← Strona główna Grupy PFR
Komunikat Tarcza Finansowa 1.0

Przelew praw lub obowiązków wynikających z umowy subwencji finansowej

PFR S.A.
Przelew praw lub obowiązków wynikających z umowy subwencji finansowej

Komunikat Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w sprawie przelewu praw  lub obowiązków wynikających z umowy subwencji finansowej przez beneficjentów rządowego programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” na rzecz osoby trzeciej.

W związku z pytaniami kierowanymi do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. („PFR”) w zakresie dotyczącym możliwości wyrażenia przez PFR zgody na dokonanie przelewu praw lub obowiązków wynikających z umowy subwencji finansowej na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej („Przelew”) przez beneficjentów rządowego programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”(„Program”), PFR wyjaśnia, co następuje:

1.Intencją Rady Ministrów przy zlecaniu PFR realizacji Programu było zapewnienie wsparcia przedsiębiorcom, na których sytuację finansową i możliwości utrzymania dotychczasowego zatrudnienia pracowników istotnie wpłynęła pandemia COVID-19;

2.Zgodnie z postanowieniami: (i) regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” („Regulamin”) oraz (ii) umowy subwencji finansowej („Dokumenty Programowe”): − udział w Programie jest uzależniony od spełnienia wszystkich warunków programowych określonych w Dokumentach Programowych; − zawarcie umowy subwencji finansowej jest konieczne dla ubiegania się o udzielenie subwencji finansowej;− udzielenie   subwencji finansowej jest dokonywane w oparciu o wniosek złożony w określonym terminie, determinujący treść postanowień umowy subwencji finansowej dotyczących cech podmiotowych beneficjenta i następnie podlegający weryfikacji  przez PFR zgodnie z Dokumentami Programowymi; oraz − wysokość subwencji finansowej uzależniona jest od danych dotyczących beneficjenta jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, a wskazanych przez niego we wniosku, zawartych w umowie subwencji finansowej i zweryfikowanych przez PFR. Na skutek Przelewu realnym beneficjentem wsparcia udzielonego przez PFR w ramach Programu stałaby się osoba trzecia, na której sytuację finansową i możliwości utrzymania dotychczasowego zatrudnienia  pracowników  pandemia  COVID-19  mogła  nie  mieć  żadnego wpływu.

Ponadto w  konkretnym  stanie  faktycznym,  pandemia  COVID-19 mogłaby mieć wpływ na sytuację finansową i możliwości utrzymania dotychczasowego zatrudnienia pracowników także przez  tę osobę trzecią, jednak udzielenie  przez  PFR  zgody  na Przelew mogłoby być interpretowane  jako    dopuszczenie  do obejścia przez nią postanowień Dokumentów Programowych, m. in.w wyżej opisanym zakresie.

3.Dokumenty Programowe umożliwiają PFR, m. in.:− dokonywanie kontroli wykorzystania subwencji finansowej w zakresie w jakim korzystał z niej beneficjent;− wypowiedzenie umowy subwencji finansowej z  uwagi  na  posłużenie  się  przez beneficjenta   nierzetelnymi  informacjami  lub złożenie nieprawdziwych  oświadczeń w toku wnioskowania o subwencję finansową;− wypowiedzenie umowy subwencji finansowej na podstawie, oraz w przypadkach określonych w §6 ust. 1 i §7 ust.5 umowy subwencji finansowej. Przelew przez Beneficjenta na jakąkolwiek  osobę  trzecią praw lub obowiązków z umowy subwencji finansowej skutkowałby faktycznym pozbawieniem PFR możliwości wykonania swych uprawnień w przypadku zmaterializowania się przesłanek określonych  w wyżej wskazanych postanowieniach w stosunku do beneficjenta jako podmiotu, na którego rzecz doszło do wypłaty subwencji finansowej.

4.Ścisłe  powiązanie  części  praw  i  obowiązków wynikających  z umowy subwencji finansowej z osobą beneficjenta faktycznie uniemożliwia wykonywanie  ich przez osobę trzecią, na którą byłby dokonany Przelew. Podkreślić  należy, iż cechy podmiotowe beneficjenta stanowią kluczową okoliczność determinującą treść umowy subwencji finansowej, co w najszerszym zakresie znajduje odzwierciedlenie w §1 umowy subwencji finansowej, zawierającym szereg oświadczeń beneficjenta korespondujących z poszczególnymi warunkami programowymi.

5.Program został zatwierdzony przez Komisję Europejską na mocy decyzji  nr SA.56996(2020/N) z dnia 27 kwietnia 2020 r. Zgodnie z przywołaną decyzją KE beneficjenci Programu muszą spełnić przesłanki, które zostały określone w pkt 16-20  Decyzji. Przelew praw lub obowiązków na jakąkolwiek osobę trzecią, czyniłby, w  ocenie  PFR, koniecznym dokonanie  weryfikacji,  czy ta osoba trzecia spełnia warunki programowe w tożsamym stopniu jak beneficjent. Możliwość dokonania Przelewu przez beneficjenta rodzi istotne wątpliwości z punktu widzenia zasad kwalifikowalności danego  podmiotu jako beneficjenta pomocy  do  udziału  w  Programie oraz obowiązków  PFR  jako podmiotu  udzielającego pomocy. Przelanie praw lub obowiązków na jakąkolwiek osobę trzecią,  tj.  inny podmiot niż beneficjent, może być uznane za niezgodne  z  celem wsparcia wynikającym z decyzji  Komisji  Europejskiej, jakim jest przeciwdziałanie ekonomicznym skutkom pandemii COVID-19  po  stronie  konkretnego podmiotu. Istnieje również ryzyko, że wskutek Przelewu mogłoby dojść do przyznania osobie trzeciej nieuzasadnionej korzyści poprzez dopuszczenie jej do udziału w Programie. Mając  na  uwadze  wskazane  wyżej  okoliczności brak  jest  podstaw    do wyrażenia zgody na dokonanie przez beneficjenta Programu przelewu praw lub obowiązków z umowy subwencji finansowej na jakąkolwiek osobę  trzecią w   drodze   czynności  prawnej  skutkującej  sukcesją syngularną.

 

PFR S.A.
Poprzedni Poprzedni
Informacje o szkoleniach dotyczących procesu umorzeń Tarczy Finansowej 1.0
Udzielanie pomocy w ramach rządowego programu kościelnym osobom prawnymoraz ich jednoskom organizacyjnym
Następny Następny

Zainteresują Cię również

Komunikat ZUS na temat danych, jakie przekazuje PFR w celu ustalenia średniego poziomu zatrudnienia w ramach procesu umorzenia Tarczy Finansowej PFR 1.0

PFR S.A.

26 kwietnia 2021

Umorzenia Tarcza Finansowa dla MMŚP 1.0

PFR S.A.

20 kwietnia 2021

Komunikat Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w sprawie rozliczenia Subwencji Finansowych

Warunki RODO

Warunki RODO