← Strona główna Grupy PFR

Akcelerator Branżowy „Moda Polska” trwał od kwietnia 2019 r. do czerwca 2019 r.

Wzięły w nim udział 24 firmy zatrudniające łącznie ponad 2 tys. osób. Przez trzy miesiące współpracy przeprowadziliśmy następujące działania:

 1. Strefa Rozwiązań – dwudniowe warsztaty dla branży, podczas których zademonstrowaliśmy narzędzia rozwoju eksportu oferowane przez Grupę PFR oraz przez podmioty współpracujące z Akceleratorem. 
 2. Strefa Dialogu - podczas dialogu firm z administracją publiczną i ekspertami zidentyfikowaliśmy najważniejsze bariery rozwoju branży oraz pomysły na nowe rozwiązania wspierające eksport. Obecnie są one podstawą konkretnych działań podejmowanych przez instytucje publiczne.
 3. Strefa B2B - spotkania B2B z przedstawicielami instytucji z Grupy PFR, które miały na celu dobór narzędzi wsparcia eksportu dopasowany do potrzeb danej firmy.

Korzyści, jakie odniosły firmy z uczestnictwa w Akceleratorze:

 • wzmocnienie potencjału eksportowego,
 • możliwość wejścia na nowe rynki dzięki współpracy z Zagranicznymi Biurami Handlowymi,
 • możliwość zgłoszenia i konsultacji nowych instrumentów wspierających branżę.

Strefa Rozwiązań – materiały do pobrania z części warsztatowej:

Dzień I warsztatów (24.04.2019 r.):

Dzień II warsztatów (25.04.2019 r.):

Jakie narzędzia wsparcia eksportu są w ofercie Grupy PFR?

 • PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - udział kapitałowy w inwestycjach zagranicznych Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZAN,
 • Bank Gospodarstwa Krajowego - finansowanie dłużne eksportu, finansowanie dłużne ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw,
 • Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.) - ubezpieczenia w handlu międzynarodowym, gwarancje w handlu międzynarodowym, ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich za granicą,
 • KUKE Finance S.A. – wszystkie rodzaje faktoringu,
 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – pożyczki dla przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji,
 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. - misje gospodarcze, kontakty lokalne, weryfikacja partnerów biznesowych na wybranych rynkach,
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – programy dotacyjne i usługi doradcze dla MŚP
   

Warunki RODO

Warunki RODO