← Strona główna Grupy PFR

Tarcza finansowa PFR dla dużych firm

Indywidualnie ustalane finansowanie inwestycyjne, płynnościowe lub nieoprocentowane pożyczki preferencyjne obsługiwane bezpośrednio przez PFR.

Finansowanie dużych przedsiębiorstw ma charakter indywidualny i obejmuje zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe, realizowane bezpośrednio przez PFR.

Dzięki kompetencjom inwestycyjnym i zapleczu finansowemu PFR będzie mógł  sprawne i efektywne udostępnić przedsiębiorcom finansowanie na preferencyjnych warunkach, ograniczać skutki spowolnienia w polskiej gospodarce i przyczynić się do powrotu polskich firm na ścieżkę rozwoju.

Oczekiwanie na start programu

Uruchomienie programu Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm uzależnione jest od uzyskania akceptacji przez Komisję Europejską. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciągu kolejnych kilku dni. Zastrzegamy, że niektóre zapisy w programie mogą ulec zmianie lub zostać doprecyzowane.

 

Finansowanie dla dużych firm w ramach Tarczy Finansowej PFR firm i MŚP opiera się o kilka instrumentów o łącznej wartości 25 mld zł:

 1. Tarcza Płynnościowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania płynnościowego o wartości 10 mld zł;
 2. Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania preferencyjnego o wartości 7.5 mld zł;
 3. Tarcza Kapitałowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania inwestycyjnego o wartości 7.5 mld zł.

 

Złożenie wstępnego wniosku jest możliwe już teraz, a szczegółowe zasady kwalifikacji i możliwego finansowania będą przekazywane firmom w momencie uruchomienia programu.

 

Program przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które:

 • zatrudniają co najmniej 250 pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej), lub których obrót przekracza 50.000.000 EUR lub suma bilansowa przekracza 43.000.000 EUR, w ujęciu skonsolidowanym;
 • małe i średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 150 Pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, a jego roczny obrót za 2019 r. przekracza 100.000.000 zł, których luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3.500.000 zł, lub finansowanie dotyczy Programu Sektorowego w związku z COVID-19;

Spełniają też jeden z poniższych warunków także spełniają jeden z poniższych warunków:

 • odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży), o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.
 • utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;
 • nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności;
 • z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;
 • są uczestnikami Programów Sektorowych w związku z COVID-19;

O dofinansowanie może ubiegać się Przedsiębiorca, który nie otworzył likwidacji oraz nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe ani postępowanie restrukturyzacyjne.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorstwo musi posiadać rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jego główny beneficjent rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”.

 

Finansowanie płynnościowe – Tarcza Płynnościowa dla Dużych Firm

Finansowanie Płynnościowe w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm służy pokryciu luki płynności przedsiębiorstwa, może mieć formę:

 • pożyczki;
 • nabycia należności lub wierzytelności;
 • obligacji;
 • gwarancji.

Maksymalny okres finansowania płynnościowego wynosi 2 lata z opcją przedłużenia o 1 rok. Finansowanie udzielane jest w oparciu o rynkowy koszt odsetek od kredytów dla przedsiębiorstw, zróżnicowany pod względem terminów zapadalności.

Finansowanie płynnościowe udzielane jest maksymalnie do kwoty 1 mld zł. Udzielone finansowanie płynnościowe może być przeznaczone na regulowanie bieżących płatności przez przedsiębiorstwo, w tym:

 • wypłatę wynagrodzeń;
 • zakup towarów i materiałów lub pokrywanie innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi;
 • zobowiązań publiczno-prawnych;
 • innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności, ustalonych w Dokumentach Finansowania Programowego.

Finansowanie płynnościowe może mieć charakter podporządkowany, ale będzie zawierać tzw. mechanizm „cash sweep”, zakładający przyspieszone spłaty finansowania w przypadku poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

 

Finansowanie preferencyjne – Tarcza Finansowa dla Dużych Firm

Programowe Finansowanie Kredytowe mające postać finansowania preferencyjnego udzielane jest maksymalnie do kwoty 750 mln zł w formie pożyczki umarzalnej do wysokości 75% jej wartości na pokrycie faktycznej szkody poniesionej przez duże przedsiębiorstwo na skutek COVID-19.

Kryteria zakwalifikowania przedsiębiorstwa do otrzymania finansowania obejmują m.in. odnotowanie gotówkowej straty na sprzedaży w co najmniej jednym miesiącu przypadającym po dniu 29 lutego 2020 r., oraz prognoza zwiększenia poziomu zadłużenia, które zagraża jego stabilności finansowej.

Przedsiębiorstwo musi przedstawić plan restrukturyzacji i projekcje finansowe, uwiarygadniające uzyskanie rentowności finansowej po zakończeniu kryzysu w związku z COVID-19 oraz przejść pozytywnie proces uproszczonego badania (tzw. due diligence) prowadzonego przez Polski Fundusz Rozwoju.

Maksymalny okres spłaty pożyczek preferencyjnych wynosi 3 lata, z opcją ich przedłużenia o 1 rok.
Warunki umorzenia finansowania preferencyjnego obejmują w szczególności wysokość maksymalnie kwocie skumulowanej gotówkowej straty na sprzedaży przedsiębiorstwa w okresie 12 miesięcy. Wysokość kwoty umorzenia nie może przekroczyć 75% wartości nominalnej finansowania preferencyjnego;

Udzielone finansowanie preferencyjne może być przeznaczone na bieżącą działalność operacyjną przedsiębiorstwa oraz działania restrukturyzacyjne.

W szczególności, finansowanie preferencyjne nie może zostać przeznaczone na:

 • dokonywanie jakichkolwiek płatności – w tym ich zwrot lub spłatę – do właścicieli lub podmiotów powiązanych, o ile rozliczenia nie są dokonywane w toku normalnej działalności i jest to dozwolone umową zawartą z Polskim Funduszem Rozwoju;
 • nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia;
 • fuzje i przejęcia;
 • refinansowanie lub przedterminową spłatę obecnego zadłużenia finansowego Beneficjenta Programu.

 

Finansowanie inwestycyjne – Tarcza Kapitałowa dla Dużych Firm

Finansowanie w ramach Tarczy Kapitałowej dla Dużych Firm może być udzielane za pomocą instrumentów, takich jak akcje, warranty subskrypcyjne, obligacje lub pożyczki zamiennych na akcje w postaci:

 1. obejmowania lub nabywania przez Polski Fundusz Rozwoju Instrumentów Kapitałowych przedsiębiorstw na zasadach rynkowych:
  1. emitentów na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem, że udział PFR w kwocie finansowania nie przekracza 50%;
  2. przedsiębiorstw na rynku prywatnym, z zastrzeżeniem, że udział PFR w kwocie finansowania nie przekracza 50%;
  3. na zasadach innych niż określone w Punktach a i b powyżej, z zastrzeżeniem spełnienia Testu Prywatnego Inwestora;
 2. obejmowania lub nabywania przez Polski Fundusz Rozwoju Instrumentów Kapitałowych w ramach pomocy publicznej, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota finansowania Polskiego Funduszu Rozwoju nie przekracza straty finansowej przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19

Warunkiem otrzymania Programowego Finansowania Kapitałowego w ramach Tarczy Kapitałowej dla Dużych Firm jest przedstawienie przez przedsiębiorstwo wieloletniej strategii lub planu restrukturyzacji (w przypadku obejmowania lub nabywania przez Polski Fundusz Rozwoju Instrumentów Kapitałowych w ramach pomocy publicznej), uwiarygadniającej osiągnięcie rentowności finansowej, projekcji finansowych oraz, w przypadku finansowania w ramach pomocy publicznej, wyliczenia Straty Finansowej na skutek COVID-19. Przedsiębiorstwo musi również osiągnąć pozytywny wynik procesu uproszczonego lub potwierdzającego badania (tzw. due diligence lub confirmatory due dilligence) przeprowadzonego przez Polski Fundusz Rozwoju (lub jego doradców) lub w formie tzw. vendors due dilligence.

Szczegółowe warunki Programowego Finansowania Kapitałowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będą między innymi odpowiednie Dokumenty Finansowania Programowego.

Smiley face

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

Skorzystaj z naszego Przewodnika Antykryzysowego dla Przedsiębiorców i Jednostek Samorządu Terytorialnego napisanego przez ekspertów Grupy PFR. W nowej wersji Przewodnika m.in. szczegółowe omówienie zasad Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników oraz prezentacja nowych produktów spółek z Grupy PFR.

Pobierz przewodnik