← Strona główna Grupy PFR

Finansujemy inwestycje infrastrukturalne na terytorium naszego kraju.

Realizujemy je poprzez obejmowanie akcji lub udziałów spółek kapitałowych, obligacji zamiennych, a także poprzez udzielanie długu podporządkowanego. W przypadku inwestycji kapitałowych nabywane/obejmowane są znaczące pakiety mniejszościowe, zaś kontrola nad spółką pozostaje w rękach dotychczasowych właścicieli.

Możliwe sytuacje inwestycyjne obejmują m.in.:

  • inwestycje typu greenfield, tzn. inwestycje realizowane na terenie dotychczas niezabudowanym i bez infrastruktury
  • inwestycje typu brownfield tzn. inwestycje realizowane poprzez ponowne wykorzystanie terenów, budynków lub obiektów infrastruktury przemysłowej, którym nadaje się nowe funkcje.

Proces Inwestycyjny

Potencjalne projekty inwestycyjne analizuje zespół transakcyjny, a następnie poddawane są ocenie komitetu inwestycyjnego w którym większość mają niezależni eksperci rynkowi.

Na wstępnym etapie rozmów zespół transakcyjny przeprowadza analizę komercyjną projektu ze szczególnym naciskiem na profil ryzyka projektu (w szczególności ryzyko budowlane i operacyjne). Istotnym kryterium oceny projektu jest stabilność przepływów pieniężnych generowanych przez projekt oraz doświadczenie i potencjał finansowy partnera branżowego, z którym realizowany jest projekt. Preferowane są inwestycje w technologie sprawdzone, o niskim ryzyku operacyjnym.

W przypadku potwierdzenia przez zespół transakcyjny zgodności potencjalnej inwestycji ze strategią inwestycyjną, przygotowuje on Analizę Wstępną w celu przedstawienia projektu komitetowi inwestycyjnemu.

W przypadku pozytywnej opinii komitetu inwestycyjnego zespół transakcyjny dostaje zgodę oraz budżet na przeprowadzenie procesu due diligence. Równolegle strony rozpoczynają negocjacje dokumentacji transakcyjnej, definiującej strukturę transakcji oraz regulującej zasady, na jakich realizowana będzie inwestycja, ładu korporacyjnego oraz podziału odpowiedzialności w projekcie.

Po zakończeniu procesu due diligence oraz finalizacji dokumentacji zespół transakcyjny przedstawia ostateczne warunki inwestycji komitetowi inwestycyjnemu w celu uzyskania wiążącej opinii. Po uzyskaniu pozytywnej opinii komitetu inwestycyjnego strony podpisują dokumentację transakcyjną.

Po spełnieniu warunków zawieszających oraz uruchomieniu środków projekt przechodzi do fazy monitoringu.

Warunki RODO

Warunki RODO