← Strona główna Grupy PFR

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Rabce Zdrój

PFR S.A.
Zdjęcie młotka aukcyjnego.

PFR Poznań Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Rabce Zdrój, przy ul. Na Banię 42.

I. Dane Sprzedającego

Sprzedającym jest PFR Poznań Nieruchomości sp. z o.o. („PFR PN”) z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 43A lok. 37B, 01-001 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000824559, NIP 5252813716, REGON 385400793, kapitał zakładowy: 5.000 PLN (wniesiony w całości). Jedynym wspólnikiem PFR PN jest Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, którego częścią portfela inwestycyjnego zarządza przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie.

II. Informacje prawne i informacje dodatkowe

 1. PFR PN jest podmiotem prawa prywatnego. Przedmiotowe postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.), ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 z późn. zm.).
 2. Niniejsze postępowanie prowadzi się w języku polskim w formie elektronicznej.
 3. PFR PN może odwołać postępowanie na każdym jego etapie bez podawania przyczyn.
 4. Sprzedaż nieruchomości objętej niniejszym postępowaniem uzależniona jest od pozyskania przez PFR PN stosownych zgód korporacyjnych.
 5. Kupujący ponosi wszystkie koszty związane z zakupem nieruchomości, w tym koszty opłat notarialnych. 
 6. Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową: [email protected] oraz [email protected].
 7. Oględziny przedmiotu przetargu oraz zapoznanie się z dokumentacją stanu prawnego oraz technicznego można dokonać po uprzednim uzgodnieniu z PFR PN. 

III. Opis przedmiotu przetargu 

PFR PN posiada prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 3561, 3562, 3563/2, 3563/3, 3564/2, 3564/3, 3565, 3566, 3567, 3568/2, 3570/2, 3571/2, 3572, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588/2, 3589/2, 3590/2, 3591/4, 5599 oraz 5622, o łącznej powierzchni 26.669 m2, arkusz mapy 51, obręb Rabka Zdrój, zapisanych w księdze wieczystej KW NS2L/00011747/2 wraz z prawem własności budynków i budowli i urządzeń, zlokalizowanych na wyżej opisanych działkach („Nieruchomość”).

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla strefy A ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rabka-Zdrój, przyjętym Uchwałą nr LIV/367/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 października 2014 r. Obszar przedmiotowej działki jest opisany jako tereny lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki.

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem komercyjnym o funkcji sanatoryjno – wypoczynkowej wraz z zapleczem gastronomicznym, zabiegowym i rehabilitacyjnym oraz zabudową towarzyszącą. Powierzchnia użytkowa budynku głównego wynosi 5.287m2, a w budynku mieszczą się 188 miejsca noclegowe. Teren nieruchomości w ok. 40% jest zabudowany, pozostała część terenu stanowi tereny zieleni i rekreacyjne, w tym zewn. zbiornik wodny typu basen otwarty wraz z infrastrukturą (inst. solarne do podgrzewania wody). 

Nieruchomość jest obciążona prawem zobowiązaniowym – umową dzierżawy zawartą w dniu 18 kwietnia 2018 r. Umowa dzierżawy zawarta została na czas oznaczony 10 lat, tj. do dnia 30 kwietnia 2028 r. i opiera się na miesięcznym czynszu dzierżawy waloryzowanym inflacją („Umowa Dzierżawy”). Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.

 

Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 4.702.000 zł netto (słownie: cztery miliony siedemset dwa tysiące złotych), natomiast ofertę nabycia należy składać zgodnie z przedstawionymi poniżej wymaganiami


IV. Wymagania dotyczące złożenia oferty

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na rachunek PFR PN prowadzony w banku mBank o numerze:

  28 1140 2062 0000 4420 8400 1001

  w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 r. („Wadium”). W tytule przelewu należy wpisać „Wadium Nieruchomość Rabka Zdrój”. Za termin wpłaty Wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego PFR PN.  
 2. Dla pełnego zrozumienia:
  ✔     Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zostanie zarachowane na poczet ceny.
  ✔     Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty.
  ✔     Wadium złożone przez oferentów, w przypadku skorzystania z PFR PN z prawa wycofania przetargu zostaną zwrócone niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych po dokonaniu wycofania.
  ✔     Wadium przepada na rzecz PFR PN jeżeli: (i) oferent którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży zarówno warunkowej jak i właściwej, lub (ii) jeżeli uczestnik po uregulowaniu Wadium nie przedstawi ceny ofertowej lub nie złoży oferty.
   
 3. Oferta powinna być sporządzona na szablonie stanowiącym załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia (osobny plik word dostępny pod niniejszym linkiem) i musi zawierać:
  ✔     imię i nazwisko wraz z adresem lub firmę wraz z siedzibą oferenta,
  ✔     dane kontaktowe oferenta,
  ✔     datę sporządzenia oferty,
  ✔     datę ważności oferty nie krótszą niż 30 czerwca 2022 r.
  ✔     wskazanie nieruchomości której dotyczy oferta,
  ✔     wskazanie oferowanej ceny netto w walucie polskiej,
  ✔     niezbędne oświadczenia przedstawione w załączniku 1
  ✔     podpis elektroniczny oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
   
 4. Do oferty należy dołączyć odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących ofertę.

V. Sposób złożenia oferty i ostateczna data złożenia oferty

Ofertę nabycia Nieruchomości należy składać wyłącznie drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty e-mail) na adresy: [email protected] oraz [email protected], w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 r., do godziny 12:00. Oferta w formacie PDF z podpisem elektronicznym musi spełniać założenia wskazane w punkcie IV podpunkt 2 powyżej oraz zawierać załączniki wskazane w punkcie IV podpunkt 3 powyżej, wraz z uiszczeniem Wadium zgodnie z założeniami z punktu IV podpunkt 1.

VI. Przebieg wyboru oferenta i podpisanie umowy sprzedaży:

 1. PFR PN wybierze spośród ofert uznanych za ważne oferenta który zaoferował najwyższą cenę („Nabywca”).
 2. W przypadku kiedy kilku oferentów przedstawi identyczną cenę zorganizowana zostanie licytacja (o terminie i miejscu poinformuje PFR PN za pośrednictwem poczty e-mail), natomiast wysokość postąpienia w trakcie licytacji będzie wynosić 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
 3. Poinformowanie wszystkich zaangażowanych oferentów nastąpi do dnia 15 maja 2022 r. 
 4. Warunkowa umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w terminie do 30 czerwca 2022 r. 
 5. Podpisanie właściwej umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. Możliwe jest podpisanie właściwej umowy bez warunkowej umowy, jednakże nie później niż do 30 czerwca 2022 r.

Klauzula RODO

Pobierz Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Formularz ofertowy.

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Wybraliśmy samorządy, które wezmą udział w pilotażowej edycji Cyfrowej Wyprawki dla Firm
Pierwsza mapa narzędzi i start-upów wspierających raportowanie ESG
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO