← Strona główna Grupy PFR
Komunikat tarcza finansowa 2.0

Konsekwencje naruszenia przez beneficjentów ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego

PFR S.A.
Konsekwencje naruszenia przez beneficjentów ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego

Komunikat Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. nr 1 dotyczący konsekwencji naruszenia przez beneficjentów rządowego programu „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego lub stanu epidemii.

W związku z pytaniami kierowanymi do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. („PFR”) dotyczącymi konsekwencji naruszenia przez przedsiębiorców ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku  z wystąpieniem stanu epidemicznego lub stanu epidemii w kontekście możliwości skorzystania ze wsparcia o w ramach rządowego programu „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” („Program”), na podstawie postanowień regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” („Regulamin”) oraz umowy subwencji finansowej, PFR wyjaśnia, co następuje:

  1. o udział w Programie może ubiegać się wyłącznie przedsiębiorca, który na dzień złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej nie naruszył w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 a i art. 46 b pkt 1 - 6 i 8 - 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845 t.j. z dnia 2020.10.20);
  2. wnioskując o subwencję finansową w ramach Programu, przedsiębiorca składa oświadczenie, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów, o których mowa w pkt 1, przy czym oświadczenie to składane jest pod groźbą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego lub nierzetelnego oświadczenia (§ 1ust. 26 umowy  subwencji finansowej); oraz
  3. w  przypadku, gdy przedsiębiorca (i) pomimo złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 2, w chwili wnioskowania o subwencję finansową naruszał ograniczenia, nakazy i zakazy, o których mowa w pkt 1(§ 16ust. 1 lit. a) Regulaminu), lub (ii) dopuścił się naruszenia ograniczeń, nakazów i zakazów, o których mowa w pkt 1 po uzyskaniu subwencji finansowej (§16ust. 1 lit. h) Regulaminu, PFR będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy subwencji finansowej w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, co będzie wiązało się z koniecznością zwrotu udzielonej subwencji finansowejw całości.

Pobierz komunikat w formie pdf.

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Interpretacja warunku prowadzenia działalności gospodarczej w ramach określonych kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności
Rozszerzenie listy działalności wspieranych z Tarczy Finansowej PFR 2.0 o 9 nowych kodów PKD
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO