego wkraczającym.
Wsparcie rozwoju kultury
 • Realizujemy projekty mające na celu wsparcie kultury, sztuki oraz ochronę dziedzictwa narodowego.

Istotnym elementem Strategii jest również rozwój wewnętrzny organizacji. Strategia Grupy Kapitałowej PFR na lata 2022-2025 przewiduje stopniowy rozwój kompetencji PFR Operacje, co pozytywnie wpłynie na efektywność działalności korporacyjnej całej organizacji. Możliwe jest przeniesienie dodatkowych obszarów w latach 2022-2025 w zależności od bieżącego zapotrzebowania i możliwości Grupy Kapitałowej.

Celem kierunkowym w zakresie rozwoju wewnętrznego jest utrzymanie wysokiego ratingu kredytowego i efektywne wykorzystanie kapitału. Kierujemy się nadrzędną zasadą: "Zgodność z prawem stanowi fundament każdego rozwoju". Z tego względu przyjęliśmy Strategię Compliance PFR, która określa ramy zgodności działalności Polskiego Funduszu Rozwoju, zarówno z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, regulacjami wewnętrznymi jak i standardami rynkowymi.

Zapoznaj się z pełną wersją dokumentów

Strategia Grupy Kapitałowej PFR na lata 2022-2025

Strategia Grupy Kapitałowej PFR

na lata 2022-2025

strategia-grupy-pfr-2020-2025

Strategia Grupy PFR

na lata 2020-2025

Warunki RODO

Warunki RODO