← Strona główna Grupy PFR

Aktualności

Z Tarczy Finansowej skorzystało już ponad 235 tys. firm, zatrudniających 2,3 mln pracowników

PFR S.A.

4 czerwca 2020

Zmiana Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm”

PFR S.A.

13 maja 2020

Złożyłeś wniosek o subwencje? Sprawdź co możesz zrobić jeśli otrzymałeś decyzję częściowo pozytywną.

Najczęstsze pytania i błędy pojawiające się podczas wypełniania wniosku

Co zrobić, kiedy wniosek o subwencję został odrzucony ze względu na zaległości w ZUS lub US?

Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie upewnił się, że nie ma zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, a także złożył odpowiednie dla swojej działalności deklaracje w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów i ZUS.

Jeśli chodzi o informacje przekazywane przez ZUS, w całości negatywnie rozpatrywane są wnioski m. in. w sytuacji, gdy wnioskodawca nie zatrudniał pracowników. Częściowo negatywne decyzje są wydawane w przypadku, gdy wnioskowana przez mikrofirmę kwota subwencji jest wyższa od przysługującej temu przedsiębiorcy, biorąc pod uwagę stan zatrudnienia na podstawie danych z ZUS. Wynika to najczęściej z błędnego obliczenia przez wnioskodawcę liczby zatrudnionych.

Dane o stanie zatrudnienia ZUS ustala i przekazuje do PFR według raportów ZUS RCA za miesiąc odpowiadający nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku poprzednim. Oznacza to np., że dla wniosku złożonego 28 kwietnia 2020 r. ustala się stan zatrudnienia według dokumentów za 04/2019, a dla wniosku złożonego 7 maja 2020 r. stan zatrudnienia ustala się według dokumentów za 05/2019. Jeśli korekty ZUS RCA za dany miesiąc 2019 roku zostały złożone w terminie, który pozwolił na ich odnotowanie w raporcie przekazanym do PFR, ZUS przekazuje zaktualizowane dane.

Informację o danych, jakie ZUS przekazuje do PFR, a na podstawie których dokonywana jest weryfikacja wniosków o subwencje, a także instrukcja odnośnie sposobu postępowania jak postąpić w przypadku rozbieżności są dostępne pod linkiem.

Jeśli chodzi o informacje przekazywane przez Ministerstwo Finansów, weryfikacja spadków obrotów będzie odbywała się na podstawie w szczególności deklaracji VAT-7 (w przypadku podmiotów rozliczających się miesięcznie), VAT_JPK (w przypadku podmiotów rozliczających się kwartalnie) oraz oświadczenia zawartego w umowie subwencji składanego z uwzględnieniem dostępnych dokumentów księgowych, w tym RZIS (w przypadku podmiotów nie rozliczających podatku VAT).

Przed złożeniem wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od skutecznego złożenia deklaracji VAT-7 we właściwym Urzędzie Skarbowym minęły co najmniej 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. W przypadku dokonania spłaty zaległości podatkowych należy odczekać co najmniej 4 dni przed wypełnieniem wniosku o subwencję.

W przypadku faktur zaliczkowych moment rozliczenia w podatku VAT i w podatku dochodowym jest różny.

Podatek dochodowy: Przyjęcie zaliczki na poczet przyszłych dostaw towarów i usług oraz wystawienie faktury zaliczkowej nie jest traktowane jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W związku z tym zaliczek nie ujmuje się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

VAT: Otrzymanie zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów czy świadczenia usług wywołuje powstanie obowiązku podatkowego VAT w chwili wpłynięcia na rachunek bankowy całości lub części zapłaty. Wpisując obrót we wniosku, należy podać dane z określonych pól w deklaracji VAT. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/finanse/zlozenie-deklaracji-vat-niezbedne-do-wsparcia-w-ramach-tarczy-finansowej

Jeśli przedsiębiorca ustalił ponad wszelką wątpliwość i potrafi udokumentować, że nie posiada zaległości w ZUS lub US, które według Regulaminu wykluczałyby go jako beneficjenta programu Tarcza Finansowa PFR,  a wniosek o subwencję jest nadal odrzucany, prosimy o kontakt ze swoim bankiem.

Jaką datę rozpoczęcia działalności wpisać we wniosku?

Warunkiem otrzymania subwencji finansowej jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r. i ten fakt jest sprawdzany przez PFR. We wniosku przedsiębiorca powinien wskazać faktyczną datę rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, to może być np. data wystawienia pierwszej faktury lub realizacji pierwszego zlecenia. Po złożeniu wniosku, wskazana data jest weryfikowana przez PFR (na podstawie danych z Ministerstwa Finansów, KRS oraz CEIDG). Niezgodność dat z odpowiednich rejestrów z datą wskazaną we wniosku nie spowoduje jednak jego odrzucenia, jeśli jest to data nie późniejsza, niż 31 grudnia 2019 r.

Czy w ramach ubiegania się o subwencję mogę wskazać luty 2020 r. jako miesiąc spadku obrotów gospodarczych?

Pierwszym miesiącem, jaki można wskazać w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19 jest marzec. Spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. należy porównać do przychodów ze sprzedaży w lutym 2020 r. Alternatywnie, spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. może zostać porównany do przychodów ze sprzedaży z marca 2019 r. Dalej – spadek przychodów ze sprzedaży w kwietniu 2020 r. może zostać porównany do przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. albo kwietniu 2019 r. (wedle wyboru przedsiębiorcy).

Jak zaokrąglać kwotę w polu przychodów ze sprzedaży we wniosku o subwencję?

Składane przez przedsiębiorcę we wniosku o subwencję oświadczenie dotyczące wielkości przychodów powinno być zgodne z odpowiednimi danymi zawartymi w dokumentacji finansowej firmy. Różnice wynikające z zaokrąglania wskazywanych we wniosku kwot przychodów do pełnych złotych nie mają w praktyce znaczenia przy ustalaniu wysokości subwencji. Jeśli zatem system banku nie dopuszcza wpisania kwot z dokładnością do groszy, należy kwoty przychodów ustaloną na podstawie odpowiednich dokumentów finansowych zaokrąglić w górę do pełnych złotych. Przedsiębiorca zostanie poinformowany o ewentualnych różnicach wynikających z zaokrągleń, ale nie będą one stanowiły powodu odrzucenia wniosku.

Jak liczyć stan zatrudnienia na potrzeby ustalenia statusu mikrofirmy/MSP, a jak na potrzeby ustalania wysokości?

Stan zatrudnienia określa się inaczej na potrzeby ustalenia statusu mikrofirmy lub MŚP na potrzeby Programu, a inaczej na potrzeby ustalenia kwoty subwencji w przypadku mikrofirmy.

O tym czy firma kwalifikuje się jako mikrofirma czy jako małe lub średnie przedsiębiorstwo decydują dwa czynniki. Pierwszym jest zatrudnienie, natomiast drugim roczny obrót lub suma bilansowa. Firma, która zatrudnia od 1 do 9 pracowników (na podstawie umowy o pracę, nie licząc właściciela oraz pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego) oraz posiada roczny obrót lub sumę bilansową o wartości nie przekraczającej 2 mln euro traktowana jest jako mikrofirma. Przy czym, aby firma kwalifikowała się jako mikrofirma oba te warunki muszą być spełnione łącznie.

Z kolei na etapie obliczenia wartości przysługującej mikrofirmie subwencji pracownika traktujemy szeroko. Pracownikiem jest: osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę oraz osoba współpracująca, niezależnie od formy prawnej (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia), które były zgłoszone do ubezpieczeń społecznych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o subwencję. Do pracowników wliczają się także osoby np. na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, ojcowskich ale nie wliczają się osoby współpracujące z przedsiębiorcą na kontraktach B2B.
Obliczenie subwencji finansowej dla mikrofirmy odbywa się wg poniższych zasad:

  • 12 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną w firmach, które w wyniku pandemii straciły między 25 (włącznie) a 50% przychodów ze sprzedaży;
  • 24 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną w firmach, które straciły między 50% a 75% przychodów;
  • 36 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną w firmach, które straciły 75% lub więcej przychodów ze sprzedaży.

Zatrudnienie, które stanowi podstawę określenia bazowej kwoty subwencji finansowej dla mikrofirmy w żadnym przypadku nie może być wyższe niż 9 Pracowników. Maksymalna wartość subwencji wynosi 324 tys. zł.

Ważne: Jeśli liczba pracowników wyliczona dla tych pól we wniosku nie będzie liczbą całkowitą, należy zaokrąglić liczbę "w górę".

Wyjaśnienie o szczegółowym sposobie ustalania stanu zatrudnienia znajdą Państwo tutaj.

 

Najważniejsze dokumenty i odnośniki związane z programem

 

Wróć na stronę Tarczy Finansowej dla Mikrofirm i MŚP