← Strona główna Grupy PFR

Rola instytucji z Grupy PFR we wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), realizowana w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz państwa.

PPK zostały opracowane po to, aby:

  • zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polaków;
  • wpłynąć na rozwój gospodarki, przedsiębiorstw oraz miejsc pracy;
  • pomnażać prywatne oszczędności emerytalne pracowników.

Ustawa o PPK tworzy nowe możliwości gromadzenia środków dla osób zatrudnionych. Poszerzenie systemu długoterminowego oszczędzania o to nowe rozwiązanie jest wzorowane na doświadczeniach wielu krajów, w których funkcjonują podobne programy pracownicze. Podczas prac nad ustawą o PPK wybrano z nich najlepsze praktyki i najefektywniejsze mechanizmy – po czym dostosowano je do polskich realiów. Tak jak w innych krajach rozwiniętych (od Niemiec, przez Wielką Brytanię i kraje skandynawskie, po Stany Zjednoczone, Kanadę i Nową Zelandię), tak i w Polsce ustawowy obowiązek tworzenia systemu PPK dla pracowników będzie spoczywał na pracodawcy – przy wsparciu ze strony państwa.

 

Polski Fundusz Rozwoju S.A. pełni istotną rolę przy wprowadzaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) i organizacji wdrożenia programu PPK.

Stworzył on system ewidencji i rozliczeń oraz jest swoistym centrum informacji o funkcjonowaniu i zasadach działania PPK. 

PFR jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru instytucji finansowych dopuszczonych do oferowania PPK oraz ewidencji uczestników PPK. System Ewidencji PPK powstanie do 1 lipca 2019 roku. W tym czasie zostanie zintegrowany ze wszystkimi stronami obsługującymi PPK tak aby docelowo na bieżąco agregować informacje z całego rynku PPK.

 

PFR powołał spółkę zależną PFR Portal PPK sp. z o.o., prowadzącą dla pracodawców i pracowników dedykowany portal internetowy. 

Portal MojePPK to przyjazne użytkownikowi miejsce, gdzie są przedstawiane w przystępny sposób wszystkie niezbędne informacje o PPK. Na portalu pracodawcy mogą znaleźć informacje o sposobie tworzenia PPK, standardzie dokumentacji oraz instytucjach finansowych dopuszczonych do oferowania PPK, a także akty prawne, poradniki, pytania i odpowiedzi, ulotki i plakaty dla swoich pracowników. Z myślą o pracownikach Portal prezentuje także cykl pytań i odpowiedzi oraz kalkulator umożliwiający wyliczenie wartości zgromadzonych w PPK środków. 

Portal będzie prezentował także wyniki finansowe instytucji obsługujących PPK, dane o tym, ilu klientów obsługują, jakie zyski uzyskują dla swoich klientów oraz jakie opłaty pobierają, kiedy tylko pierwsze instytucje oferujące PPK podadzą takie wyniki.

 

PFR TFI, którego jedynym akcjonariuszem jest Polski Fundusz Rozwoju będzie pełnić rolę wyznaczonej instytucji finansowej.

Kluczowym zadaniem PFR TFI jako instytucji wyznaczonej będzie zagwarantowanie, zarówno pracodawcom, jak i pracownikom pełnego dostępu do oferty PPK.

PFR TFI nie będzie mogło odmówić utworzenia programu dla danego przedsiębiorstwa. PFR TFI zawrze umowę o zarządzanie PPK z każdym pracodawcą, który nie dokona wyboru żadnej innej instytucji finansowej. Takie rozwiązanie ma zapewnić dostępność i powszechność programu wśród pracodawców i pracowników. PFR TFI działa na zasadach rynkowych. To oznacza, że tak jak wszystkie inne podmioty mogące oferować PPK, PFR TFI będzie zobowiązane do utworzenia funduszy zdefiniowanej daty, czyli takich, które alokację aktywów dopasowują do wieku oszczędzających.

Więcej informacji na stronie PFR TFI.

 

Warunki RODO

Warunki RODO