← Strona główna Grupy PFR

Rola instytucji z Grupy PFR we wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów wskazanych w ustawie o PPK. Współfinansują go trzy strony: pracownicy, pracodawcy i państwo.

PPK zostały opracowane po to, aby:

  • zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polaków;
  • wpłynąć na rozwój gospodarki, przedsiębiorstw oraz miejsc pracy;
  • pomnażać prywatne oszczędności emerytalne pracowników.

Program PPK tworzy nowe możliwości gromadzenia środków dla osób zatrudnionych. Powstał on w oparciu o doświadczenia wielu krajów, w których funkcjonują podobne programy pracownicze. Podczas prac nad ustawą o PPK wybrano z nich najlepsze praktyki i najefektywniejsze mechanizmy – po czym dostosowano je do polskich realiów. Tak jak w innych krajach rozwiniętych (od Niemiec, przez Wielką Brytanię i kraje skandynawskie, po Stany Zjednoczone, Kanadę i Nową Zelandię), tak i w Polsce ustawowy obowiązek tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracowników będzie spoczywał na pracodawcy – przy wsparciu ze strony państwa.

Polski Fundusz Rozwoju S.A. pełni istotną rolę przy wprowadzaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) i organizacji wdrożenia programu PPK.

Stworzył on system ewidencji i rozliczeń oraz jest swoistym centrum informacji o funkcjonowaniu i zasadach działania PPK. 

PFR jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru uczestników PPK i instytucji finansowych dopuszczonych do oferowania PPK, a także rejestru zawartych umów o zarządzanie PPK i podmiotów zatrudniających, które te umowy zawarły. System Ewidencji PPK oprócz agregowania informacji z całego rynku PPK, odpowiada także za weryfikację uprawnień uczestników PPK do otrzymania wpłaty powitalnej oraz dopłat rocznych od państwa.
PFR powołał spółkę zależną PFR Portal PPK sp. z o.o., prowadzącą dla pracodawców i pracowników dedykowany portal internetowy. 

Portal MojePPK to przyjazne użytkownikowi miejsce, gdzie w przystępny sposób przedstawiane są wszystkie niezbędne informacje o PPK. Na portalu pracodawcy mogą znaleźć informacje o zasadach tworzenia i obsługi PPK, oraz instytucjach finansowych dopuszczonych do oferowania PPK, a także akty prawne, poradniki, pytania i odpowiedzi, ulotki i plakaty dla pracowników. Z myślą o pracownikach Portal prezentuje także cykl pytań i odpowiedzi, poradniki i inne materiały marketingowe oraz kalkulator umożliwiający wyliczenie szacunkowej wartości przyszłych oszczędności PPK. 

Portal prezentuje także zestawienie średnich opłat za zarządzanie pobieranych przez instytucje obsługujące PPK.

PFR TFI, którego jedynym akcjonariuszem jest Polski Fundusz Rozwoju będzie pełnić rolę wyznaczonej instytucji finansowej.

Kluczowym zadaniem PFR TFI jako instytucji wyznaczonej będzie zagwarantowanie, zarówno pracodawcom, jak i pracownikom pełnego dostępu do oferty PPK.

PFR TFI nie będzie mogło odmówić utworzenia programu dla danego przedsiębiorstwa i będzie gotowe zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z każdym pracodawcą, który nie dokona wyboru innej instytucji finansowej. Takie rozwiązanie ma zapewnić dostępność i powszechność programu wśród pracodawców i pracowników. PFR TFI działa na zasadach rynkowych. To oznacza, że tak jak wszystkie inne podmioty mogące oferować PPK, PFR TFI utworzyło specjalne fundusze zdefiniowanej daty, które alokację aktywów dopasowują do wieku oszczędzających.

Więcej informacji na stronie PFR TFI.

Warunki RODO

Warunki RODO