← Strona główna Grupy PFR
Komunikat Tarcza Finansowa 1.0 Umorzenia

Komunikat Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w sprawie rozliczenia Subwencji Finansowych

PFR S.A.
 Komunikat Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w sprawie rozliczenia Subwencji Finansowych

Komunikat Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.1 w sprawie rozliczenia Subwencji Finansowych przez beneficjentów, którzy (i) dostarczyli niekompletne lub nieprawidłowe dokumenty poświadczające umocowanie albo (ii) w ogóle nie dostarczyli dokumentów poświadczających umocowanie, co spowodowało negatywną weryfikację ze strony Banku.

W związku z pytaniami kierowanymi do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. („PFR”) w zakresie dotyczącym możliwości udziału w procesie rozliczenia Subwencji Finansowych przez beneficjentów rządowego programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”(„Program”), którzy (i) dostarczyli niekompletne lub nieprawidłowe dokumenty poświadczające umocowanie albo (ii) w ogóle nie dostarczyli dokumentów poświadczających umocowanie, co spowodowało negatywną weryfikację ze strony Banku, PFR wyjaśnia, co następuje:

 1. beneficjenci, którzy (i) dostarczyli niekompletne lub nieprawidłowe dokumenty poświadczające umocowanie albo (ii) w ogóle nie dostarczyli dokumentów poświadczających umocowanie otrzymają decyzję PFR informującą o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności uniemożliwiających ustalenie wysokości Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi2;
   
 2. w sytuacji, gdy beneficjenci, o których mowa w ust. 1 powyżej:
  - nie przekażą prawidłowych i kompletnych dokumentów poświadczających umocowanie niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia udostępnienia przez Bank decyzji PFR - Subwencja Finansowa będzie podlegała zwrotowi w całości; albo
  - przekażą prawidłowe i kompletne dokumenty poświadczające umocowanie - Subwencja Finansowa będzie podlegała rozliczeniu zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie;
   
 3. beneficjenci, którzy nie posiadają wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, powinni skontaktować się z PFR za pośrednictwem Banku, w którym obsługiwana jest Subwencja Finansowa;
   
 4. przekazanie dokumentów poświadczających umocowanie następuje za pośrednictwem Banku, który przyjmuje dokumenty poświadczające umocowanie od dnia opublikowania niniejszego komunikatu; oraz
   
 5. wszelkie wyrażenia pisane wielką literą niezdefiniowane w niniejszym komunikacie mają znaczenie nadane im w regulaminie ubiegania się o udział w Programie.

 

Zapraszamy do pobrania komunikatu w wersji pdf.

 

1) Treść zmieniona w dniu 29 kwietnia 2021 r.
2) Decyzja, o której mowa w § 51 ust. 7 lit. c) regulaminu ubiegania się o udział w Programie.

 

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Umorzenia Tarcza Finansowa dla MMŚP 1.0
Jak rozliczyć subwencję finansową otrzymaną z Tarczy Finansowej PFR 1.0?
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO