← Strona główna Grupy PFR

Polski Fundusz Rozwoju realizuje Tarczę Finansową PFR dla Firm i Pracowników - program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej, w którym 348 tys. do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich firm otrzymało częściowo bezzwrotne subwencje finansowe na łączną kwotę prawie 61 mld zł.

Cel programu to ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce.

Ma on pomóc przedsiębiorcom powrócić na ścieżkę wzrostu po zamrożeniu gospodarki w czasie walki z koronawirusem.

Programem objętych jest około 3 mln pracowników.

 

 

Regulamin programu

Szanowni Państwo, informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju w dniu 13 kwietnia 2021 r. dokonał zmiany obecnie obowiązującej treści Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (Regulamin). Niniejsza zmiana Regulaminu weszła w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o zmianie Regulaminu na stronie www.pfrsa.pl, tj. w dniu 28 kwietnia 2021 r.

Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm"
 

Aktualnie obowiązujący regulamin

Rejestr zmian do aktualnie obowiązującego regulaminu
 

INFORMACJE DLA BENEFICJENTÓW

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że PFR sukcesywnie podejmuje decyzje o umorzeniu subwencji dla kolejnych beneficjentów, których ostateczna decyzja umorzeniowa została wstrzymana. Na podstawie § 51 ust. 7 lit. c) Regulaminu okres, w którym decyzja jest wstrzymana może zostać wydłużony ponad 6 miesięcy, w związku z tym prosimy beneficjentów w stosunku do których PFR nie wydał jeszcze decyzji o oczekiwanie na kontakt ze strony banku, w którym złożyli wniosek o subwencję finansową lub wydania przez PFR decyzji dotyczącej umorzenia.

 


 

Wszystkich beneficjentów, którzy otrzymali decyzję o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, uniemożliwiających ustalenie wysokości Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi, informujemy, że: 

a)    decyzja ta jest standardową procedurą, która oznacza najczęściej, że PFR do wydania prawidłowej decyzji o umorzeniu subwencji potrzebuje uzyskać dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty; 
b)    decyzja ta co do zasady służy ochronie interesów beneficjenta, m.in. w przypadku stwierdzenia przez PFR braku dokumentów czy oświadczeń, pozwala beneficjentowi na uzupełnienie tych braków;
c)    czas potrzebny PFR na wyjaśnienie powyższej sytuacji uzależniony jest od wielu czynników i trwa zwykle do kilku tygodni, natomiast na podstawie § 51 ust. 7 lit. c) Regulaminu okres, w którym decyzja jest wstrzymana może trwać nawet 6 miesięcy (z możliwością wydłużenia).

W związku z tym w przypadku otrzymania powyższej decyzji prosimy beneficjentów o oczekiwanie na kontakt ze strony banku w którym beneficjent złożył wniosek o subwencję finansową. Przekaże on wszelkie niezbędne informacje oraz instrukcje dalszego postępowania.

 


 

Przypominamy, że beneficjent ma prawo zwrócić się do PFR z zapytaniem dotyczącym wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, która została wskazana przez PFR w decyzji udostępnionej beneficjentowi („Postępowanie wyjaśniające”), nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia jej udostępnienia beneficjentowi.

Postępowanie wyjaśniające dotyczyć może:

 • wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, która została wskazana przez PFR w decyzji udostępnionej beneficjentowi, pod warunkiem udokumentowania przez beneficjenta różnic w treści decyzji, a rzeczywistym stanem faktycznym, przy czym złożenie zapytania nie wstrzymuje wykonania pierwotnie wydanej decyzji,
 • decyzji informującej o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi.

Zapytania należy kierować do PFR za pośrednictwem banku, w którym beneficjent złożył wniosek o subwencję finansową.

10 najczęściej zadawanych pytań

Czy przy ustalaniu średniego zatrudnienia należy uwzględniać pracowników nieobecnych w pracy z powodu choroby?

Tak. Przy ustalaniu średniego zatrudnienia uwzględnia się m.in. Pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich (w tym pobierających wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy lub zasiłek opiekuńczy) czy świadczeniu rehabilitacyjnym.

Przy ustalaniu średniego zatrudnienia uwzględnia się także np. Pracowników przebywających na urlopach wypoczynkowych. Nie uwzględnia się natomiast Pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych przez pełny miesiąc kalendarzowy.

Przydatne linki:

 • Jak określić liczbę pracowników w celu ustalenia kwoty subwencji finansowej do zwrotu dla Mikroprzedsiębiorcy/MŚP? 

https://pfrsa.pl/dam/jcr:0beb5e64-ba56-401c-9846-2b5f51cca686/PFR%20tarcza%20okreslanie%20liczby%20pracownikow-online.pdf

 • Dane o stanie zatrudnienia przekazywane do PFR (informacja ZUS).

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ubiegasz-sie-o-umorzenie-subwencji-finansowej-udzielonej-w-ramach-projektu-tarcza-finansowa-1_0_-polskiego-funduszu-rozwoju-s_a_-pfr-dowiedz-sie-jakie-dane-przekazalismy-do-pfr-w-celu-ustalenia-sredniego-poziomu-zatrudnienia/3960835

Czy w przypadku MŚP rozliczającego się na podstawie księgi przychodów i rozchodów skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży należy ustalić z uwzględnieniem danych z rocznej inwentaryzacji?

Nie. W przypadku przedsiębiorcy rozliczającego się na podstawie KPIR, przy obliczaniu skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży nie uwzględnia się danych z rocznej inwentaryzacji.

Czy przedsiębiorca powinien uzupełnić wszystkie pola w udostępnionym mu formularzu Oświadczenia o Rozliczeniu?

Tak, nawet jeśli otrzymał propozycję umorzenia 100% subwencji finansowej. Dotyczy to m.in. oświadczeń o stanie zatrudnienia czy skumulowanej stracie gotówkowej na sprzedaży. Przykładowo, jeśli MŚP nie spełni warunków do 100% umorzenia subwencji finansowej, a pole dotyczące skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży będzie puste – ustalając wysokość subwencji do zwrotu PFR przyjmie wartość tej straty jako „0”.

Kto może uzyskać umorzenie subwencji finansowej w 100%?

Umorzenie subwencji finansowej w całości mogą uzyskać beneficjenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • nie zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej (w tym nie zawiesili prowadzenia działalności gospodarczej), nie otworzyli likwidacji (jeżeli dotyczy) lub nie otworzyli postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie od daty przyznania subwencji finansowej do daty wydania decyzji określającej kwotę subwencji podlegającą zwrotowi;
 • ich zakres działalności, faktycznie wykonywanej oraz ujawnionej w CEiDG albo KRS na dzień 31 grudnia 2019 r., jest objęty co najmniej jednym z kodów PKD wskazanych w regulaminie Programu (par. 4 ust. 6 lit. b dla Mikroprzedsiębiorcy oraz par. 5 ust. 4 lit. b dla MŚP);
 • odnotowali co najmniej 30% spadek przychodów ze sprzedaży w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub w okresie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiadali statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Pomocowego.
Do kiedy należy wydać środki z Programu i jak udokumentować wydatki? Czy przedsiębiorca musi zwrócić niewykorzystaną część subwencji?

Przedsiębiorca powinien wykorzystać otrzymaną subwencję zgodnie z regulaminem Programu i zawartą umową subwencji. Nie został określony żaden maksymalny okres wykorzystania subwencji. Nie została też narzucona jedna forma dokumentowania dokonanych wydatków, co oznacza, że przedsiębiorca będzie mógł wykazać wydatkowanie środków z subwencji w każdy sposób umożliwiający powiązanie środków z danym wydatkiem.

Czy w przypadku połączenia spółek, w Oświadczeniu o Rozliczeniu, uwzględnia się dane finansowe i dane dotyczące zatrudnienia obu tych podmiotów?

Tak. W przypadku gdy beneficjent uległ przekształceniu, podziałowi lub połączeniu (w rozumieniu KSH) w okresie mającym wpływ na wyliczenie wartości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi (tj. pomiędzy dniem uzyskania subwencji finansowej a dniem złożenia Oświadczenia o Rozliczeniu), w Oświadczeniu o Rozliczeniu powinien wskazać, że w celu wyliczenia subwencji finansowej podlegającej zwrotowi we właściwej wysokości zachodzi konieczność uwzględnienia danych finansowych lub danych dotyczących zatrudnienia innych podmiotów. Beneficjent wskazuje NIP oraz REGON tych podmiotów.

Dotyczy to również beneficjenta, który działa w strukturze wielooddziałowej (posiada oddziały, które działają pod odrębnymi NIP).

Czy przedsiębiorca, który nie naruszył zakazów związanych z COVID-19, wypełniając Oświadczenie o Rozliczeniu, powinien zaznaczyć „TAK” czy „NIE”?

W takim przypadku należy zaznaczyć „TAK”. Powoduje to złożenie oświadczenia o następującej treści: „Beneficjent oświadcza, że nie naruszył, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1 - 6 i 8 - 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi: (Dz. U. z 2020 r., poz. 1845), oraz jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego lub nierzetelnego oświadczenia w powyższym zakresie i, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadcza, że to oświadczenie jest w całości prawdziwe i rzetelne, a w przypadku, gdyby przed uzyskaniem zwolnienia z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej okoliczności wskazane w niniejszym oświadczeniu uległy zmianie, zobowiązuje się do niezwłocznego złożenia oświadczenia korygującego”.

Którą pozycję z rachunku zysków i strat należy wziąć pod uwagę przy wyliczaniu skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży (dotyczy MŚP prowadzącego pełną rachunkowość)?

MŚP prowadzący pełną rachunkowość przyjmują do wyliczenia straty gotówkowej na sprzedaży wartość z pozycji „Zysk (strata) ze sprzedaży” (odpowiednio pozycja F w rachunku zysków i strat sporządzanym w wariancie kalkulacyjnym oraz pozycja C w rachunku zysków i strat sporządzanym w wariancie porównawczym), którą pomniejszają o koszty amortyzacji ujęte w rachunku zysków i strat. Wyłączeniu z - odzwierciedlonej w rachunku wyników - straty na sprzedaży podlega amortyzacja bilansowa.

Od którego miesiąca MŚP liczy swoją skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży?

Skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży należy liczyć od:

 • pierwszego miesiąca, w którym MŚP odnotował stratę po 1 lutego 2020 r., lub
 • miesiąca, w którym została podjęta przez PFR decyzja o przyznaniu subwencji finansowej.

Decyzja o tym, który z tych terminów zostanie zastosowany na potrzeby obliczeń, należy do przedsiębiorcy. Pierwszym miesiącem po 1 lutego 2020 r., od którego może być liczona skumulowana strata gotówkowa na sprzedaży, jest marzec 2020 r.

Sformułowanie „miesiąc, w którym udzielona została subwencja finansowa” oznacza miesiąc, w którym została wydana decyzja PFR przyznająca subwencję finansową. Dane finansowe na potrzeby wykazania straty gotówkowej na sprzedaży powinny obejmować cały miesiąc.

Co powinien zrobić beneficjent, który nie zgadza się z danymi zawartymi w propozycji PFR w zakresie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi?

Beneficjent może skorygować dane zawarte w formularzu udostępnionym mu przez bank. Przed wprowadzeniem tych zmian, powinien jednak zadbać o usunięcie rozbieżności pomiędzy danymi przedstawionymi w propozycji PFR, a stanem faktycznym.

W związku z tym, że propozycja PFR została przygotowana w oparciu o informacje m.in. z ZUS, Ministerstwa Finansów czy KAS, przedsiębiorca powinien podjąć działania zmierzające do skorygowania informacji zgromadzonych w bazach danych tych instytucji. Do czasu usunięcia rozbieżności pomiędzy danymi przedstawionymi w propozycji PFR, a stanem faktycznym, beneficjent powinien powstrzymać się ze złożeniem Oświadczenia o Rozliczeniu (musi jednak pamiętać o obowiązku złożenia tego oświadczenia w przewidzianym na to terminie).

Złożenie Oświadczenia o Rozliczeniu bez usunięcia rozbieżności, o których mowa powyżej, spowoduje wydanie przez PFR decyzji na podstawie posiadanych przez PFR danych. W praktyce oznacza to, że dalsze kwestionowanie wysokości subwencji finansowej do zwrotu będzie możliwe, ale wyłącznie w ramach postępowania wyjaśniającego, pod warunkiem, że przed złożeniem Oświadczenia o Rozliczeniu beneficjent podjął działania mające na celu wyjaśnienie zaistniałych rozbieżności. Na przykład wystosował pismo do ZUS/właściwego urzędu skarbowego i będzie w stanie wykazać to PFR.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami wraz z odpowiedziami dotyczącymi rozliczania oraz umorzeń subwencji z Tarczy Finansowej 1.0

Zobacz więcej

Prezentacje o programie

Rozliczanie i umarzanie subwencji dla mikrofirm
Pobierz prezentację
Rozliczanie i umarzanie subwencji dla MŚP
Pobierz prezentację
Interaktywna pomoc dotycząca rozliczeń
Skorzystaj z pomocy

szkolenia online

Zapis szkolenia online dla beneficjentów mikrofirm Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Zapis szkolenia online dla beneficjentów małych i średnich firm Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Aktualności i komunikaty

Ważne dokumenty i dodatkowe informacje

Pełnomocnictwa i oświadczenia

Informujemy, że termin dostarczenia do banków dokumentów potwierdzających umocowanie osób składających wnioski w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (Program) został przedłużony do dnia 31 stycznia 2021 r.

Jednocześnie przypominamy, że bank nie jest zobowiązany do natychmiastowej odpowiedzi w zakresie potwierdzenia poprawności dostarczonych dokumentów. Weryfikacja dokumentów będzie dokonywana następczo w I kwartale 2021 r. Jednocześnie, w celu uniknięcia wątpliwości, informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju S.A. nie będzie wyciągał negatywnych konsekwencji względem przedsiębiorców, którzy dostarczyli dokumenty potwierdzające umocowanie do banków po 31 grudnia 2020 r. (tj. po terminie wynikającym z umowy subwencji finansowej oraz regulaminu ubiegania się o udział w Programie), wyłącznie na podstawie dostarczenia tych dokumentów do banków w terminie 31 grudnia 2020 r. – 31 stycznia 2021 r.

W stosunku do beneficjentów Programu, którzy uchybią nowemu terminowi przekazywania dokumentów potwierdzających umocowanie, zastosowanie znajdą postanowienia umowy subwencji finansowej oraz regulaminu ubiegania się o udział w Programie w zakresie dotyczącym konsekwencji nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających umocowanie we właściwym terminie.

Wzór pełnomocnictwa, o którym mowa w § 11 ust. 11 lit. a regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm"

Wzór oświadczenia, o którym mowa w § 11 ust. 11 lit. b regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm"

Zasady kumulacji pomocy udzielanej w ramach Tarczy Finansowej PFR

Informacja UOKiK na temat zasad kumulacji pomocy udzielanej w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikrofirm i MŚP (sekcja 3.1 Komunikatu Komisji) z innymi rodzajami pomocy: zobacz więcej

Określenie liczby pracowników w celu ustalenia zwrotu subwencji finansowej TF 1.0

Informacje dotyczące określenia liczby pracowników w celu ustalenia kwoty subwencji finansowej dla zwrotu dla Mikroprzedsiębiorstw/ MŚP w Tarczy 1.0. Zapoznaj się z informacjami.

Postępowanie w przypadku zaległości w opłacaniu składek

Informacja ZUS na temat postępowania w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS: zobacz więcej

Weryfikacja deklaracji VAT-7 bądź VAT-7K

Informacja Ministerstwa Finansów o sposobie weryfikacji deklaracji VAT-7 bądź VAT-7K przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową: zobacz więcej

Pozostałe informacje
 • Dowiedz się jakie dane przekazał ZUS do PFR w celu weryfikacji Twojego wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu Tarcza Finansowa: zobacz więcej
   
 • Serwis rządowy dotyczący wszystkich dostępnych narzędzi wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowejzobacz więcej

Tarcza finansowa PFR 1.0 w liczbach (na dzień 31.12.2020)

60 990 594 656 zł

60 990 594 656 zł

Taką kwotę wsparcia wypłaciliśmy za pośrednictwem banków
348 138

348 138

Liczba mikro, małych i średnich firm, które skorzystały z Programu
3 133 127

3 133 127

Liczba pracowników zatrudnionych w tych firmach
60 990 594 656 zł

60 990 594 656 zł

Taką kwotę wsparcia wypłaciliśmy za pośrednictwem banków
348 138

348 138

Liczba mikro, małych i średnich firm, które skorzystały z Programu
3 133 127

3 133 127

Liczba pracowników zatrudnionych w tych firmach

* kwota wypłacona mikroprzedsiębiorstwom: 18,9 mld, małym i średnim firmom: 42,0 mld

Interaktywna mapa subwencji

Polski Fundusz Rozwoju S.A. („PFR”) informuje, że wsparcie, które zostało udzielone w ramach rządowego programu „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” („Tarcza MMŚP 1.0”) było sfinansowane z wyemitowanych przez PFR, a objętych, m.in. w kwocie 500 mln PLN przez Europejski Bank Inwestycyjny obligacji. Do 4 maja 2021 roku PFR udzieliło wsparcia w ramach Tarczy MMŚP 1.0 ponad 348 tysiącom przedsiębiorstw, na łączną kwotę 61 miliardów PLN. Finansowanie zostało udzielony wyłącznie przedsiębiorcom spełniającym kryteria uprawniające ich do ubiegania się o finansowanie, określonych w Regulaminie ubiegania się o udział w Programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”, który jest dostępny pod adresem https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-10.html#mmsp

 

Informacje dla Beneficjentów rządowego programu Tarcza Finansowa w zakresie tożsamości administratora, celów i sposobów przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących Beneficjentom praw znajdują się pod tym linkiem.

Warunki RODO

Warunki RODO