Szanowni Państwo,

Poniższy formularz służy do składania wniosków w ramach rządowego programu „Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm” („Program”) realizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. („PFR”). Złożenie formalnego wniosku wraz z akceptacją oświadczeń i zgód oraz załączeniem dodatkowych informacji i danych jest wymagane, aby rozpocząć proces ubiegania się o udzielenie finansowania.

Program dedykowany jest dużym firmom, przez które rozumiemy przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) spełniających następujące kryteria:

 • duże przedsiębiorstwa: (i) które zatrudniają więcej niż 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, lub (ii) których roczny obrót za 2019 r. przekracza 50.000.000 EUR oraz suma bilansowa na 31 grudnia 2019 r. przekracza 43.000.000 EUR; 
 • a w przypadku niektórych rodzajów Finansowania Programowego, również: MŚP, które zatrudnia powyżej 150 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, a jego roczny obrót w 2019 r. przekracza 100.000.000 zł, o ile (i) zostały spełnione łącznie następujące warunki: (a) jego luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3.500.000 zł, oraz (b) najpierw wyczerpał maksymalne możliwości otrzymania finansowania z Programu MŚP 1.0, lub (ii) finansowanie dotyczy Programu Sektorowego
  („Duży Przedsiębiorca 1.0”),

albo

 • duże przedsiębiorstwa: (i) które zatrudniają więcej niż 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), lub (ii) których roczny obrót za 2019 r. przekracza 50.000.000 EUR oraz suma bilansowa w 2019 r. przekracza 43.000.000 EUR.
  („Duży Przedsiębiorca 2.0”).

Regulamin ubiegania się o udział w Programie („Regulamin”) określa dodatkowe kryteria i warunki, jakie powinien spełnić Przedsiębiorca ubiegając się o uczestnictwo w Programie. Jednocześnie zastrzegamy, że spełnienie kryteriów uczestnictwa w Programie nie oznacza automatycznego przyznania środków w ramach Programu. Udzielenie wsparcia w ramach Programu uzależnione jest m.in. od:

 • spełnienia kryteriów i warunków uczestnictwa w Programie;
 • pozytywnego wyniku uproszczonego badania due diligence prowadzonego przez PFR lub jego doradców;
 • zgodności Finansowania Programowego z działaniami notyfikowanymi Komisji Europejskiej, z odpowiednimi Decyzjami Komisji Europejskiej i poprzedzającymi je Wnioskami Notyfikacyjnymi, dotyczącymi zasad i warunków udzielania Finansowania Programowego w Reżimie Pomocy Publicznej, w szczególności zasadami kumulacji pomocy publicznej wskazanymi w odpowiednich Decyzjach Komisji Europejskiej i poprzedzających je Wnioskach Notyfikacyjnych;
 • ustanowienia przez Przedsiębiorcę wymaganych zabezpieczeń oraz spełnienia innych warunków lub przyjęcia określonych zobowiązań, w tym inwestycyjnych, określonych w Dokumentach Finansowania Programowego;
 • podpisania odpowiednich Dokumentów Finansowania Programowego;
 • w szczególnych przypadkach – od uzyskania stosownych zgód organów administracji publicznej.

Pula środków w ramach Programu jest ograniczona i zależna od uzyskania finansowania zewnętrznego przez PFR. W przypadku znacznego zainteresowania uczestnictwem w Programie część wniosków może nie zostać skierowana do prac analitycznych w ramach oceny PFR, a tym samym nie zostać rozpatrzona. PFR będzie rozpatrywał wnioski o uczestnictwo w Programie zgodnie z przyjętymi regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Proces ubiegania się o udzielenie finansowania rozpoczyna się z chwilą poprawnego wypełnienia niniejszego wniosku. W celu wypełnienia wniosku niezbędne będzie przygotowanie podstawowych informacji o przedsiębiorstwie, w tym w szczególności: opis działalności przedsiębiorstwa, informacje dotyczące Zarządu oraz struktury własnościowej, historyczne dane finansowe przedsiębiorstwa w formie sprawozdania finansowego za okres m.in. dwóch ostatnich lat, prognozy finansowe przedsiębiorstwa oraz opis negatywnego wpływu COVID-19 na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Szczegółowy zakres wymaganych informacji i dokumentów znajduje się bezpośrednio w formularzu.

Wysłanie formularza będzie wymagało złożenia podpisu przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wszelkie terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane mają znaczenie nadane w Regulaminie.

1. Wymagane oświadczenia przed wypełnieniem formularza

W pierwszym kroku wypełnienia wniosku aplikacyjnego do programu Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm („Program”) prosimy o:

 

 • akceptację regulaminu umieszczonego powyżej, pobranie załączonego dokumentu w formacie .PDF,
 • podpisanie go przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskodawcy,
 • oraz załączenie dokumentu w polu „Dodaj plik”.

 

W przypadku wgrania błędnego pliku należy ponownie załączyć dokument w polu „Dodaj plik”.

Załączony dokument zawiera oświadczenia wnioskodawcy dotyczące m. in. zapoznania się z zasadami uczestnictwa w Programie, spełniania kryteriów uczestnictwa w Programie czy zasad odpowiedzialności oraz zachowania poufności w związku z uczestnictwem w Programie.

Podpisanie i załączenie ww. dokumentu jest wymagane dla przejścia do dalszej części wniosku. Bez podpisania i załączenia ww. dokumentu nie będzie możliwe dalsze wypełnienie formularza uczestnictwa w Programie, a w konsekwencji złożenie wniosku o uczestnictwo w Programie.

W każdej chwili możesz zapisać formularz, a następnie wrócić do jego wypełniania w późniejszym terminie.
Kliknij w przycisk umieszczony obok, podaj poprawny adres e-mail i prześlij obecny stan formularza z możliwością powrotu do jego wypełniania.

2. Dane podstawowe

2.1 Przedsiębiorstwo Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
2.2 Adres przedsiębiorcy Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane *

2.4 Beneficjent rzeczywisty*

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

* - w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.)

Prosimy o zaznaczenie jednej z dwóch poniższych opcji:

2.5 Opis faktycznie prowadzonej działalności z podziałem na segmenty operacyjne:

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

2.6 REGON

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

2.7 NIP

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

2.8 KRS

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

2.9 Adres strony internetowej

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

2.10 Rok założenia przedsiębiorstwa (maksymalnie 2019)

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

2.11 Zarząd przedsiębiorstwa

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione

2.12 Opis struktury własnościowej

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

2.13 Historia

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

* ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.).

** w rozumieniu Regulaminu Programu

3. Emitent/Spółka publiczna

*Emitent - w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiegoi Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, ze zm.

*Spółka publiczna - w rozumieniu art. 4 pkt 20) Ustawy o Ofercie Publicznej

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

* Rozporządzenie MAR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, ze zm.

4. Skrócone dane finansowe

Jednostkowe

Wyniki historyczne 2018
(dotyczące roku obrotowego
zakończonego pomiędzy
01.07.2018 - 30.06.2019*)

Wyniki historyczne 2019
(dotyczące roku obrotowego
zakończonego pomiędzy
01.07.2019 - 30.06.2020*)

Wyniki historyczne lub estymowane 2020
(dotyczące roku obrotowego
zakończonego lub kończącego się pomiędzy
01.07.2020 - 30.06.2021*)

Dzień bilansowy (tj. data końca okresu obrachunkowego)

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

Dzień bilansowy (tj. data końca okresu obrachunkowego)

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

Dzień bilansowy (tj. data końca okresu obrachunkowego)

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Przychody (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Przychody (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Przychody (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
EBITDA (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
EBITDA (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
EBITDA (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

Zysk brutto (w PLN)

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

Zysk brutto (w PLN)

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

Zysk brutto (w PLN)

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

Zysk netto (w PLN)

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

Zysk netto (w PLN)

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

Zysk netto (w PLN)

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

Zadłużenie finansowe (jako wartość dodatnia w PLN)

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

Zadłużenie finansowe (jako wartość dodatnia w PLN)

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

Zadłużenie finansowe (jako wartość dodatnia w PLN)

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

Środki pieniężne (w PLN)

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

Środki pieniężne (w PLN)

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

Środki pieniężne (w PLN)

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

*Dotyczy podmiotów, których rok obrachunkowy jest różny od roku kalendarzowego.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 (liczba osób*) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 (liczba osób*) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 (liczba osób*) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

 

 

* Zatrudnienie w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy.
Przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

5. Negatywny wpływ COVID-19 na sytuację finansową Przedsiębiorstwa

5.1 Wskazanie restrykcji administracyjnych, które bezpośrednio dotknęły Przedsiębiorcy (opis istotny przy pożyczce preferencyjnej)

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

5.2 Przeznaczenie środków pozyskanych w ramach Tarczy Finansowej PFR

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

5.3 Skumulowany poziom EBITDA w okresie 11.2020-04.2021

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

Wnioskowana łącznie kwota zapotrzebowania na finansowanie w PLN

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

6. Załączniki do wniosku

Pobierz plik excel do uzupełnienia

*załącznik obowiązkowy

7. Ważne informacje dotyczące przygotowania Wnioskodawcy do przygotowania się przed badaniem spółki

8. Wymagane akceptacje

9. Dane osoby zgłaszającej Przedsiębiorstwo

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
PESEL osoby zgłaszającej Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Stanowisko osoby w Przedsiębiorstwie Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Adres e-mail Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Powtórz adres email Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Telefon komórkowy Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Imię i nazwisko osoby do kontaktu Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
PESEL osoby do kontaktu Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Stanowisko osoby w Przedsiębiorstwie Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Telefon komórkowy Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Adres e-mail Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione