← Strona główna Grupy PFR

3,4 mld zł skumulowanego wyniku finansowego PFR S.A.

PFR S.A.
3,4 mld zł skumulowanego wyniku finansowego PFR S.A.

Skumulowany wynik finansowy działalności Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) od powstania w 2016 do Q3 2023 r. to łącznie 3,4 mld zł. Składa się na to 1,2 mld zł zysku netto oraz 2,2 mld zł zysku z inwestycji . Średni kapitał zainwestowany to 5,9 mld zł, a średnia stopa zwrotu z kapitału to 7%, co stanowi więcej niż założenia przyjęte w strategii spółki (pomiędzy 4%, a 6%). Tym samym PFR skutecznie realizuje jedną ze swoich podstawowych zasad działania, jaką jest zwiększanie wartości dla akcjonariuszy poprzez zapewnienie odpowiedniej stopy zwrotu na inwestycjach.

Efektywne i zyskowne zarządzanie inwestycjami

Działalność inwestycyjna PFR realizowana jest przez profesjonalne zespoły inwestycyjne w oparciu o założenie rentownego wzrostu. W szczególności zakłada: (i) inwestowanie kapitałowe i dłużne w obszarach: infrastruktury, transformacji energetycznej, przemysłu, nowych technologii, samorządów, (ii) inwestowanie w fundusze Venture Capital i Private Equity, (iii) inwestowanie w obszarze mieszkaniowym oraz inwestowanie na rynku publicznym. 

Podstawą działania PFR są inwestycje kapitałowe i dłużne. PFR zainwestował ok. 8 mld zł poprzez PFR Fundusz Inwestycyjny w 36 projektów o wartości ok. 23 mld zł. Inwestycje obejmują m.in. obszar infrastruktury (np. Baltic Hub - numer 1 na Bałtyku czy Trasa Łagiewnicka), nowych technologii (np. OCHK czy WB Electronics), przemysłu (np. PESA), finansów (np. Pekao S.A.), transformacji energetycznej (np. Elemental Holding). To także ok. 5 mld zł zainwestowanych w ramach inwestycji własnych PFR, ponad 450 mln zł środków zainwestowanych w 12 transakcji z Funduszu Inwestycji Samorządowych czy 100 mln euro z Funduszu Ekspansji Zagranicznej zainwestowanych w 8 krajach.

Działalność inwestycyjna Grupy Kapitałowej PFR to także stworzona przez PFR Ventures największa w Europie Środkowo-Wschodniej platforma funduszy finansujących innowacje – 51 inwestycji w fundusze, z których finansowanie uzyskało ponad 600 projektów. Od początku działalności PFR rynek VC wzrósł  10-krotnie, do czego przyczyniła się działalność PFR Ventures.

W ramach inwestycji mieszkaniowych zwiększono podaż mieszkań na polskim rynku poprzez utworzenie Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem o wartości 1,2 mld zł aktywów netto oraz  Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju o wartości 1,9 mld zł aktywów netto. 

W obszarze rozwoju inwestycji i rynku kapitałowego w Polsce należy również wspomnieć o wdrożenia przez PFR w pełni prywatnego pracowniczego filara kapitałowego systemu emerytalnego w postaci Pracowniczych Planów Kapitałowych z ponad 4 mln uczestników i blisko 40 mld zł aktywów (łączna wartość aktywów PPK i PPE). PFR TFI pełni w systemie PPK rolę wyznaczonej instytucji finansowej, zarządzając 9 wydzielonymi subfunduszami, o łącznej wartości 86,5 mln zł aktywów netto.

Kluczowe Inwestycje PFR

Spośród 36 projektów inwestycyjnych zrealizowane przez PFR do kluczowych należą:

Baltic Hub

Realizacja inwestycji mającej na celu wzmocnienie pozycji Baltic Hub na Bałtyku oraz umożliwienie wejścia do grona Top 10 największych hubów kontenerowych w Europie. Osiągnięcie pozycji największego terminalu na Morzu Bałtyckim. Budowa nowego terminalu T3 o wartości ~2 mld zł, zwiększającego moce przeładunkowe o 50% (+1,5 mln TEU).

PESA Bydgoszcz

Restrukturyzacja jednego z największych producentów taboru kolejowego w Polsce - poprawienie poziomu EBITDA z -571 mln zł (w 2017 r. przed przejęciem przez PFR) do +120 mln zł (2023). Rozwój spółki i branży kolejowej poprzez rozwój produktów, ekspansję zagraniczną oraz budowę pierwszej na świecie, homologowanej lokomotywy wodorowej w 2023 roku.

Bank Pekao

Zakup, wraz z PZU, łącznie 32,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,6 mld zł - jedna z największych transakcji w sektorze bankowym w Europie w ostatnich latach. Dzięki tej inwestycji udział rodzimego kapitału w sektorze bankowym zwiększył się do ponad 50% (istotne z punktu widzenia stabilności sektora i zrównoważonego rozwoju). Obecnie, sama wypłacona dywidenda z tej inwestycji dla PFR to już ponad 1,2 mld zł.

WB Electronics

Inwestycja w największą prywatną firmę działającą w sektorze zbrojeniowym w Polsce, pełniącą rolę integratora i producenta złożonych systemów dowodzenia i łączności oraz bezzałogowych systemów powietrznych. Inwestycja ma na celu rozwój nowoczesnego sektora przemysłu zbrojeniowego w Polsce oraz zwiększenie potencjału obronnego kraju.

Elemental Holding

Inwestycja w globalnego gracza (55 spółek w 35 krajach) gospodarki obiegu zamkniętego realizowana wspólnie z Międzynarodową Korporacją Finansową (IFC) oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Głównym celem udzielonego finansowania jest dalszy rozwój organizacji, w tym budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego w południowej Polsce, który ma zająć wiodącą pozycję w europejskim recyklingu akumulatorów litowo-jonowych.

Polskie Koleje Linowe

PKL są najstarszym i największym operatorem kolei i wyciągów górskich w Polsce. Są właścicielem siedmiu ośrodków narciarskich w Tatrach i Beskidach. Najbardziej znany z nich to Kasprowy Wierch i Gubałówka w Zakopanem, a także Jaworzyna Krynicka w Krynicy-Zdrój. PFR jest długoterminowym inwestorem, zainteresowanym rozwojem infrastruktury narciarskiej i turystycznej PKL przy zachowaniu naturalnych walorów środowiskowych regionu i we współpracy z lokalną społecznością.

Ważnym elementem strategii inwestycyjnej PFR było utworzenie w 2019 roku programu Green Hub, którego celem jest finansowanie projektów w obszarze transformacji energetycznej, OZE i nowych technologii. Obecnie zainwestowano 860 mln zł w projekty biogazowe, PV i wiatrowe o łącznej wartości 3,1 mld zł i mocy 800 MW.

Rola PFR w budowie systemu instytucji rozwoju

Powołanie w maju 2016 roku Polskiego Funduszu Rozwoju było krokiem milowym w tworzeniu silnego i nowoczesnego systemu instytucji rozwoju w Polsce, niezbędnego do realizacji skutecznej polityki gospodarczej kraju. Pod swoimi skrzydłami integrował działalność instytucji rozwoju wszechstronnie wspierających rozwój polskiej gospodarki. 

Zgodnie z założeniami ustawy o systemie instytucji rozwoju z dnia 4 lipca 2019 r., działają one w ramach federacji polskich instytucji rozwojowych pod marką Grupa PFR. Grupę tworzą następujące instytucje: Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Informacja o produktach instytucji rozwoju jest dostępna w jednym miejscu – w serwisie internetowym Grupy PFR – www.pfr.pl, wspieranym przez doradców centrum informacyjnego.

Aktywność PFR w pierwszym okresie działalności skupiła się na działalności inwestycyjnej, finansowaniu innowacji, działalności prorozwojowej oraz strategicznych projektach, w szczególności PPK. Skuteczność PFR okazała się szczególnie ważna w czasie pandemii i szoków gospodarczych lat 2020-2023, kiedy stworzyła największy w historii program wsparcia gospodarki w postaci Tarczy Finansowej PFR, który chronił 354 tysiące przedsiębiorstw i 3,2 mln miejsc pracy.

Nowe prowadzone przez PFR programy prorozwojowe to budowa Centralnej Informacji Emerytalnej oraz prefinansowanie KPO.

Więcej informacji na temat systemu instytucji rozwoju znajduje się w prezentacji.
 

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Plan rozwoju dla Twojej firmy. Oferta warsztatowa PFR
Sieć Firm Przyszłości PFR. Podsumowanie działań w 2023 roku
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO