← Strona główna Grupy PFR

Polski Fundusz Rozwoju został partnerem krajowym projektu Next Step Poland. Inicjatywa ma na celu rozwój polskiego ekosystemu innowacji, a także podniesienie jakości systemu obsługi innowatora w naszym kraju.

Projekt Next Step Poland realizowany będzie we współpracy z instytucjami rozwoju, które pracują nad rozwojem polskiego ekosystemu innowacji, wspierają inicjatywy gospodarcze, realizują działania pro biznesowe oraz finansowe o charakterze innowacyjnym.

Program realizowany od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2022 r. w ramach partnerstwa trzech instytucji z Grupy PFR z fińską firmą Capful Oy. Liderem inicjatywy jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), a partnerami krajowymi Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Głównym celem projektu jest rozwój i podniesienie jakości ekosystemu innowacji w Polsce.

Inicjatywa współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IV. Osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość dofinansowania Projektu to 5 344 152,30 zł, natomiast całkowita wartość Projektu to 5 509 435,36 zł.

Warunki RODO

Warunki RODO