← Strona główna Grupy PFR

Tarcza finansowa PFR dla Dużych Firm

Przedstawiamy listę odpowiedzi na pytania, które mogą pojawiać się w odniesieniu do Programu rządowego dotyczącego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla Dużych Firm.

Zwracamy jednocześnie Państwa uwagę, że Poradnik ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej, zaś ostateczna ocena sytuacji przedsiębiorcy będzie dokonywana w oparciu o całokształt okoliczności jego konkretnie dotyczących, z uwzględnieniem postanowień regulaminu Programu, jaki zostanie mu przedstawiony do akceptacji przed przystąpieniem do procedury udzielenia wsparcia w ramach Programu, oraz regulacji wewnętrznych PFR.

Baza wiedzy dla Dużych Firm

Temat pomocy

1.1. Czy możliwe jest korzystanie jednocześnie z więcej niż jednej Tarczy?

Koncepcja Tarczy Finansowej PFR zakłada, że wsparcie z Programu będzie można łączyć z innymi formami wsparcia związanymi z COVID-19. Co do zasady łączenie wsparcia jest dopuszczalne, jednak w granicach limitów przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawa oraz decyzje Komisji Europejskiej, w szczególności związane z łączeniem pomocy publicznej. PFR nie udziela porad w odniesieniu do możliwości łączenia pomocy publicznej – przed zaaplikowaniem o wsparcie w ramach Tarczy dla Dużych Firm przedsiębiorca powinien we własnym zakresie lub wspólnie ze swoimi doradcami zweryfikować obowiązujące go limity w zakresie łączenia pomocy publicznej.

1.2. Czy można jednocześnie skorzystać z Programu Tarczy dla MŚP oraz z Tarczy dla Dużych Firm?

Tak, jednak aby MŚP mogło skorzystać z Tarczy PFR dla Dużych Firm konieczne jest, aby przedsiębiorstwo najpierw wyczerpało maksymalne możliwości finansowania z programu rządowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP. 

Adresatem Programu Tarczy dla Dużych Firm co do zasady są:

 • duże przedsiębiorstwa:

(a) które zatrudniają powyżej 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, lub

(b) których roczny obrót za 2019 r. przekracza 50.000.000 EUR oraz suma bilansowa za 2019 r. przekracza 43.000.000 EUR,

 • małe i średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 150 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, a ich roczny obrót za 2019 r. przekracza 100.000.000 zł, o ile

zostały spełnione łącznie następujące warunki:

(a) luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3.500.000 zł oraz

(b) najpierw wyczerpało maksymalne możliwości finansowania z programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla MŚP

lub

finansowanie dotyczy Programu Sektorowego w rozumieniu Regulaminu Programu.

Na potrzeby ustalenia statusu Beneficjenta Programu przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Kwalifikacja liczby pracowników oraz danych finansowych do kwalifikacji do programu Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm następuje na podstawie Regulaminu Programu oraz przepisów Unii Europejskiej, w szczególności Załącznika I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz UE L 187/1 z 26.6.2014).

Możliwości łączenia instrumentów z obu Tarcz określa Rozdział III, §3, Regulaminu Programu.

 

1.4. Jaka będzie kolejność przydzielania środków? Czy będzie obowiązywać zasada "kto pierwszy ten lepszy" lub inne kryteria decydujące o kolejności?

Ze względu na skalę udzielanego wparcia oraz wielkość beneficjentów, każdy przypadek będzie analizowany indywidualnie. Udzielanie wsparcia przedsiębiorcom będzie następowało zgodnie z kolejnością akceptacji wniosków oraz podpisywania Dokumentów Finansowania Programowego przez Polski Fundusz Rozwoju, a pierwszeństwo rozpoznania i akceptacji przyznane będzie tym wnioskom, które zgodnie z obowiązującymi procedurami będą kompletne i nieobarczone brakami utrudniającymi ich pilne przeprocesowanie.

Ponadto, Polski Fundusz Rozwoju, rozpatrując wnioski i ustalając kolejność ich rozpatrywania, może wziąć pod uwagę inne kryteria, w tym w szczególności pilność potrzeb finansowych danego przedsiębiorcy, liczbę zatrudnionych pracowników lub znaczenie przedsiębiorcy dla gospodarki.

1.6. W jakiej formie wnioskujący o wsparcie powinien przedstawić PFR dane finansowe do analizy? Jakie dokumenty musi zawierać wniosek?

Wnioskujący o wsparcie powinien przedstawić PFR dane finansowe do analizy, zarówno poprzez formularz (wypełnienie pól z kluczowymi danymi finansowymi oraz załączenie pliku excel z historycznymi oraz prognozowanymi danymi) jak i dołączone do niego pliki w formacie PDF.

Do wniosku niezbędne będzie załączenie m.in. następujących dokumentów:

 • Schemat pełnej grupy kapitałowej, do której należy / którą tworzy przedsiębiorstwo (jeżeli dotyczy);
 • Schemat dojścia od głównego beneficjenta rzeczywistego do przedsiębiorstwa;  
 • Sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniami Zarządu za lata 2018 i 2019.
 • Niezaudytowane miesięczne dane finansowe na okres od stycznia do marca 2020 r.;
 • Aktualny wyciąg KRS na dzień składania niniejszego wniosku;
 • Raporty zarządcze za 2020 r..

1.5. Czy można otrzymać wzory umów?

Wzory umów będą udostępniane na późniejszym etapie procesu analizy wniosków. Podstawowe kryteria i warunki finansowania dla poszczególnych instrumentów zostały przedstawione w Regulaminie Programu Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm.

1.7. Jaki będzie zakres badania (due diligence/confirmatory due diligence)?

Zakres due diligence i confirmatory due diligence będzie obejmował w szczególności kluczowe kwestie finansowe i prawne związane z Beneficjentem Programu. W założeniu badanie due diligence będzie miało charakter ograniczony i uproszczony.

Lista szczegółowych wymogów informacyjnych do przygotowania na dalszym etapie procesu (due diligence finansowe oraz due diligence prawne) jest dostępna we wniosku online przygotowanym dla programu Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm, który pojawi się na stronie www.pfrsa.pl/tarcza250. PFR zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do przedsiębiorców z prośbą o dodatkowe dokumenty, gdyby taka potrzeba wyniknęła w związku z prowadzonym badaniem due diligence.

 

1.8. Jak jest definiowana luka płynności przedsiębiorstwa?

Lukę płynnościową należy rozumieć jako wymaganą kwotę środków finansowych w analizowanym okresie, która pozwoli na kontynuowanie działalności firmy w sposób niezakłócony.

1.9. Czy rachunek bankowy dla środków z pożyczki winien być wyodrębniony?

W zakresie Finansowania Preferencyjnego i Finansowania Płynnościowego Przedsiębiorca będzie zobowiązany do założenia rachunku bankowego w banku działającym jako Agent.

W zakresie pozostałych instrumentów rachunek musi być firmowym rachunkiem rozliczeniowym, prowadzonym w PLN dla przedsiębiorcy składającego wniosek. Rachunek podany do wypłaty pożyczki nie może być rachunkiem technicznym, kredytowym, rachunkiem oszczędnościowo rozliczeniowym, rachunkiem prowadzonym dla osoby fizycznej czy np. rachunkiem karty kredytowej.

1.11. Gdzie można zdobyć dodatkowe informacje o programie Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm?

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o programach wsparcia w Przewodniku Antykryzysowym dla przedsiębiorców dostępnym na https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr

2.1. Czy po wypełnieniu wstępnych wniosków na stronie PFR, konieczne będzie ponowne wypełnienie docelowego wniosku?

Przesłanie do PFR formularza wstępnego dostępnego na stronie PFR jest ważne dla PFR w kontekście oceny zainteresowania programem i poszczególnymi instrumentami, a tym samym optymalnego zaplanowania szczegółów programu, procesu oceny wniosków i odpowiedniej alokacji zasobów. Przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek wstępny również proszeni są o wypełnienie formularza, gdyż jego wypełnienie jest jedyną dostępną formą aplikowania do udziału w Programie.

2.2. Jak szybko będzie gotowa infrastruktura informatyczna wspierająca proces? Kiedy będzie można aplikować?

2.3. Jaki będzie termin składania wniosków?

Finansowanie w ramach Tarczy Finansowej dla Dużych Firm może być udzielane przez Polski Fundusz Rozwoju w terminie do 31 grudnia 2020 r., przy czym w przypadku niektórych instrumentów wypłata środków może nastąpić po tym terminie, w zależności od decyzji Komisji Europejskiej.

2.4. Czy można dokonać korekty w wypełnionym i przesłanym już formularzu?

Zależy nam, aby składane poprzez formularz wnioski były wypełnione jak najbardziej skrupulatnie i dokładnie. Co do zasady nie przewidujemy korygowania pól formularza po jego wypełnieniu i przesłaniu. Jeżeli korekta jest kluczowa dla wniosku, wówczas należy wypełnić ponownie formularz i przesłać nowy wniosek. Nie ma możliwości poprawienia pojedynczego pola formularza. Jeżeli korekta nie ma kluczowego wpływu na całokształt wniosku i nie zmienia ogólnego obrazu sytuacji przedsiębiorstwa (szacowana szkoda COVID-19, wpływ epidemii, rola przedsiębiorstwa w gospodarce lokalnej czy krajowej), wówczas sugestia zmian może zostać uwzględniona w dalszym etapie, gdy wniosek przejdzie pozytywnie weryfikację i trafi do pogłębionej analizy prowadzonej przez zespół inwestycyjny.

2.5. Od kiedy można spodziewać się pierwszych wypłat?

PFR dołoży wszelkich starań, aby maksymalnie szybko procedować wnioski od przedsiębiorców. Czas rozpatrywania wniosku jest uzależniony od kompletności złożonego wniosku, procesu uproszczonego badania due diligence, czy negocjacji Dokumentacji Finansowania Programowego. PFR dołoży starań, aby proces analizy i oceny wniosku trwał ok. 3-5 tygodni od rozpoczęcia jego rozpatrywania.

2.6. Jaka będzie procedura rozpatrywania wniosków?

Ze względu na skalę udzielanego wparcia oraz wielkość beneficjentów, każdy przypadek będzie analizowany indywidualnie. Udzielanie wsparcia przedsiębiorcom będzie następowało zgodnie z kolejnością akceptacji wniosków oraz podpisywania Dokumentów Finansowania Programowego przez Polski Fundusz Rozwoju, a pierwszeństwo rozpoznania i akceptacji przyznane będzie tym wnioskom, które zgodnie z obowiązującymi procedurami będą kompletne i nieobarczone brakami utrudniającymi ich pilne przeprocesowanie. Ponadto, Polski Fundusz Rozwoju, rozpatrując wnioski i ustalając kolejność ich rozpatrywania, może wziąć pod uwagę inne kryteria, w tym w szczególności pilność potrzeb finansowych danego przedsiębiorcy, liczbę zatrudnionych pracowników lub znaczenie przedsiębiorcy dla gospodarki.

Po wstępnej weryfikacji złożonego Wniosku i ocenie kryteriów formalnych kolejne etapy obejmować będą m.in. uproszczone badanie due diligence oraz negocjacje Dokumentów Finansowania Programowego prowadzone przez PFR przy udziale zewnętrznych doradców. Finansowanie Programowe udzielane będzie na podstawie Dokumentów Finansowania Programowego zawieranych przez PFR z Przedsiębiorcą lub dodatkowo innymi wymaganymi podmiotami.

 

2.7. Czy w przypadku gdyby zmieniły się zasady aplikacji po stronie PFR w trakcie trwania programu, będzie konieczne złożenie ponownego wniosku?

W przypadku gdyby zmieniły się zasady aplikacji po stronie PFR w trakcie trwania programu, które będą powodowały zmianę zakresu informacji wymaganych we wniosku i dotyczyły wniosków będących w trakcie procesowania przez PFR, PFR może poprosić wnioskujących o przesłanie dodatkowych informacji, tak aby w miarę możliwości nie było konieczności składania nowego wniosku.

2.8. Czy wniosek może być złożony przez profesjonalnego pełnomocnika? Jeśli tak, to czy można załączyć pełnomocnictwo już przy składaniu wniosku?

Tak, może. Pełnomocnikiem może być także pracownik spółki. W obydwu wypadkach konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa do dokumentów w formularzu. W wypadku braku pełnomocnictwa będzie konieczne jego uzupełnienie na dalszym etapie. Zwracamy uwagę, że osoba wypełniająca formularz jest zobowiązana do potwierdzenia, że jest uprawniona do działania w imieniu spółki.

2.9. Czy wymieniając podmioty powiązane w arkuszu MS Excel należy wymienić również podmioty partnerskie?

Tak, w formularzu prosimy o wskazanie podmiotów powiązanych, jak również partnerskich. Dane podmiotów powiązanych oraz partnerskich pozwolą nam na uzyskanie pełnego obrazu struktury spółki oraz sprawdzenie spełnienia kryteriów kwalifikowalności do Programu względem Rozporządzenia Pomocowego.

2.10. Firma należy do grupy kapitałowej. Dlaczego firma musi wnioskować wraz danymi grupy kapitałowej?

Zgodnie z kryteriami kwalifikowalności Programu oraz Rozporządzeniem Pomocowym, PFR zobowiązany jest przeanalizować wnioskującą spółkę, jej sytuację w kontekście grupy oraz ustalić końcowego Beneficjenta Rzeczywistego. Podanie danych grupy kapitałowej pozwala PFR ocenić sytuację spółki oraz innych spółek z grupy, które równocześnie mogły wnioskować do Programu.

2.11. Dane o zatrudnieniu - czy dane mogą być podane w okresach rocznych lub przynajmniej kwartalnych?

Prosimy o uzupełnianie danych w układzie rocznym zaproponowanym w arkuszu MS Excel. W przypadku danych dotyczących zatrudnienia wybiegających w przyszłość będziemy akceptować pewne uproszczenia.  Jeśli w spółce nie ma przesłanek, że zatrudnienie się zmieni, można powielać dane. W przypadku danych historycznych prosimy o podawanie danych w ujęciu sumarycznym (skonsolidowanym). Dane w poszczególnych okresach można powielać z wykluczeniem sytuacji kiedy występowały znaczne zmiany w zatrudnieniu – te należy wskazać.

2.12. Dane historyczne - czy mogą być w ujęciu kwartalnym, nie miesięcznym? Rozumiemy, że w przygotowanie tych danych w układzie miesięcznym konieczne jest dla kalkulacji "szkody".

Zgadza się, przygotowanie danych w układzie miesięcznym pozwala PFR prawidłowo wyliczyć kwotę Szacowanej Szkody COVID-19, a na późniejszym etapie Faktyczną Szkodę COVID-19. Dane za poszczególne miesiące zostaną wykorzystane przez PFR do porównania wartości EBITDA w okresie szkody (po 1 marca 2020 r., maksymalnie do 31 sierpnia 2020 r.) do okresu referencyjnego wyrażonego wartością historyczną EBITDA (przed 1 marca 2020 r. lub dla biznesów sezonowych 1 marca 2019 r. – 31 sierpnia 2019 r.).

2.13. Czy jest możliwość podpisania wniosku za pomocą ePUAP? Czy tylko podpisem kwalifikowanym?

Dokumenty muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym. Nie dopuszczamy możliwości dokonania podpisu za pomocą ePUAP.

2.14. Czy mówiąc o ujemnej EBITDA mówimy o różnicy między EBITDA z okresu Covid-19, a porównywalnym okresem?

Nie. Ujemną wartość  EBITDA rozumiemy jako wartość EBITDA poniżej 0 w odniesieniu do szkody, która wystąpiła lub ma wystąpić w danym miesiącu. Na różnicę między EBITDA (inkrementalna EBITDA) z okresu COVID-19 a okresem referencyjnym patrzymy tylko w przypadku, kiedy w obu okresach (okres szkody i okres referencyjny) wystąpiły straty np. w okresie historycznym wystąpiła strata oraz w okresie po 1 marca 2020 r.

2.15. Czy formularz można pobrać i go przygotowywać w czasie ? (Jakie załączniki z podpisem elektronicznym osób uprawnionych do reprezentacji będą potrzebne na etapie wypełniania wniosku?) podpis elektroniczny – sprawdzenie danych

Formularza nie można pobrać. Można natomiast pobrać załącznik MS Excel, który stanowi kluczową część formularza. Pozostałe załączniki wymagane do przekazania przy składaniu wniosku są przygotowywane przez firmę. Warto pamiętać, że formularz ma opcję zapisu w trakcie wypełniania, a ilość zapisów jest nieograniczona.

Załączniki z podpisem elektronicznym będą potrzebne dwa razy przy okazji składania formularza:

 1. na wstępie formularza do złożenia oświadczenia o zapoznaniu z warunkami programu;
 2. po złożeniu wniosku, do poświadczenia danych zamieszczonych w formularzu.  

2.16. Podmiot o obrotach rocznych poniżej 3.000.000.000 PLN (zaliczany do grupy dużych przedsiębiorstw - jako podmiot powiązany). Szablon zakłada wprowadzanie danych w milionach PLN z jednym miejscem po przecinku. W układzie miesięcznym niektóre dane występują w wartościach poniżej 100.000 PLN.

Jeśli wartości poniżej 100.000 PLN nie zaokrąglają się do pełniej wartości, prosimy o wpisanie zera. Szczegółowa weryfikacja danych nastąpi na etapie due diligence.

2.17. Rok 2015 w naszej firmie miał 21 miesięcy. W pliku dot. danych historycznych jest do wykazania okres 12 miesięcy. Co zrobić w takim wypadku?

W pierwszej kolejności prosimy o pokazanie tych danych za okres 12 miesięcy w szczególności za rok 2018 i 2019, które to są punktem odniesienia dla PFR (szczególnie w przypadku gdy firma ubiega się o finansowanie kapitałowe w reżimie pomocy publicznej).

W przypadku danych za rok 2015, prosimy o rozbicie danych. Jeśli rozbicie nie będzie możliwe, prosimy o zostawienie odpowiedniego komentarza w formularzu, informującego, że podane wartości dotyczą 21 miesięcy.

 

2.18. Czy możemy przekazać dane historyczne za ostatnie dwa lata finansowe? Ze względu na szybki rozwój firmy, dane sprzed 2018 roku są mało porównywalne.

Prosimy o podanie danych historycznych spółki za 5 lat. Dane te pozwolą nam szczegółowo prześledzić historię i wyniki spółki.  

2.19. Czy pozycja "przychody" we wniosku to suma przychodów z rachunku zysków i strat? Czy tylko przychodów ze sprzedaży? Czy też suma określonych pozycji z deklaracji VAT?

Suma przychodów to dane księgowe z rachunku zysków i strat. Są to nie tylko przychody ze sprzedaży, ale też pozostałe przychody, które też powinny zostać uwzględnione. 

2.20. Jeżeli EBITDA w okresie marzec-czerwiec 2020 spadła z 7 mln PLN do -2 mln PLN (2020/2019), to czy SZACOWANA SZKODA wynosi 2 mln PLN czy 9 mln PLN?

Przy wyliczaniu Szacowanej Szkody COVID-19, PFR bierze pod uwagę tylko ujemną wartość EBITDA. W przypadku przykładu z pytania, szacowana szkoda wynosi 2 mln i w Programie jest uznawania jako szacunek poniesionej szkody.

W przypadku gdy spółka odnotowuje pozytywny wynik EBITDA, taka spółka nie kwalifikuje się do wsparcia w formie finansowania preferencyjnego z możliwością umorzenia.

2.21. Kiedy trzeba będzie dołączyć plan restrukturyzacji? Na etapie wniosku czy po zakwalifikowaniu?

Im lepiej zostanie wypełniony wniosek - dokładnie, starannie i szczegółowo zostaną uzupełnione dane -  tym proces oceny  przebiegnie sprawniej i w rezultacie szybciej. Sam plan restrukturyzacji należy dołączyć na etapie składania wniosku.

2.22. Czy plan restrukturyzacyjny, który należy sporządzić powinien spełniać wymogi z art.11 prawa restrukturyzacyjnego, czy powinien mieć inny zakres? Gdzie można znaleźć szczegółowe wymogi dla planu restrukturyzacyjnego?

Plan restrukturyzacyjny, który należy sporządzić nie jest rozumiany jako tożsamy z wymogami prawa restrukturyzacyjnego. Firma powinna zademonstrować w nim plan zakładający proces dochodzenia do generowania zysków. Zależy nam, aby firma przedstawiła biznesplan, w którym zaprezentuje sposób wyjścia z kryzysu i osiągnięcia opłacalności oraz przyjętych założeń operacyjnych i rynkowych.

2.23. Spółka komunalna, w rozumieniu przepisów „Prawo przedsiębiorców”, jest podmiotem średnim i nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego. Jakie sprawozdanie powinna załączyć do wniosku spółka podmiotu publicznego, która w oparciu o przepisy unijne posiada kategorię dużego przedsiębiorcy, (tj. powyżej 25% jego kapitału posiada instytucja publiczna)?

Proponujemy uwzględniać wyłącznie sprawozdanie finansowe spółki komunalnej.

4.1. Czy kategorię dużego przedsiębiorcy należy weryfikować według ustawy Prawo przedsiębiorców, czy w oparciu o przepisy unijne? Jakie są zasady kwalifikacji na dużą firmę?

Duzi przedsiębiorcy w kontekście Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm to przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.), tj. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujące działalność gospodarczą, spełniającymi następujące kryteria:

 • duże przedsiębiorstwo:

(a) które zatrudnia powyżej 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, lub

(b) którego roczny obrót za 2019 r. przekracza 50.000.000 EUR oraz suma bilansowa za 2019 r. przekracza 43.000.000 EUR,

 • małe i średnie przedsiębiorstwo, które zatrudnia powyżej 150 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, a jego roczny obrót za 2019 r. przekracza 100.000.000 zł, o ile

(i) zostały spełnione łącznie następujące warunki

(a) jego luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3.500.000 zł oraz

(b) najpierw wyczerpał maksymalne możliwości finansowania z programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla MŚP

lub

(ii) finansowanie dotyczy Programu Sektorowego w rozumieniu Regulaminu Programu.
Na potrzeby ustalenia statusu Beneficjenta Programu przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Kwalifikacja liczby pracowników oraz danych finansowych do kwalifikacji do programu Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm następuje na podstawie Regulaminu Programu oraz przepisów Unii Europejskiej, w szczególności Załącznika I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz UE L 187/1 z 26.6.2014).

 

4.2. Do kogo kierowana jest Tarcza Finansowa dla Dużych Firm?

Warunki skorzystania z Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm są wyszczególnione w Rozdziale III, §3, regulaminu Programu. Szczegóły dotyczące poszczególnych instrumentów wsparcia przedstawione są w odpowiednich Załącznikach do Regulaminu, które zostały opisane w Regulaminie w Rozdziale V, §7.

4.3. Jak należy rozpatrywać warunki otrzymania wsparcia (utrata zdolności produkcji, spadek obrotów, brak otrzymywania należności, itp.) – ile z nich musi być spełnionych?

Wystarczy, że przynajmniej jeden z poniższych warunków jest spełniony, żeby spełniać to kryterium programu:

 • odnotowanie spadku obrotów gospodarczych, o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19. Przez spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) należy rozumieć spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, późn. zm.);
 • utrata zdolności produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;
 • brak płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności;
 • z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego brak dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;
 • bycie uczestnikiem Programów Sektorowych w związku z COVID-19.

Ten oraz pozostałe warunki kwalifikowania się do Programu Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm określa Rozdział III, §3, Regulaminu Programu.

 

4.4. Czy w ramach grupy kapitałowej składającej się z kilku podmiotów o finansowanie mogą wystąpić niezależnie wszystkie podmioty, które wykażą spadek obrotów o co najmniej 25%?

Intencją PFR jest, aby podmioty wchodzące w skład jednej grupy kapitałowej i składające wnioski były analizowane łącznie.

4.5. Czy grupa kapitałowa rozpatrywana jest w ramach konsolidacji, czy każdy podmiot oddzielnie? Czy zatrudnienie będzie liczone dla grupy, czy poszczególne podmioty mogą same aplikować o wsparcie?

Aby zakwalifikować się do pomocy z programu Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm, zarówno zatrudnienie jak i obroty liczone są zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie Programu oraz przepisami Unii Europejskiej, w szczególności Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz UE L 187/1 z 26.6.2014).

4.6. Jak należy interpretować rentowność finansową, której uzyskanie ma być uwiarygodnione w planie restrukturyzacji przedkładanym w ramach ubiegania się o uzyskanie finansowania preferencyjnego? Jaki termin należy uznać za moment „zakończenia kryzysu” w kontekście uzyskania rentowności finansowej w przypadku finansowania preferencyjnego?

Rentowność finansową należy rozumieć w szczególności jako zdolność do regulowania bieżących zobowiązań finansowych. Jako wyznacznik może służyć np. generowanie pozytywnych przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej lub osiągnięcie pozytywnego wyniku operacyjnego. Za “zakończenie kryzysu” można uznać powrót do poziomu przychodów porównywalnego do poziomu sprzed kryzysu (w celu ustalenia możliwości spłaty finansowania w założonym harmonogramie).

Ponieważ poszczególne branże w różny sposób zostały dotknięte COVID-19 oraz tempo ich wychodzenia z kryzysu będzie się różnić, Polski Fundusz Rozwoju przewiduje indywidualne podejście do składanych wniosków i analizę sytuacji każdego przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem rocznych prognoz dotyczących kondycji konkretnych przedsiębiorstw i branż po kryzysie.

4.7. Na koniec marca 2020 roku należności przeterminowane wynoszą mniej niż 25%, jednak udział należności przeterminowanych nigdy nie był tak wysoki. Czy w obecnej sytuacji możemy złożyć wniosek do PFR? Czy nasz wniosek nie zostanie odrzucony?

Proszę złożyć wniosek w momencie, kiedy będą mogli Państwo udokumentować spadek obrotów gospodarczych lub brak terminowych płatności należności (25%) w określonej kryteriami wartości.

4.8. Co oznacza utrata zdolności produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19?

Utrata zdolności produkcyjnych może dotyczyć np. sytuacji, w której przedsiębiorstwo nie jest w stanie produkować swoich wyrobów, gdyż ze względu na COVID-19 dostawy kluczowych komponentów niezbędnych w procesie produkcji, zostały wstrzymane lub w związku z kwarantanną pracowników zakład jest wyłączony z użytkowania itp..

W formularzu aplikacyjnym opis dotyczący wpływu COVID-19 na przedsiębiorstwo powinien w sposób maksymalnie skwantyfikowany przedstawić wpływ pandemii na realizację przychodów/kapitał obrotowy/inne elementy prowadzenia działalności, ze wskazaniem ewentualnych przyczyn, które w sposób precyzyjny wyjaśnią skalę problemu przedsiębiorcy (np. brak płatności od kontrahentów ze wskazaniem ich branży, brak realizacji zobowiązań ze wskazaniem jakiej branży dotyczą, itp.).

4.9. Czy do kwoty obrotów gospodarczych (będących podstawą obliczenia spadku obrotów gospodarczych związanego z epidemią) należy zaliczyć oprócz przychodów z działalności operacyjnej również przychody ze sprzedaży środka trwałego, czy do kwoty obrotów gospodarczych należy doliczyć kwotę przychodu z refaktur?

Na potrzeby wyliczeń w programie Tarcza Finansowa PFR dla Firm obrót gospodarczy niezbędny do zdefiniowania kategorii firmy należy rozumieć jako przychody netto ze sprzedaży z podstawowej działalności operacyjnej (zaś pozostałe przychody i koszty operacyjne powinny być wyłączane). Przychody ze sprzedaży netto są przychodami ze sprzedaży wyrobów, usług oraz towarów po potrąceniu VAT.

Spadek obrotów gospodarczych (spadek przychodów netto ze sprzedaży) należy rozumieć jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczony jako:

 • stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego;
  LUB
 • stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

5.1. Czy przewidują Państwo odstępstwa od wymogu, aby beneficjent rzeczywisty firmy otrzymującej pomoc musi mieć polską rezydencję i opłacać podatki w Polsce (np. o ile pomoc zostanie wykorzystana tylko w ramach podmiotu w Polsce i nie będzie żadnych przepływów do podmiotów zagranicznych)?

Warunek rezydencji podatkowej znajduję się w ustępie 3, Rozdziału III, §3 Regulaminu Programu Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm i obowiązuje w poniższej formie:

Z programu wsparcia Tarcza Finansowa dla Dużych Firm może skorzystać przedsiębiorca:

 • który, posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

ORAZ

 • którego główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu.

 

5.2. Czy w sytuacji, gdy największym akcjonariuszem firmy są podmioty polskie, ale występują również mniejszościowi akcjonariusze będący podmiotami zagranicznymi, firma może wystąpić z wnioskiem o wsparcie?

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego winna być dokonana w oparciu o art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML i polega na ustaleniu wszystkich osób fizycznych, które: (1) sprawują bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad przedsiębiorcą poprzez posiadane uprawnienia, które wynika z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiającego wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez przedsiębiorcę, lub (2) w imieniu których przedsiębiorca wnioskuje o wsparcie w ramach Programu.  

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego może różnić się w zależności od formy prawnej danego przedsiębiorcy, np.:  

 • w przypadku przedsiębiorcy będącego spółką z o.o. lub niepubliczną spółką akcyjną - beneficjentem rzeczywistym będą wszystkie osoby fizyczne spełniające jeden z następujących warunków: (1) będące udziałowcem lub akcjonariuszem przedsiębiorcy, którym przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji przedsiębiorcy, (2) dysponujące więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym przedsiębiorcy, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, (3) sprawujące kontrolę nad przedsiębiorcą lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji przedsiębiorcy, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie przedsiębiorcy, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, (4) sprawujące kontrolę nad przedsiębiorcą poprzez posiadanie w stosunku do niego uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy o Rachunkowości, lub (5) jeśli nie można ustalić beneficjenta rzeczywistego w sposób o którym mowa w pkt (1)-(4) - zajmującą wyższe stanowisko kierownicze;
 • w przypadku przedsiębiorcy będącego spółką osobową (spółką jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną) lub spółką cywilną – beneficjentem rzeczywistym, co do zasady, będą wszyscy wspólnicy spółki (o ile będą to osoby fizyczne);
 • w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - przyjmuje się, że taki przedsiębiorca jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym (o ile nie ma przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną).

Równocześnie przypominamy, że zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej obecnie warunek rezydencji podatkowej obowiązuje w poniższej formie:

Z programu wsparcia Tarcza Finansowa dla Dużych Firm może skorzystać przedsiębiorca:

 • który, posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

ORAZ

 • którego główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03).

Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu.

Co do zasady obecność w spółce akcjonariuszy mniejszościowych nie mających rezydencji w Polsce w żaden sposób nie wyklucza z udziału w programie o ile pozostałe, powyżej wymienione kryteria są spełnione.

 

5.3. Czy wsparciem zostanie objęta firma z udziałem kapitału zagranicznego (bezpośrednio i pośrednio), posiadająca zakłady produkcyjne w Polsce i tutaj płacąca podatki?

Z programu wsparcia Tarcza Finansowa dla Dużych Firm może skorzystać przedsiębiorca:

 • który, posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

ORAZ

 • którego główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03).

Ewentualnie, udzielenie wsparcia w ramach Programu będzie w takiej sytuacji uzależnione od zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu.

Polski Fundusz Rozwoju, może, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności, z uwzględnieniem zasady racjonalności ekonomicznej, w tym wyważenia słusznych interesów danego Beneficjenta Programu, ogółu wszystkich Beneficjentów i Skarbu Państwa oraz realizacji celów szczegółowych określonych w Programie, odstąpić od stosowania niektórych spośród kryteriów wskazanych w Programie, każdorazowo z zastrzeżeniem stosowania zasad i warunków odpowiednich decyzji Komisji Europejskiej, dotyczących udzielania pomocy publicznej.

 

6.1. O jakie wsparcie finansowe może ubiegać się duża firma?

W ramach Tarczy PFR dla Dużych Firm będą oferowane następujące instrumenty:

 • Finansowanie płynnościowe: instrument zwrotny, może zostać przeznaczone na regulowanie bieżących płatności, w tym: wypłata wynagrodzeń; zakup towarów i materiałów lub inne koszty operacyjne służące wytworzeniu produktu lub usługi; zobowiązania publiczno-prawne; inne cele związane z finansowaniem bieżącej działalności.
 • Finansowanie preferencyjne: instrument zwrotny, częściowo umarzalny (do 75%) dla przedsiębiorstw, które poniosły szkodę w wyniku COVID-19. 

Podstawową formą udzielania finansowania w ramach ww. instrumentów będzie pożyczka.

Finansowanie kapitałowe w ramach tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm może być udzielane w postaci:

 1. obejmowania lub nabywania przez Polski Fundusz Rozwoju Instrumentów Kapitałowych przedsiębiorstw na zasadach rynkowych;
 2. obejmowania przez Polski Fundusz Rozwoju Instrumentów Kapitałowych w Reżimie Pomocy Publicznej (zgodnie z Regulaminem Programu).

Szczegółowe informacje na temat dostępnych instrumentów znajdują się w Regulaminie Programu. Aktualny Regulamin Programu wraz z załącznikami jest dostępny na stronie https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-firm.html

 

6.2. Czy przedsiębiorstwo, które znajduje się w restrukturyzacji, ale którego proces restrukturyzacji zostanie zakończony w maju, może wystąpić o wsparcie w ramach Tarczy (po zakończeniu formalnego procesu restrukturyzacji)?

Warunkiem stawianym przed przedsiębiorstwem jest, aby na dzień składania Wniosku lub na dzień podpisania stosownych Dokumentów Finansowania Programowego nie było w likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji na podstawie prawa polskiego.

6.3. Czy pożyczkę można również przeznaczyć na pokrycie wkładu własnego (15%) w kosztach remontowych i inwestycyjnych. Koszty te są częściowo finansowane w 85% z dotacji unijnych?

PFR nie udziela porad w odniesieniu do możliwości łączenia pomocy publicznej – przed zaaplikowaniem o wsparcie w ramach Tarczy dla Dużych Firm przedsiębiorca powinien we własnym zakresie lub wspólnie ze swoimi doradcami zweryfikować obowiązujące go limity w zakresie łączenia pomocy publicznej. Również możliwość finansowania wydatków pokrywanych w części z dotacji unijnych powinna być zweryfikowana przez przedsiębiorcę we własnym zakresie lub wspólnie z doradcami przedsiębiorcy.

Zasady kumulacji różnych form wsparcia są dostępne na:
https://www.uokik.gov.pl/covid19_a_pomoc_publiczna.php#faq3972

Program Tarcza Finansowa dla Dużych Firm zakłada, że głównym celem otrzymanych środków powinno być głównie pokrycie kapitału pracującego. Wyrażenie zgody na przeznaczenie środków na cele inwestycyjne będzie poprzedzone analizą, uzależnione od okoliczności konkretnego przypadku i jedynie za zgodą PFR. 

6.4. Czy z finansowania płynnościowego, finansowania preferencyjnego lub finansowania inwestycyjnego można realizować również wydatki inwestycyjne np. wynikające z zawartych wcześniej umów na realizację inwestycji?

Programu Tarcza Finansowa dla Dużych Firm zakłada, że głównym celem otrzymanych środków powinno być głównie pokrycie kapitału pracującego. Wyrażenie zgody na przeznaczenie środków na cele inwestycyjne będzie poprzedzone analizą, uzależnione od okoliczności konkretnego przypadku i jedynie za zgodą PFR.  

Poszczególne typy finansowania mogą zostać przeznaczone na cele wskazane w Regulaminie Programu.

Finansowanie płynnościowe

Kapitał obrotowy, w szczególności w celu regulowania:

 • zobowiązań handlowych, w tym zakupu towarów i materiałów lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi,
 • wynagrodzeń z uwzględnieniem kosztów świadczeń pracowniczych,
 • zobowiązań publiczno-prawnych,
 • innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności ustalonych w umowie pożyczki i zaakceptowanych przez PFR.

Finansowanie płynnościowe w szczególności nie może zostać przeznaczone na:

 • dokonywanie jakichkolwiek dystrybucji do właścicieli lub podmiotów powiązanych,
 • nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia,
 • fuzje i przejęcia,
 • obsługę odsetek, kuponów, płatności prowizji i opłat, spłatę, refinansowanie lub przedterminową spłatę obecnego zadłużenia finansowego,
 • inne cele określone w umowie pożyczki w szczególności koszty doradcze związane z pozyskaniem środków w ramach Programu.

Finansowanie preferencyjne

Kapitał obrotowy, w szczególności w celu regulowania:

 • zobowiązań handlowych, w tym zakupu towarów i materiałów lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi,
 • wynagrodzeń,
 • zobowiązań publiczno-prawnych,
 • innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności ustalonych w umowie pożyczki i zaakceptowanych przez PFR.

Finansowanie preferencyjne w szczególności nie może zostać przeznaczone na:

 • dokonywanie jakichkolwiek dystrybucji do właścicieli lub podmiotów powiązanych,
 • nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia,
 • fuzje i przejęcia,
 • obsługę odsetek, kuponów, płatności prowizji i opłat, spłatę, refinansowanie lub przedterminową spłatę obecnego zadłużenia finansowego,
 • inne cele określone w umowie pożyczki w szczególności koszty doradcze związane z pozyskaniem środków w ramach Programu.

Finansowanie inwestycyjne w reżimie pomocy publicznej

Umożliwienie przedsiębiorcy przywrócenia stabilnej struktury finansowania, która została zachwiana, w szczególności poprzez konieczność ograniczenia lub wstrzymania produkcji lub świadczenia usług oraz wstrząsy popytowe będące skutkiem COVID-19, przykładowo:

 • finansowanie kapitału obrotowego,
 • regulowanie wynagrodzeń,
 • innych kosztów operacyjnych,
 • zobowiązań publiczno-prawnych.

Finansowanie inwestycyjne nie może zostać przeznaczone na działania określone w Regulaminie Programu, w szczególności na:

 • dokonywanie jakichkolwiek płatności – w tym ich zwrot lub spłatę – do właścicieli lub podmiotów powiązanych, o ile rozliczenia nie są dokonywane w toku normalnej działalności,
 • nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia,
 • fuzje i przejęcia, z wyjątkami określonymi w Regulaminie Programu,
 • refinansowanie lub przedterminową spłatę bieżącego zadłużenia finansowego przedsiębiorcy.

Finansowanie inwestycyjne na warunkach rynkowych

 • zapewnienie środków służących na bieżącą działalność operacyjną Przedsiębiorcy , w szczególności m. in.:
  • finansowanie kapitału obrotowego Przedsiębiorcy,
  • regulowanie wynagrodzeń,
  • innych kosztów operacyjnych,
  • zobowiązań publiczno-prawnych,
 • sfinansowanie podwyższenia kapitału Przedsiębiorcy wspólnie z obecnym właścicielem lub właścicielami w celusfinansowania transakcji fuzji lub przejęć,
 • finansowanie realizacji lub kontynuacji inwestycji o charakterze rozwojowym,
 • inne cele zaakceptowane przez PFR, w tym finansowanie nakładów inwestycyjnych w ramach uzgodnionych limitów.

7.1. Jakie będą kryteria przyznania finansowania płynnościowego?

Warunki skorzystania z Finansowania Płynnościowego w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm są wyszczególnione w Rozdziale III, §3, Regulaminu Programu.

Szczegółowe informacje na temat Finansowania Płynnościowego znajdują się w Regulaminie Programu.

Procedura rozpatrywania wniosków została przedstawiona w Rozdziale IV, §5, Regulaminu Programu.

7.2. Na jakich zasadach może odbyć się konwersja zadłużenia wobec PFR na kapitał? W jakiej sytuacji może nastąpić konwersja na kapitał czy można zablokować lub ograniczyć konwersję?

Uprawnienie PFR do konwersji pożyczki na kapitał może być przewidziane przez umowę z przedsiębiorcą, któremu udzielone zostanie wsparcie, według uzgodnionej formuły lub w oparciu o wycenę sporządzoną przez renomowany podmiot na dany dzień konwersji, lub konwersji na inny instrument dłużny. Informacja o konwersji może być zaznaczona w dokumentacji transakcyjnej – nie jest to jednak warunek obowiązkowy w instrumentach.

7.3. Czy finansowanie płynnościowe dla dużych firm może ulec umorzeniu?

W tym instrumencie nie jest przewidywane umorzenie.

1.12. Co z subwencjami z PFR dla firm, które nie załapały się na pomoc dla mikroprzedsiębiorstw, ponieważ mają w kapitale udział samorządu?

W przypadku tego typu spółek zachęcamy do udziału w Programie Tarczy dla Dużych Firm.

Podmiot, którego 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, przez co najmniej jeden organ publiczny zawsze będzie Dużym Przedsiębiorcą, z zastrzeżeniem dodatkowych warunków wskazanych w Regulaminie Programu.

1.13. Czy są jakieś szczególne warunki programu odnoszące się do branży rolniczej (sprzedaż zbóż, nawozów, maszyn rolniczych)?

Program nie przewiduje szczególnych warunków dla samej branży rolniczej. Należy jednak wskazać, że podmioty prowadzące działalność rolniczą jak i podmioty działające w sektorze rybołówstwa i akwakultury są odmiennie traktowane na gruncie prawa Unii Europejskiej – w szczególności, tych podmiotów dotyczą niższe limity pomocy publicznej oraz w niektórych przypadkach mają do nich zastosowanie inne przepisy prawa Unii Europejskiej.

Przed zaaplikowaniem o wsparcie w ramach Tarczy dla Dużych Firm przedsiębiorca powinien we własnym zakresie lub wspólnie ze swoimi doradcami zweryfikować obowiązujące go regulacje dotyczące jego statusu i możliwości zakwalifikowania jako podmiotu prowadzącego działalność w sektorze rolniczym lub rybołówstwa i akwakultury. 

1.14. Po jakim kursie przeliczany jest wymóg obrotu (50M EUR) i sumy bilansowej (43M EUR)

Wyrażone w euro wielkości, które dotyczą definicji Dużego Przedsiębiorcy, Mikroprzedsiębiorcy i MŚP (w tym w zakresie Przedsiębiorstw Powiązanych oraz Przedsiębiorstw Partnerskich) przelicza się na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 31 grudnia 2019 r.

1.15. Jak PFR będzie się kontaktował z wnioskodawcą?

Pierwszym kontaktem jest formularz zgłoszeniowy. W dalszej kolejności wnioski, które wpłyną do PFR są poddane wstępnej weryfikacji pod kątem kompletności formularza, a następnie wybierane do analizy w procesie preselekcji, na podstawie zdefiniowanych wcześniej kryteriów. W kolejnym kroku wnioski przekazywane są Zespołowi Transakcyjnemu, gdzie wniosek sprawdzany jest pod kątem kwalifikowalności do programu. Na tym etapie, Zespół Transakcyjny skontaktuje się z przedsiębiorcą (najprawdopodobniej drogą mailową), w celu umówienia wideokonferencji, aby ustalić wstępny harmonogram prac i inne kwestie związane z procesem. Od tego momentu Przedsiębiorca będzie pozostawał w regularnym kontakcie z Zespołem Transakcyjnym.

1.16. Na jakiej zasadzie PFR będzie wybierał podmioty dokonujące due dilligence beneficjentów? Czy będą organizowane przetargi?

Podmioty wykonujące due diligence zostały wybrane w zorganizowanym przez PFR procesie wyboru doradców.

Wybrane podmioty będą odpowiedzialne zarówno za badanie due diligence finansowe, jak i prawne. Każdorazowo podmioty te będą indywidualnie przydzielane do obsługi danego wniosku. Przy alokowaniu podmiotu do Przedsiębiorstwa, PFR będzie zwracał uwagę na doświadczenie oraz dostępność danego podmiotu.

1.17. Czy koszty związane z doradztwem na rzecz PFR (weryfikacja wniosku) będą kosztem PFR, czy na mocy umowy przeniesione zostaną na Pożyczkobiorcę?

Co do zasady wszystkie koszty związane z doradztwem na rzecz PFR będą ponoszone przez PFR.

1.18. Skoro finansowanie będzie udzielane na podstawie rankingu, a Program będzie otwarty do końca grudnia 2020 r. na jaką datę będzie sporządzany ranking? Czy będą Państwo czekać na spłynięcie wszystkich wniosków? A jeśli nie - jaka będzie metodologia tworzenia rankingu?

Ranking został przygotowywany na podstawie wniosków, które spłynęły dotychczas. Będzie on systematycznie i na bieżąco aktualizowany, w miarę napływania kolejnych wniosków oraz udzielania wsparcia kolejnym Przedsiębiorcom.

1.19. Jakie czynniki będą wpływać na ranking firm, który będzie decydował o kolejności rozpatrywania złożonego wniosku?

Wstępny katalog czynników został określony w Regulaminie Programu. Pod uwagę brana jest między innymi wielkość przedsiębiorstwa, znaczenie przedsiębiorstwa dla regionu i gospodarki czy liczba zatrudnionych pracowników.

1.20. Jakiego okresu dotyczy zakaz wypłaty dywidendy?

Zakaz dotyczy całego okresu udzielenia finansowania przez PFR danej spółce, do momentu jego pełnej spłaty.

1.21. Czy badanie due diligence lub inne badania wymienione w Regulaminie są obligatoryjnie przeprowadzane przy wszystkich rodzajach instrumentów? Czy badaniu podlega tylko Przedsiębiorstwo, które ubiega się o udział w programie, czy także przedsiębiorstwa powiązane?

Badanie due diligence jest przewidziane przy wszystkich typach instrumentów finansowych. Co do zasady, badaniu podlega tylko przedsiębiorstwo. W niektórych przypadkach, w zależności od indywidualnej sytuacji zakres badania due diligence może zostać rozszerzony.

1.22. Na jakim etapie wnioskowania można będzie się wycofać z programu bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji?

Z Programu można wycofać się na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji. To znaczy, że  po rozpoczęciu pogłębionej analizy wniosku, w szczególności dalszej weryfikacji wniosku przez PFR we współpracy z doradcami oraz w trakcie negocjacji dokumentacji transakcyjnej Przedsiębiorstwo ma możliwość wycofania się z procesu.

1.23. Kto będzie dokonywał KYC?

Co do zasady KYC będzie dokonywane przez kancelarie prawne wybrane przez PFR do świadczenia usług doradztwa prawnego.

1.24. Czy w ramach weryfikacji założeń w ramach due diligence PFR może zaproponować mniejsze/większe finansowanie bądź zmienioną formę finansowania?

Tak, co do zasady w toku badania due diligence może zostać zaproponowana większa lub mniejsza kwota wsparcia, w szczególności po weryfikacji danych finansowych dotyczących Przedsiębiorstwa.

Istnieje też możliwość, że kryteria uniemożliwiają udzielenie pewnej formy finansowania we wnioskowanej wysokości – wówczas potencjalnie istnieje możliwość zmiany formy wsparcia.

1.25. Czy kolejność składania wniosków nie ma znaczenia - że Państwo zbiorą wszystkie wnioski i potem będą decydować o przyznaniu finansowania?

Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia przy decyzji o przyznaniu finansowania z Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm. Wnioski, które są składane trafiają na listę rankingową, która przygotowywana jest w oparciu o kryteria, takie jak zatrudnienie w przedsiębiorstwie, potrzeby finansowe czy znaczenie firmy dla gospodarki regionu i kraju. Wnioski układane są w kolejności priorytetów i według tej kolejności będą analizowane. Tworzenie listy rankingowej wniosków będzie odbywało się na bieżąco i dotyczy to wszystkich rodzajów instrumentów wsparcia z Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm.

1.26. Nie jesteśmy spółką notowaną na giełdzie. W związku z COVID wszelkie środki zaangażowaliśmy na koszty utrzymania samochodów i pracowników. W bieżącej sytuacji nie mamy środków na wkład własny inwestycji. Czy środki z PFR zakładają takową pomóc na inwestycje (rzeczywiste). Jeśli tak czy podlegają one częściowemu umorzeniu?

Pożyczka preferencyjna służy pokryciu szkody COVID-19, a pożyczka płynnościowa pokryciu luki płynnościowej przedsiębiorcy. Co do zasady, nie przewidujemy, aby wsparcie z tych instrumentów wykorzystać na wydatki inwestycyjne, jednakże w wyjątkowych okolicznościach środki te mogą być przeznaczone na inwestycje. Każdorazowo musi odbywać się to za zgodą Polskiego Funduszu Rozwoju i zostać uwzględnione w ramach dokumentacji transakcyjnej.

1.27. Czy jest możliwość zwiększenia puli 7.500.000.000 PLN w ramach pożyczki preferencyjnej i jak PFR zmierzy się z problemem nadmiaru popytu wnioskodawców wobec tej pożyczki preferencyjnej?

Pożyczka preferencyjna różni się w swojej konstrukcji od subwencji przyznawanych MŚP. Analizując zainteresowanie wsparciem Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm poprzez dostępne wcześniej na stronie internetowej wstępne deklaracje uważamy, że pula dostępnych środków będzie wystarczająca. W mało prawdopodobnej sytuacji, gdy środki okażą się niewystarczające, istnieje możliwość zwiększenia tej puli po akceptacji ze strony Rady Ministrów.

1.28. Czy jest możliwość otrzymania wzoru wniosku? Jak technicznie będzie przebiegało składanie wniosków - w trybie online? Tzn. należy wypełnić od razu cały wniosek czy można wypełniać etapami?

Wzór wniosku widnieje na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju. Aby zobaczyć wniosek należy się zalogować,  wypełnić deklaracje i oświadczenia, w tym zapoznanie się z Regulaminem Programu i zaznaczyć pola spełnienia warunków uczestniczenia w Programie. Oświadczenia należy poświadczyć podpisem kwalifikowanym.

Wniosek można wypełniać etapami, zapisywać częściowo wypełniony formularz i powracać do niego w dowolnym momencie. Plik Excel z danymi finansowymi, który jest znaczą częścią formularza, można pobrać na dysk prywatny i wypełniać w trybie offline.

Przed rozpoczęciem procesu wypełniania formularza, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem i warunkami uczestniczenia w Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm oraz na kolejnych etapach precyzyjne wypełnianie danych finansowych i opisywanie sytuacji przedsiębiorstwa w możliwie jak najbardziej skwantyfikowany sposób.

 

4.10. Podmioty powiązane funkcjonują w systemach prawnych innych państw, czy w takim przypadku kolumny dotyczące KRS, NIP należy pozostawić niewypełnione, czy też wskazać ich odpowiedniki w innych krajach?

Prosimy o wskazanie odpowiedników tych danych w innych krajach, aby ułatwić identyfikację danego podmiotu.

 

4.11. Jakie obszary traktowane są jako obszary wątpliwe etyczno-moralnie?

Za obszar wątpliwy etyczno-moralnie można uważać np. działalność związaną z hazardem,  działalność bukmacherską lub działalność związaną z testowaniem produktów na zwierzętach.

 

4.12. Czy definicja z regulaminu dot. dużego przedsiębiorcy jest prawidłowa - czy na pewno trzeba spełnić warunek i obrotów i sumy bilansowej?

Definicja z regulaminu jest prawidłowa. Definicja wymaga spełnienia obu warunków, różni się ona od konstrukcji definicji MŚP oraz Mikroprzedsiębiorstwa: dużym przedsiębiorstwem jest firma, która nie jest MŚP lub mikroprzedsiębiorstwem.

4.13. Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia minimum 250 pracowników to jest to warunek wystarczający aby klasyfikować go jako Dużego Przedsiębiorcę?

Tak, wg definicji programu Dużym Przedsiębiorcą jest a) duże przedsiębiorstwo: (i) które zatrudnia więcej niż 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela LUB (ii) którego roczny obrót za 2019 r. przekracza 50.000.000 EUR oraz suma bilansowa w 2019 r. przekracza 43.000.000 EUR - co oznacza, że nie jest konieczne spełnienie warunku sumy bilansowej i obrotów, oczywiście pod warunkiem spełnienia warunku zatrudnienia.

4.14. Czy najistotniejszy jest stan na 31.12.2019 liczby zatrudnionych , przychodów lub sumy bilansowej? Czy tak jak w rozporządzeniu KE dane dot. zatrudnienia brane są w ujęciu średniorocznym (a nie stanu na dzień). A zmiana statusu pomiędzy średnią a duża firmą następuje pod warunkiem, że przekroczenie danego pułapu np. przychodów lub sumy bilansowej utrzymuje się 2 lata z rzędu?

Stan zatrudnienia oraz przychodów i sumy zatrudnienia jest istotny jedynie na dzień 31 grudnia 2019 r.

4.15. Czy lista podmiotów powiązanych jaka ma zostać dołączona do wniosku powinna obejmować podmioty powiązane w rozumieniu rozporządzenia pomocowego?

Tak, taka lista powinna obejmować podmioty w rozumieniu rozporządzenia pomocowego. Zgodnie z prawem unijnym i decyzjami Komisji Europejskiej konieczne jest zrozumienie przez PFR powiazań między spółkami (włączając w to przedsiębiorstwa powiązane i partnerskie).

5.4. Czy Beneficjent Rzeczywisty, który jest w Bułgarii spełnia wg Państwa warunek EOG tj. uzyskania pożyczki?

Tak, od 2007 roku Bułgaria należy do obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tym samym warunek jest spełniony.

5.5. Czy okoliczność, że Beneficjentem Rzeczywistym spółki jest prezes zarządu (nie jest możliwe określenie osób fizycznych spełniających wymogi ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy) uniemożliwia uzyskanie pomocy?

Sytuacja w której Beneficjentem Rzeczywistym jest prezes Zarządu nie wyklucza możliwości uzyskania pomocy. Będzie konieczne jednak wskazanie osoby fizycznej, która rzeczywiście kontroluje daną spółkę. Co więcej konieczne będzie zrozumienie, kto jest ostatecznym beneficjentem struktury. Stąd też na etapie formularza konieczne jest dokładne rozpisanie struktur w Przedsiębiorstwie. Zastrzegamy również możliwość doszczegółowienia informacji dotyczących beneficjentów.

5.6. Czy sp. z o.o., sp. komandytowa z beneficjentem rzeczywistym zarejestrowanym w Niemczech może skorzystać z pomocy dla dużych przedsiębiorstw?

Spółka, której Beneficjent Rzeczywisty jest zarejestrowany w Niemczech spełnia warunek Programu, ze względu na przynależność Niemiec do EOG.

5.7. Czy spółka publiczna ma obowiązek wskazania beneficjenta rzeczywistego (jest zwolniona ze zgłoszenia do CRBR)?

Spółka publiczna ma obowiązek wskazania Beneficjenta Rzeczywistego nawet jeżeli ten obowiązek nie jest wymagany w wypadku CRBR. Warunki programu nakładają na PFR obowiązek zdefiniowania dokładnego Beneficjenta Rzeczywistego.

5.8. Jeżeli beneficjentem rzeczywistym jest FIZAN, a fundusz zarządzający nie chce ujawnić osób fizycznych stojących za FIZAN co wówczas w formularzu w tym zakresie wpisujemy? Czy mamy wpisać dane zarządu funduszu zarządzającego FIZAN?

Jeżeli mamy do czynienia z podmiotem, którego Beneficjentem Rzeczywistym jest FIZAN i kontroluje daną spółkę, zakładamy że jest możliwość zdefiniowania osoby fizycznej Beneficjenta, stojącego za danym funduszem. Stąd konieczne będzie zdefiniowanie osoby będącej większościowym właścicielem certyfikatów. Prosimy o niewpisywanie w tym miejscu danych zarządu TFI. PFR będzie każdorazowo starał się zidentyfikować tożsamość głównego Beneficjenta Rzeczywistego.

6.5. Czy oprocentowanie pożyczek będzie oparte także o stopy procentowe WIBOR? Czy stopy procentowe będą stałe?

Stopy procentowe są oparte o WIBOR z 30 kwietnia 2020 r. plus marżę. Są więc co do zasady stałe, a ich wartość różni się w zależności od wielkości beneficjenta (MŚP czy Duża Firma) i okresu finansowania.

6.6. Czy można skorzystać z programu pól na pół - czyli połowa z Pożyczki płynnościowej a druga z Pożyczki preferencyjnej?

Pożyczka płynnościowa i pożyczka preferencyjna mają inny charakter. Pożyczka preferencyjna służy przede wszystkim pokryciu szkody w Dużym Przedsiębiorstwie wynikającej z epidemii COVID-19. Pożyczka płynnościowa służy przede wszystkim pokryciu luki płynnościowej Dużego Przedsiębiorstwa i zaspokojeniu jego potrzeb, wynikających głównie z kapitału pracującego. W ramach jednego formularza można wnioskować o finansowanie z tych dwóch instrumentów.

8.1. Czy maksymalna kwota umorzenia w ramach fin. preferencyjnego to wysokość straty EBITDA za okres 01.03-31.08.2020?

Mechanika finansowania preferencyjnego ma następujący charakter. W pierwszej kolejności szacowana jest szkoda wynikająca z epidemii COVID-19 w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2020 r. Maksymalne wsparcie w ramach finansowania preferencyjnego wynosi tyle, ile Szacowana Szkoda COVID-19. Umorzenie pożyczki odbywa się ex-post w oparciu o rzeczywistą, zaraportowaną stratę EBITDA, na podstawie zaudytowanych sprawozdań finansowych za rok 2020. Umorzeniu ulegnie maksymalnie 75% Faktycznej Szkody COVID-19 lub kwoty pożyczki (mniejsza z obu wartości). Każdorazowo w pokryciu Szkody partycypować musi pożyczkobiorca (minimum 25% udział).

8.2. Jak rozumieć stratę przy pożyczce preferencyjnej, czy strata, w tym kontekście rozumiana jest jako faktycznie ujemny wynik na EBITDA w określonym okresie, czy różnica (mniejszy wynik, ale także gdy jest on dodatni) pomiędzy wynikiem EBITDA okresu w porównaniu do okresu poprzedniego?

Warunkiem niezbędnym do spełnienia przez przedsiębiorstwo ubiegające się o finansowanie preferencyjne jest wykazanie szkody wynikającej z epidemii COVID-19, rozumianej jako stratę na EBITDA. Jeżeli przedsiębiorstwo ma niższą EBITDA, ale jej wynik jest wciąż dodatni, wówczas przedsiębiorstwo nie jest uprawnione do skorzystania z finansowania preferencyjnego.

8.3.Czy w przypadku ujemnej EBITDA w okresie referencyjnym oraz ujemnej EBITDA w okresie szkody, maksymalna wysokość pożyczki preferencyjnej jest obliczana jako różnica pomiędzy stratami (incremental loss)?

Tak, dokładnie. Jest to różnica pomiędzy stratami czyli tzw. incremental loss.

8.4. Co w przypadku, kiedy szacowana szkoda COVID-19, będzie większa niż faktyczna? Co wtedy z umorzeniem pożyczki lub preferencyjnym oprocentowaniem, jeżeli pożyczka będzie wyższa niż faktyczna szkoda?

Oprocentowanie pożyczki preferencyjnej jest stałe. Umorzeniu ulec może maksymalnie 75% wysokości faktycznej szkody COVID-19 (na bazie zaudytowanych sprawozdań finansowych za rok 2020) lub do 75% wysokości pożyczki – będzie to mniejsza z obu kwot.

8.5. Proszę o potwierdzenie, czy jeśli z danych faktycznych (marzec -kwiecień 2020) i prognoz (maj-sierpień), tj. za 6 miesięcy, o których mowa w Regulaminie, Spółka zaprezentuje dodatnią EBITDA, pomimo wyraźnego jej spadku do analogicznego okresu w roku ubiegłym (lub do okresu wrzesień 2019-luty 2020), Spółka nie będzie uprawniona do wnioskowania o finansowanie preferencyjne.

Tak. Warunkiem skorzystania z finansowania preferencyjnego jest ujemny wynik EBITDA. Jeżeli jest on niższy, ale wciąż dodatni, zachęcamy przedsiębiorców o ubieganie się o finansowanie płynnościowe bądź inne instrumenty w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm.

8.6. Jeżeli w okresie 01.03.2020 r. - 31.08.2020 r. EBITDA będzie dodatni, ale niższy niż w okresie poprzednich 6 miesięcy to przysługuje dofinansowanie preferencyjne?

Nie. Warunkiem skorzystania z finansowania preferencyjnego jest ujemny wynik EBITDA. Jeżeli jest on niższy, ale wciąż dodatni zachęcamy przedsiębiorców o ubieganie się o finansowanie płynnościowe bądź inne instrumenty w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm.

1.29. Czy środki w ramach tarczy Płynnościowej PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania płynnościowego oraz środki w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania preferencyjnego stanowią pomoc de minimis?

Środki w ramach Tarczy Płynnościowej PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania płynnościowego oraz środki w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania preferencyjnego nie stanowią pomocy de minimis.

2.24. Jaki jest dokładny wzór na wyliczenie EBITDA?

EBIDTA jest rozumiana jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.

2.25. Jakie wymogi spełniać powinien plan restrukturyzacji oraz projekcje finansowe?

Plan restrukturyzacyjny, który należy sporządzić co do zasady nie jest rozumiany jako tożsamy z wymogami prawa restrukturyzacyjnego. Zależy nam, aby Wnioskodawca przedstawił biznesplan, w którym zaprezentuje sposób wyjścia z kryzysu i osiągnięcia punktów break-even i opłacalności operacyjnej.

Firma powinna zademonstrować w nim Polskiemu Funduszowi Rozwoju plan zakładający proces dochodzenia do generowania zysków. Im lepiej zostanie wypełniony wniosek, im dokładniej, staranniej i szczegółowiej zostaną one uzupełnione tym sprawniejszy i szybszy będzie proces ich oceny.

Biznesplan powinien zakładać otrzymanie przez wnioskodawcę finansowania od PFR we wnioskowanej kwocie. Plik z prognozami finansowymi powinien zostać wypełniony zgodnie z komentarzami w nim zawartymi.

 

 

 

2.26. Jakie są przybliżone wytyczne lub jakie warunki winien spełnić plan finansowy oraz projekcie finansowe dla objęcia dużego przedsiębiorcy pomocą w ramach planu finansowania preferencyjnego.

Plan restrukturyzacyjny, który należy sporządzić co do zasady nie jest rozumiany jako tożsamy z wymogami prawa restrukturyzacyjnego. Zależy nam, aby firma przedstawiła biznesplan, w którym zaprezentuje sposób wyjścia z kryzysu i osiągnięcia punktów break-even i opłacalności operacyjnej. Firma powinna zademonstrować w nim Polskiemu Funduszowi Rozwoju plan zakładający proces dochodzenia do generowania zysków.

2.27. W przypadku gdy skonsolidowane sprawozdanie sporządza jednostka dominująca poza terytorium Polski, natomiast jednostki zależne w Polsce zgodnie z ustawą o rachunkowości nie są do tego zobligowane, czy sprawozdanie finansowe grupy sporządzone przez jednostkę dominującą poza Polską też należy dołączyć? W jakim języku powinno być ono dostarczone?

Jeśli Wnioskodawca nie tworzy grupy w Polsce, to nie musi załączać takiego sprawozdania. Dane Przedsiębiorstw Powiązanych i Partnerskich (również tych zagranicznych) powinny co do zasady zostać podane w arkuszu Excel.

 

2.28. Czy w ramach grupy wniosek o dofinansowanie może złożyć więcej niż jedna spółka jeśli obydwie wykazują stratę z tytułu COVID?

Tak, oba Przedsiębiorstwa mogą aplikować do Programu, jeśli spełniają wymagane Regulaminem Programu warunki.

3.1. Czy wymieniając podmioty powiązane w arkuszu MS Excel należy wymienić również podmioty partnerskie?

Tak, w formularzu prosimy o wskazanie podmiotów powiązanych, jak również partnerskich. Dane podmiotów powiązanych oraz partnerskich pozwolą nam na uzyskanie pełnego obrazu struktury spółki oraz sprawdzenie spełnienia kryteriów kwalifikowalności do Programu względem Rozporządzenia Pomocowego.

3.2. Dane o zatrudnieniu - czy dane mogą być podane w okresach rocznych lub przynajmniej kwartalnych?

Prosimy o uzupełnianie danych w układzie rocznym zaproponowanym w arkuszu MS Excel. W przypadku danych dotyczących zatrudnienia wybiegających w przyszłość będziemy akceptować pewne uproszczenia. Jeśli w spółce nie ma przesłanek, że zatrudnienie się zmieni, można powielać dane.

W przypadku danych historycznych prosimy o podawanie danych w ujęciu sumarycznym (skonsolidowanym). Dane w poszczególnych okresach można powielać z wykluczeniem sytuacji kiedy występowały znaczne zmiany w zatrudnieniu – te należy wskazać.

3.3. W kosztach działalności operacyjnej nie ma ujętej pozycji RZIS – wartości sprzedanych towarów i materiałów. Jest to wartość, która ma duży wpływ na wynik finansowy. Gdzie mogą zostać doliczone (w ramach pliku Excel)?

Pozycja została dodana do załącznika Excel – w poprzednich wersjach zakładamy, że znalazła się w pozycji pozostałych kosztów.

3.4. Posiadamy rok obrachunkowy inny niż kalendarzowy, tj. 1.03-28.02 każdego roku. Co w takim przypadku?

[W formularzu] W wypadku, gdy rok obrotowy firmy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym należy wskazać odpowiednio dane za ostatni rok obrotowy.

[W załączniku Excel] Prosimy o podanie – w miarę możliwości – danych miesięcznych pokrywających się z miesiącami kalendarzowymi.

 

3.5. Czy podać jednostkowe czy skonsolidowane dane o zatrudnieniu, przychodach i EBITDA?

Co do zasady w różnych miejscach formularza, czy załącznika Excel pojawiać się mogą pytania o wskaźniki na różnych poziomach grupy (jednostkowe, skonsolidowane (w dół i/lub w górę czy uwzględniające Przedsiębiorstwa Powiązane i Partnerskie).

Co do zasady w każdym z tych miejsc jest wskazana informacja jaką wielkość należy podać. Jeśli takiej informacji nie ma, należy podać dane jednostkowe Wnioskodawcy.

3.6. Od jakiego okresu – powinniśmy wypełniać plik Excel: 2015 czy wystarczą dane od 2019?

Prosimy o pełne uzupełnienie historycznego zakresu danych, jeżeli firma nie zaczęła funkcjonować po 2015 roku. W przypadku rozpoczęcia działalności po 2015 roku prosimy o wskazanie zakresu danych historycznych od początku działalności.

4.16. Przyznanie finansowania może być uzależnione od uzyskania stosownych zgód organów administracji publicznej, w tym w szczególności stosownych zgód organów ochrony konkurencji na dokonanie koncentracji. O jakie organy administracji publicznej chodzi i czy przedsiębiorca będzie musiał uzyskać taką zgodę, czy może to PFR we własnym zakresie o takie zgody występuje?

Zapis ten dotyczy przede wszystkim zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (i co do zasady dotyczyć będzie instrumentów o charakterze kapitałowym). PFR będzie występował o zgodę Prezesa UOKiK jeśli będzie taka konieczność.

4.17. Firma nie miała obowiązku audytu sprawozdań finansowych do 2019 włącznie i nie zlecała audytu sprawozdań, czy nie jest to przeszkodą w ubieganiu się o finansowanie?

Brak obowiązku audytowania sprawozdań finansowych do 2019 roku nie jest przeszkodą. Prosimy o załączenie nieaudytowanych sprawozdań finansowych.

8.7. W okresie sprzed marca EBITDA wynosiła np. 100 a w okresie po marcu -500. Ile wynosi w takiej sytuacji strata na EBITDA? Czy jeśli spółka ponosiła stratę do czerwca 2020 r. to porównanie będzie się odbywało do takiej samej liczby miesięcy przed marcem co liczba miesięcy w których spółka poniosła stratę z powodu COVID?

Strata na EBITDA będzie liczona w formie skumulowanej za okres od marca do sierpnia. W przedstawionym przypadku wyniesie -400 (dodatni wynik za marzec zmniejsza straty poniesione w późniejszym okresie). Okres referencyjny będzie obejmował sześć miesięcy poprzedzających marzec 2020, a w przypadku spółek sezonowych okres od marca 2019 do sierpnia 2019.

9.1. Czy "przedsiębiorca w trudnej sytuacji" ma możliwość aplikowania do rynkowego finansowania kapitałowego?

Przedsiębiorca w trudnej sytuacji może aplikować o rynkowe finansowanie kapitałowe. Co do zasady, przedsiębiorstwo, które znajdowało się w trudnej sytuacji na dzień 31 grudnia 2019 r. nie może skorzystać z instrumentów Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm w reżimie pomocy publicznej.

 

3.7. W jaki pokazać przepływy, jeśli nie są robione miesięczne?

Dane finansowe w ujęciu miesięcznym są niezbędne do prawidłowej analizy i oceny wniosku i do weryfikacji kwalifikowalności do Programu zgodnie z wytycznymi ustalonymi w notyfikacji Komisji Europejskiej.

Prosimy o przedstawienie danych w ujęciu miesięcznym. Mogą to być informacje z rejestrów księgowych pod warunkiem zgodności ze sprawozdaniami finansowymi. W przypadku braku informacji w ujęciu miesięcznym, prosimy o przygotowanie kalkulacji pro-forma w ujęciu jak najlepiej odzwierciedlającym sytuację spółki.