Szanowni Państwo,

Poniższy formularz służy do składania wniosków w ramach rządowego programu „Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm” („Program”) realizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. („PFR”). Złożenie formalnego wniosku wraz z akceptacją oświadczeń i zgód oraz załączeniem dodatkowych informacji i danych jest wymagane, aby rozpocząć proces ubiegania się o udzielenie finansowania.

Program dedykowany jest dużym firmom, przez które rozumiemy przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.) spełniających następujące kryteria:

 • duże przedsiębiorstwa: (i) które zatrudniają więcej niż 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, lub (ii) których roczny obrót za 2019 r. przekracza 50.000.000 EUR oraz suma bilansowa na 31 grudnia 2019 r. przekracza 43.000.000 EUR; 
 • a w przypadku niektórych rodzajów Finansowania Programowego, również: MŚP, które zatrudnia powyżej 150 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, a jego roczny obrót w 2019 r. przekracza 100.000.000 zł, o ile (i) zostały spełnione łącznie następujące warunki: (a) jego luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3.500.000 zł, oraz (b) najpierw wyczerpał maksymalne możliwości otrzymania finansowania z Programu MŚP 1.0, lub (ii) finansowanie dotyczy Programu Sektorowego. 

Regulamin ubiegania się o udział w Programie („Regulamin”) określa dodatkowe kryteria i warunki, jakie powinien spełnić Przedsiębiorca ubiegając się o uczestnictwo w Programie. Jednocześnie zastrzegamy, że spełnienie kryteriów uczestnictwa w Programie nie oznacza automatycznego przyznania środków w ramach Programu. Udzielenie wsparcia w ramach Programu uzależnione jest m.in. od: 

 • spełnienia kryteriów i warunków uczestnictwa w Programie; 
 • pozytywnego wyniku uproszczonego badania due diligence prowadzonego przez PFR lub jego doradców; 
 • zgodności Finansowania Programowego z działaniami notyfikowanymi Komisji Europejskiej, z odpowiednimi Decyzjami Komisji Europejskiej i poprzedzającymi je Wnioskami Notyfikacyjnymi, dotyczącymi zasad i warunków udzielania Finansowania Programowego w Reżimie Pomocy Publicznej, w szczególności zasadami kumulacji pomocy publicznej wskazanymi w odpowiednich Decyzjach Komisji Europejskiej i poprzedzających je Wnioskach Notyfikacyjnych; 
 • ustanowienia przez Przedsiębiorcę wymaganych zabezpieczeń oraz spełnienia innych warunków lub przyjęcia określonych zobowiązań, w tym inwestycyjnych, określonych w Dokumentach Finansowania Programowego;
 • podpisania odpowiednich Dokumentów Finansowania Programowego; 
 • w szczególnych przypadkach – od uzyskania stosownych zgód organów administracji publicznej. 

Pula środków w ramach Programu jest ograniczona i zależna od uzyskania finansowania zewnętrznego przez PFR. W przypadku znacznego zainteresowania uczestnictwem w Programie część wniosków może nie zostać skierowana do prac analitycznych w ramach oceny PFR, a tym samym nie zostać rozpatrzona. PFR będzie rozpatrywał wnioski o uczestnictwo w Programie zgodnie z przyjętymi regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Proces ubiegania się o udzielenie finansowania rozpoczyna się z chwilą poprawnego wypełnienia niniejszego wniosku. W celu wypełnienia wniosku niezbędne będzie przygotowanie podstawowych informacji o przedsiębiorstwie, w tym w szczególności: opis działalności przedsiębiorstwa, informacje dotyczące Zarządu oraz struktury własnościowej, historyczne dane finansowe przedsiębiorstwa w formie sprawozdania finansowego za okres m.in. dwóch ostatnich lat, prognozy finansowe przedsiębiorstwa oraz opis negatywnego wpływu COVID-19 na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Szczegółowy zakres wymaganych informacji i dokumentów znajduje się bezpośrednio w formularzu.

Wysłanie formularza będzie wymagało złożenia podpisu przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wszelkie terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane mają znaczenie nadane w Regulaminie

1. Wymagane oświadczenia przed wypełnieniem formularza

W pierwszym kroku wypełnienia wniosku aplikacyjnego do programu Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm („Program”) prosimy o:

 

 • akceptację regulaminu umieszczonego powyżej,pobranie załączonego dokumentu w formacie .PDF,
 • podpisanie go przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskodawcy,
 • oraz załączenie dokumentu w polu „Dodaj plik”.

 

W przypadku wgrania błędnego pliku należy ponownie załączyć dokument w polu „Dodaj plik”.

Załączony dokument zawiera oświadczenia wnioskodawcy dotyczące m. in. zapoznania się z zasadami uczestnictwa w Programie, spełniania kryteriów uczestnictwa w Programie czy zasad odpowiedzialności oraz zachowania poufności w związku z uczestnictwem w Programie.

Podpisanie i załączenie ww. dokumentu jest wymagane dla przejścia do dalszej części wniosku. Bez podpisania i załączenia ww. dokumentu nie będzie możliwe dalsze wypełnienie formularza uczestnictwa w Programie, a w konsekwencji złożenie wniosku o uczestnictwo w Programie.

W każdej chwili możesz zapisać formularz, a następnie wrócić do jego wypełniania w późniejszym terminie.
Kliknij w przycisk umieszczony obok, podaj poprawny adres e-mail i prześlij obecny stan formularza z możliwością powrotu do jego wypełniania.

2. Dane podstawowe

2.1 Przedsiębiorstwo Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
2.2 Adres przedsiębiorcy Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Segment działalności
A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
B – Górnictwo i wydobywanie
C – Przetwórstwo przemysłowe
D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
F – Budownictwo
G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
H – Transport i gospodarka magazynowa
I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
J – Informacja i komunikacja
K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
P – Edukacja
Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
S – Pozostała działalność usługowa
T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
U – Organizacje i zespoły eksterytorialne
Pole jest wymagane *
2.3 Beneficjent rzeczywisty* Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

* - w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.)

Prosimy o zaznaczenie jednej z dwóch poniższych opcji:

2.4 Opis faktycznie prowadzonej działalności z podziałem na segmenty operacyjne: Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
2.5 REGON Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
2.6 NIP Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
2.7 KRS Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
2.8 Adres strony internetowej Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
2.9 Rok założenia przedsiębiorstwa (maksymalnie 2019) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
2.10 Zarząd przedsiębiorstwa Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Pole jest niepoprawnie wypełnione
2.11 Opis struktury własnościowej Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
2.12 Historia Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

* ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.).

** w rozumieniu Regulaminu Programu

3. Emitent/Spółka publiczna

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

*Emitent - w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiegoi Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, ze zm.

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

*Spółka publiczna - w rozumieniu art. 4 pkt 20) Ustawy o Ofercie Publicznej

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

* Rozporządzenie MAR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, ze zm.

4. Skrócone dane finansowe

Grupa Kapitałowa (do której należy Przedsiębiorstwo - jeżeli dotyczy)

2018

2019

Przychody (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Przychody (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
EBITDA (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
EBITDA (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Zysk brutto (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Zysk brutto (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Zysk netto (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Zysk netto (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

31/12/2018

31/12/2019

Zadłużenie finansowe (jako wartość dodatnia w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Zadłużenie finansowe (jako wartość dodatnia w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Środki pieniężne (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Środki pieniężne (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

Komentarz

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Zatrudnienie (liczba osób*) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Zatrudnienie (liczba osób*) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Zatrudnienie na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (liczba osób*) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

Grupa Kapitałowa (tworzona przez Przedsiębiorstwo - jeżeli dotyczy)

2018

2019

Przychody (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Przychody (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
EBITDA (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
EBITDA (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Zysk brutto (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Zysk brutto (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Zysk netto (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Zysk netto (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

31/12/2018

31/12/2019

Zadłużenie finansowe (jako wartość dodatnia w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Zadłużenie finansowe (jako wartość dodatnia w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Środki pieniężne (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Środki pieniężne (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

Komentarz

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Zatrudnienie (liczba osób*) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Zatrudnienie (liczba osób*) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Zatrudnienie na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (liczba osób*) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

Jednostkowe

2018

2019

Przychody (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Przychody (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
EBITDA (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
EBITDA (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Zysk brutto (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Zysk brutto (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Zysk netto (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Zysk netto (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

31/12/2018

31/12/2019

Zadłużenie finansowe (jako wartość dodatnia w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Zadłużenie finansowe (jako wartość dodatnia w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Środki pieniężne (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Środki pieniężne (w PLN) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

Komentarz

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Zatrudnienie (liczba osób*) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Zatrudnienie (liczba osób*) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Zatrudnienie na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (liczba osób*) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Szacowana liczba dni, na ile obecnie posiadane środki i dostępne źródła finansowania zapewnią Przedsiębiorstwu płynność: Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

*Zatrudnienie w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy. Przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

5. Negatywny wpływ COVID-19 na sytuację finansową Przedsiębiorstwa

5.1 Wpływ na realizację przychodów Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
5.2 Wpływ na kapitał obrotowy Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
5.3 Wpływ inny niż powyższe Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
5.4 Przeznaczenie środków pozyskanych w ramach Tarczy Finansowej PFR Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
5.5 Planowane źródła pokrycia luki finansowej i zakładany termin ich pozyskania (w tym w ramach Tarczy Finansowej PFR) Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
5.6 Deklarowana wartość środków do zaangażowania przez właścicieli firmy / beneficjenta rzeczywistego w dofinansowanie Przedsiębiorstwa Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Finansowanie płynnościowe

 

Karta produktu

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Finansowanie preferencyjne

 

Karta produktu

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

Finansowanie inwestycyjne na zasadach pomocy publicznej

 

Karta produktu

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Finansowanie inwestycyjne na zasadach rynkowych

 

Karta produktu

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
 

* w przypadku wnioskowania o więcej niż jeden instrument, suma kwot wskazanych dla poszczególnych instrumentów powinna być równa kwocie wpisanej w polu 5.7

5.7 Wnioskowana łączna kwota zapotrzebowania na finansowanie w PLN* Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

6. Załączniki do wniosku

Pobierz plik excel do uzupełnienia

*załącznik obowiązkowy

8. Wymagane akceptacje

9. Dane osoby zgłaszającej Przedsiębiorstwo

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
PESEL osoby zgłaszającej Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Stanowisko osoby w Przedsiębiorstwie Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Adres e-mail Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Powtórz adres email Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Telefon komórkowy Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Imię i nazwisko osoby do kontaktu Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
PESEL osoby do kontaktu Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Stanowisko osoby w Przedsiębiorstwie Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Telefon komórkowy Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Adres e-mail Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione