← Strona główna Grupy PFR
Komunikat tarcza finansowa 2.0

Interpretacja warunku prowadzenia działalności gospodarczej w ramach określonych kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności

PFR S.A.
Interpretacja warunku prowadzenia działalności gospodarczej w ramach określonych kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności

Komunikat Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. nr 2 dotyczący interpretacji warunku prowadzenia działalności  gospodarczej w ramach określonych  kodów  Polskiej  Klasyfikacji  Działalności  objętych rządowym programem „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”.

W związku z pytaniami kierowanymi do Polskiego Funduszu Rozwoju  S.A. („PFR”) w zakresie dotyczącym interpretacji warunku prowadzenia działalności gospodarczej w ramach określonych kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) objętych programem „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” („Program”) , na podstawie postanowień regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju  dla Mikro, Małych i Średnich Firm” („Regulamin”) oraz umowy subwencji finansowej, PFR wyjaśnia, co następuje:

  1. w § 1ust. 7 lit. b) umowy subwencji finansowej przedsiębiorca składa oświadczenie w przedmiocie tego, że na dzień: (i) 31 grudnia 2019 r., (ii) 1 listopada 2020 r., oraz (iii) złożenia wniosku oudzielenie subwencji finansowej prowadził działalność gospodarcząw ramach kodów PKD zakwalifikowanych do Programu, które zostały wskazane w § 11ust.  8  lit.  i)  Regulaminu na poziomie podklasy;
  2. warunkiem udziału przedsiębiorcy w Programie jest: (i) posiadanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego  Rejestru  Sądowego (KRS) albo Centralnej  Ewidencji  i  Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (w zależności od formy prawnej przedsiębiorcy), w każdej z trzech dat wskazanych  w  pkt 1 powyżej, ujawnionych kodów PKD, które zostały objęte Programem, przy czym na każdą z tych dat może być to inny kod PKD mieszczący się w puli kodów dopuszczonych do  Programu, oraz  (ii) faktyczne  wykonywanie działalności gospodarczej w ramach kodów PKD objętych Programem;
  3. poprzez faktyczne wykonywanie działalności gospodarczej we wskazanych w Regulaminie kodach PKD należy rozumieć sytuację, gdy: (i) przedsiębiorca w  sposób ciągły podejmuje się zorganizowanych  czynności  zarobkowych  w ramach  przedmiotu  działalności  gospodarczej mieszczącej się w  tych kodach  PKD oraz (ii) przedsiębiorca  osiąga z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej  we  wskazanych  w Regulaminie kodach PKD istotną część swoich przychodów;
  4. w sytuacji, gdy przedsiębiorca ujawnił w KRS albo CEIDG (w zależności od formy prawnej przedsiębiorcy), kod PKD na poziomie wyższym niż podklasa, który obejmuje swoim zakresem dopuszczone do Programu kody PKD na poziomie podklasy, warunek prowadzenia działalności gospodarczej  w  ramach  kodów  PKD  wskazanych  w  Regulaminie  uznaje  się  za  spełniony, zzastrzeżeniem, że przedsiębiorca faktycznie prowadzi działalność w ramach dopuszczonych do Programu kodów PKD na poziomie podklasy; Jednocześnie PFR przypomina, że: (i) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składane jest przez przedsiębiorcę pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,oraz (ii) w przypadku złożenia przez przedsiębiorcę nieprawdziwego oświadczenia, PFR będzie uprawniony do wypowiedzenia  umowy  subwencji  finansowej  oraz  żądania  zwrotu całej  udzielonej przedsiębiorcy subwencji finansowej.

Pobierz komunikat w formie pdf.

 

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Postępowania wyjaśniające w ramach Tarczy 2.0 przedłużone do 15 kwietnia 2021 r.
Konsekwencje naruszenia przez beneficjentów ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO