← Strona główna Grupy PFR

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, którego celem była pomoc finansowa dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z COVID-19.

Polskie firmy, które ucierpiały na skutek pandemii koronowirusa otrzymały łatwo i szybko dostępną pomoc w postaci subwencji. Jej celem była poprawa płynności firm, kontynuacja ich działalności oraz utrzymanie miejsc pracy. Duża część pomocy to środki bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności po zakończeniu ograniczeń związanych z epidemią oraz zachowania miejsc pracy.

Tarcza finansowa PFR 2.0 w liczbach (na dzień 15.08.2021)

7 133 281 285 zł

7 133 281 285 zł

Taką kwotę wsparcia wypłaciliśmy za pośrednictwem banków *
47 655

47 655

Liczba mikro, małych i średnich firm, które skorzystały z Programu
315 571

315 571

Liczba pracowników zatrudnionych w tych firmach
7 133 281 285 zł

7 133 281 285 zł

Taką kwotę wsparcia wypłaciliśmy za pośrednictwem banków *
47 655

47 655

Liczba mikro, małych i średnich firm, które skorzystały z Programu
315 571

315 571

Liczba pracowników zatrudnionych w tych firmach

Interaktywna mapa subwencji

Ważne terminy dotyczące Programu:

Zwróć otrzymaną nadwyżkę (dotyczy MŚP)

? Spłata nadwyżki przez MŚP - Na etapie rozliczenia dane prognozowane przez przedsiębiorstwo zastępowane są danymi rzeczywistymi, dotyczącymi spadku Przychodów oraz Kosztów Stałych. Na tej podstawie ustalana jest przez przedsiębiorcę kwota ewentualnej nadwyżki, którą należy spłacić. Spłata powinna nastąpić na indywidualny numer rachunku bankowego, wskazany w Oświadczeniu o Rozliczeniu.  

Uruchomienie szkoleń online

? Zapisy na szkolenia są już dostępne. Zapraszamy do uczestnictwa!  

Wydanie decyzji przez PFR

? Decyzja określająca kwotę subwencji finansowej podlegającej zwolnieniu z obowiązku zwrotu dostępna w bankowości elektronicznej beneficjenta.  

Zwróć nieumorzoną część subwencji

? Zwrot w kwocie wskazanej w treści decyzji wydanej przez PFR lub zwrot w całości.  
Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami wraz z odpowiedziami.

Zobacz więcej

Regulamin programu

Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym "Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla Mikro, Małych i Średnich Firm"

Aktualny regulamin obowiązujący od 30 grudnia 2023 r.

Zmiany dotyczą Beneficjentów, którzy otrzymali od PFR Decyzję informującą Beneficjenta o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości Subwencji Finansowej podlegającej zwolnieniu z obowiązku zwrotu oraz nie otrzymali jeszcze finalnej Decyzji dotyczącej umorzenia – został wydłużony termin na wydanie tej Decyzji do, co do zasady, dnia 31 grudnia 2024r. 

Aktualności i komunikaty

Ważne dokumenty i dodatkowe informacje

Prezentacje i szkolenia dotyczące rozliczenia Tarczy

Prezentacja dla Mikrofirm

Prezentacja dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 

Szkolenia online:

Szkolenie online dla MIKROFIRM dotyczące zasad rozliczania subwencji z Tarczy Finansowej PFR 2.0:

Szkolenie online dla MŚP dotyczące zasad rozliczania subwencji z Tarczy Finansowej PFR 2.0:

Webinarium dla przedsiębiorców dotyczące zasad umorzeń Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla MIKROFIRM:

Webinarium dla przedsiębiorców dotyczące zasad umorzeń Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla MŚP:

Branże PKD podlegające programowi i sposób ich weryfikacji

Weryfikacja na dzień: (i) 31 grudnia 2019 roku, (ii) 1 listopada 2020 r. oraz (iii) złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, w zakresie tego czy działalność przedsiębiorcy jest wykonywana w jednym lub więcej niżej wskazanych kodów PKD.

Na podstawie decyzji Rady Ministrów lista kodów PKD została rozszerzona z 38 do 45, obejmując również m.in.: branżę targową, edukacji, szkoły i drukarnie. Poniżej zaktualizowana w dniu 5.01.2021 r. lista kodów:

 • 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 • 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
 • 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi;
 • 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 
 • 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 
 • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 
 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne; 
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów; 
 • 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów; 
 • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
 • 74.20.Z - Działalność fotograficzna; 
 • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 
 • 79.11.A - Działalność agentów turystycznych; 
 • 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych; 
 • 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 
 • 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej; 
 • 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
 • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 
 • 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna; 
 • 86.90.D - Działalność paramedyczna; 
 • 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny; 
 • 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 
 • 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych; 
 • 91.02.Z - Działalność muzeów;
 • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych; 
 • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 
 • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem; 
 • 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 
 • 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni; 
 • 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 
 • 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

Warunek dotyczący PKD uznaje się za spełniony w sytuacji, gdy zmiana kodu PKD została zgłoszona przez przedsiębiorcę do właściwego rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Powyższe kody PKD nie muszą być przeważającymi kodami działalności gospodarczej.

Od dnia 5.02.2021 r. o pomoc mogą również ubiegać się przedsiębiorcy posiadający następujące kody PKD: 

 • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
 • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 59.11.Z  Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • 85.59.A Nauka języków obcych;
 • 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;
Oświadczenie

Zapoznaj się z instrukcją, aby dowiedzieć się jak poprawnie wypełnić i podpisać Oświadczenie potwierdzające retrospektywnie fakt związania Beneficjenta Umową Subwencji Finansowej.

Pobierz oświadczenie

 

Pełnomocnictwo
Obowiązki informacyjne beneficjenta

§ 14 lit i) Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” zobowiązuje beneficjenta do „umieszczenia na swojej stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych, w miejscu widocznym dla osób odwiedzających, informacji o uzyskaniu Subwencji Finansowej wraz ze wskazaniem, że podmiotem udzielającym wsparcia był PFR oraz utrzymywania tej informacji przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej (o ile Beneficjent posiada stronę internetową lub konto w mediach społecznościowych);”

Poniżej znajduje się gotowy wzór informacji i oznaczenia w kilku formatach graficznych, które mogą Państwo pobrać i umieścić bezpośrednio we wskazanym miejscu.

Pobierz wzór informacji na temat uzyskania subwencji finansowej do umieszczenia na stronie internetowej

Zasady wyliczania zatrudnienia

Warunkiem kwalifikacji do programu jest zatrudnienie, na dzień 31 grudnia 2019 r., - a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę - na dzień 31 lipca 2020 r., co najmniej 1 pracownika.
Przy czym na potrzeby ustalenia statusu Mikofirma/MŚP przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Na potrzeby wyliczania kwoty subwencji finansowej, przez pracownika rozumie się osobę fizyczną:

 • która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz, która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, lub 
 • współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia lub umowa o dzieło), oraz za którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia przedsiębiorcy dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej.
Potwierdzenie umocowań

Wniosek musi zostać złożony przez osobę posiadającą umocowanie do reprezentowania Beneficjenta. W momencie składania wniosku konieczne jest dołączenie potwierdzenia umocowania osoby reprezentującej Beneficjenta. Potwierdzenie umocowania musi być załączone w formie elektronicznej w momencie wysyłania wniosku do PFR.

Spadek obrotów gospodarczych jako warunek wejścia do Programu

W przypadku ubiegania się o subwencję finansową będzie wymagane złożenie pliku JPK_V7M lub JPK_V7K do organu podatkowego, z wyprzedzeniem umożliwiającym przeprocesowanie danych przez organ podatkowy i przekazanie danych do PFR (do 7 dni).

Dodatkowe warunki dla beneficjentów Tarczy Finansowej PFR 1.0

Dla przedsiębiorców, którzy byli beneficjentami Tarczy Finansowej PFR 1.0, maksymalna kwota finansowania z obu Tarcz łącznie na 1 pracownika nie może być wyższa niż 72 000 PLN dla mikrofirm i 144 000 PLN dla MŚP.

Warunki umorzenia subwencji

Subwencja finansowa podlega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków. Ewentualny zwrot subwencji finansowej lub jej części nastąpi po 31 października 2021 r. PFR zastrzega sobie prawo określenia w regulaminie Programu dokładnych zasad zwrotu subwencji finansowej oraz warunków umorzenia.

 • Utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r. , rozumiane jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. W okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. wobec Przedsiębiorcy nie może rozpocząć się likwidacja, upadłość lub restrukturyzacja.
 • Wyłącznie dla mikrofirm: Utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.
 • Wyłącznie dla MŚP: Rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji finansowej w terminie po 31 października 2021 r. jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty Kosztów Stałych przekraczających otrzymane wsparcie. 
 • Beneficjent wykazuje rzeczywiste Koszty Stałe na podstawie sprawozdań finansowych lub dokumentów księgowych za okres 1 listopad 2020 r. do 31 marca 2021 r.
 • Zakaz dokonywania jakichkolwiek płatności (w tym, w szczególności, odpraw, innych podobnego rodzaju świadczeń związanych z zakończeniem relacji prawnych pomiędzy Beneficjentem i pracownikiem, nagród, premii, udziału w zysku oraz innych świadczeń uznaniowo wypłacanych Pracownikowi przez Beneficjenta) na rzecz jakiejkolwiek osoby posiadającej status pracownika Beneficjenta z tytułu, lub w związku, z umową (w tym umową o pracę lub umową cywilnoprawną) łączącą taką osobę z Beneficjentem, której istnienie przesądza o jej statusie wspomnianym powyżej, poza wynagrodzeniem zasadniczym.
 • Zakaz transferu środków pochodzących z Programu, pod jakimkolwiek tytułem prawnym, na rzecz właścicieli lub podmiotów powiązanych z Beneficjentem.
 • Zakaz przedpłacania kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów.
 • Zakaz finansowania transakcji nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni, w części lub całości, innego podmiotu, lub dokonywania transakcji, których celem jest, pośrednio lub bezpośrednio, takie nabycie lub przejęcie (zakaz akwizycji).

Informacje dla Beneficjentów rządowego programu Tarcza Finansowa w zakresie tożsamości administratora, celów i sposobów przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących Beneficjentom praw znajdują się pod tym linkiem.

Warunki RODO

Warunki RODO