← Strona główna Grupy PFR

Polski Fundusz Rozwoju uruchomił obsługę wniosków o finansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm

PFR S.A.
Polski Fundusz Rozwoju uruchomił obsługę wniosków o finansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm

Polski Fundusz Rozwoju uruchomił dziś proces składania wniosków w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm. Jest to pierwszy w krajach Unii Europejskiej tak duży program udzielania pomocy publicznej dużym firmom ze wszystkich branż i z wykorzystaniem wielu dostępnych instrumentów finansowych. Program o wartości 25 mld zł został opracowany i przyjęty przez polski Rząd na początku kwietnia br., niemniej jako pomoc publiczna wymagał wyrażenia zgody przez Komisję Europejską, która została udzielona dopiero w ostatnich dniach.

W ramach rozpoczętego z końcem kwietnia programu Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm, PFR udzielił do tej pory finansowania ponad 246 tysiącom przedsiębiorstw na kwotę ponad 46 mld zł. Aplikacje składane są do PFR poprzez systemy bankowości elektronicznej. Proces udzielania finansowania jest zautomatyzowany, a środki wypłacane są najczęściej  środków w ciągu 24-48 godzin. Finansowanie dużych firm z uwagi na zdecydowanie wyższe kwoty oraz zasady pomocy publicznej obowiązujące w Unii Europejskiej ma inny charakter i jest oparty o indywidualną analizę sytuacji każdego potencjalnego beneficjenta programu oraz bardziej zaawansowany proces decyzyjny.

Proces notyfikacyjny dotyczący Tarczy Finansowej dla Dużych Firm w Komisji Europejskiej trwał dłużej niż pierwotnie zakładaliśmy, zwłaszcza biorąc pod uwagę nadzwyczajną sytuację związaną została z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu Rządu oraz wsparciu apelami organizacji pracodawców i pracowników, pomoc publiczna dla polskich przedsiębiorstw została finalnie przyjęta. Ostatecznie wynegocjowaliśmy dobre rozwiązania, które pomogą dużym firmom przejść bezpiecznie przez kryzys. W tej chwili wstępne zainteresowanie programem zadeklarowało około 600 dużych przedsiębiorstw. PFR na każdym etapie programu będzie dbał o równy dostęp dla wszystkich firm do finansowania w ramach programu oraz będzie dokładał starań, aby był on możliwie przejrzysty dla opinii publicznej i gwarantował, że środki publiczne będą służyły tym firmom, które tej pomocy istotnie potrzebują w związku ze skutkami pandemii COVID19

– powiedział Paweł Borys, prezes PFR.


Instrumenty finansowe w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm obejmują:

  • Preferencyjnie oprocentowane pożyczki płynnościowe o łącznej wartości 10 mld zł, których celem jest zabezpieczenie płynności przedsiębiorstw. Udzielane są na okres do 4 lat do wartości 1 mld zł;
  • Pożyczki preferencyjne o łącznej wartości 7,5 mld zł, będące rekompensatą strat z tytułu restrykcji sanitarnych związanych z COVID19 z elementem wsparcia płynności. Udzielane są na okres do 4 lat do kwoty 750 mln zł, z możliwością umorzenia do 75%
  • Instrumenty kapitałowe, w tym obligacje zamienne i podwyższenie kapitału o łącznej wartości 7,5 mld zł, których zadaniem jest obniżenie zadłużenia do poziomów sprzed COVID19 (rekapitalizacja). Udzielane do kwoty 1 mld zł w reżimie pomocy publicznej lub na zasadach rynkowych.

Co ważne i korzystne dla przedsiębiorców - można łączyć przedstawione powyżej pomocowe instrumenty finansowe.

Ubieganie się o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej dla Dużych Firm jest możliwe wyłącznie poprzez wypełnienie formularza, dostępnego na stronie www.pfrsa.pl/tarcza250

Wnioski wpływające do PFR będą rozpatrywane na podstawie wewnętrznego rankingu opartego o przejrzyste kryteria takie jak znaczenie przedsiębiorstwa dla zatrudnienia, podwykonawców, branży, regionu z uwzględnieniem pilności wniosku z uwagi na sytuację płynnościową. Do obsługi programu, PFR postawił w gotowości cały swój Zespół Inwestycyjny. Szacuje się, że  równoległe będzie on w stanie analizować 80-100 wniosków.

Wszystkie decyzje inwestycyjne w związku z Tarczą Finansową podejmowane są przez Komitet ds. Udzielania Finansowania Programowego PFR, składający się w połowie z niezależnych członków, posiadających wieloletnie profesjonalne doświadczenie.

PKO Bank Polski S.A. jest parterem Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w ramach programu Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm w zakresie obsługi rozliczania umów finansowania dla dużych firm.

Z Programu mogą skorzystać duże przedsiębiorstwa,  które zatrudniają więcej niż 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, lub których roczny obrót za 2019 r. przekracza 50 mln EUR oraz suma bilansowa za 2019 r. przekracza 43 mln EUR. Mogą z niego skorzystać również średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które zatrudniają powyżej 150 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, których roczny obrót za 2019 r. przekracza 100 mln PLN oraz luka finansowania przedsiębiorstwa zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3.5 mln PLN oraz najpierw wyczerpały maksymalne możliwości finansowania z programu rządowego Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm. Do danych w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się w całości dane Przedsiębiorstw Powiązanych (według załącznika I Rozporządzenia Pomocowego).

Z finansowania będą mogły skorzystać firmy, które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu kalendarzowym po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19. Powodem do skorzystania z Tarczy jest również utrata zdolności produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających, brak płatności z tytułu sprzedaży w kwocie przekraczającej 25% należności lub brak dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami, z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Obok spełnienia powyższych warunków, niezbędne jest spełnienie pozostałych kryteriów wyszczególnionych w Regulaminie Programu Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm.

Udzielanie finansowania w ramach Tarczy Finansowej dla Dużych Firm może być dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju w terminie do 31 grudnia 2020 r., a wypłaty środków w ramach pomocy publicznej mogą trwać maksymalnie do 31 grudnia 2021 r.

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Informacja Polskiego Funduszu rozwoju na temat realizacji Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm oraz procedury wyjaśniającej
Polski Funduszu Rozwoju SA sprzedał obligacje za 12 mld zł
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO