← Strona główna Grupy PFR
tarcza finansowa 2.0

Wyjaśnienie dotyczące definicji „Kosztów Stałych” oraz zasad wydatkowania uzyskanej Subwencji Finansowej

PFR S.A.
Wyjaśnienie dotyczące definicji „Kosztów Stałych” oraz zasad wydatkowania uzyskanej Subwencji Finansowej

Wersja zaktualizowana w dniu 03.02.2021 r.

Wyjaśnienie dotyczące definicji „Kosztów Stałych” zastosowanej w programie rządowym „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” („Program”) oraz zasad wydatkowania uzyskanej Subwencji Finansowej.

Zdefiniowane na potrzeby niniejszego programu „Koszty Stałe” oznaczają stratę brutto Wnioskodawcy kwalifikującego się jako MŚP, tj.: ujemny wynik finansowy przed opodatkowaniem, poniesioną w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. i wykazaną przez Wnioskodawcę kwalifikującego się jako MŚP w rachunku zysków i strat lub innych dokumentach sprawozdawczych (w przypadku wnioskodawców niesporządzających rachunku zysków i strat), z wyłączeniem kosztów aktualizacji wartości aktywów oraz uwzględniającą przychody z tytułu pomocy publicznej uzyskane z innych źródeł (zarówno otrzymane, jak i oczekiwane we wskazanym powyżej okresie).

W praktyce powyższe oznacza, że na potrzeby wyliczenia wnioskowanej kwoty Subwencji Finansowej wnioskodawca powinien, na podstawie dokumentów księgowych, ustalić faktyczną stratę brutto osiągniętą w listopadzie i grudniu 2020 oraz prognozowaną stratę brutto w I kwartale 2021.

Otrzymany wynik należy skorygować o koszty aktualizacji wartości aktywów (poniesione i prognozowane) oraz oczekiwaną pomoc publiczną, którą wnioskodawca otrzyma w I kwartale 2021. W powyższej kalkulacji Wnioskodawca kwalifikujący się jako MŚP powinien uwzględnić wyłącznie dane za miesiące objęte Programem, tj.: XI-XII 2020 oraz I-III 2021 r.

Wnioskodawca kwalifikujący się jako MŚP powinien pomniejszyć stratę brutto o wszelką (i) pomoc publiczną, którą otrzymał na wydatki kwalifikowalne, których poniesienie przypada w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. lub od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. (okres kwalifikowany) - jeśli nie została dotychczas ujęta w ewidencji księgowej, (ii) otrzymaną operacyjną pomoc publiczną, która nie została spożytkowana przez Wnioskodawcę do momentu występowania o Subwencję Finansową w ramach Programu, ale będzie stanowiła przychód Wnioskodawcy w okresie kwalifikowanym oraz (iii) oczekiwaną przez Wnioskodawcę pomocą publiczną, która miałaby pokryć stratę brutto w okresie kwalifikowanym.

Nie należy uwzględniać w kalkulacji „Kosztów Stałych” Subwencji Finansowej otrzymanej przez wnioskodawcę od PFR w ramach Programu Tarczy Finansowej dla MMŚP 1.0 oraz Programu Tarczy Finansowej dla MMŚP 2.0.

Wynik powyższej kalkulacji stanowią „Koszty Stałe” w rozumieniu programu.

Przykład:

 1. W przypadku Wnioskodawców kwalifikujących się jako MŚP, którzy stosują ustawę rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. i sporządzają rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) zgodnie z Załącznikiem nr 1, do kalkulacji kosztów stałych należy przyjąć:

  Koszty stałe = (poz L.) Strata brutto – (poz K.III.) Aktualizacja wartości aktywów finansowych + wartość oczekiwanych przychodów z pomocy publicznej

  Przykład liczbowy:

  Strata brutto = (10.000)
  Aktualizacja wartości aktywów finansowych (koszt) = (900)
  wartość oczekiwanych przychodów z pomocy publicznej (nieujętych w ewidencji księgowej) = 1.200
  Koszty Stałe = -10.000 - (- 900)+1.200 = -7.900
   
 2. W przypadku Wnioskodawców kwalifikujących się jako MŚP, którzy stosują KPiR do kalkulacji kosztów stałych należy przyjąć:

  Koszty stałe = strata z działalności gospodarczej (przychód – wydatki (koszty)) + wartość oczekiwanych przychodów z pomocy publicznej

  Przykład liczbowy:

  Strata z działalności gospodarczej = (5.000)
  wartość oczekiwanych przychodów z pomocy publicznej (nieujętych w KPiR) = 100
  Koszty Stałe = -5.000 +100 = -4.900

Uwaga: w kalkulacji kosztów stałych w KPiR nie uwzględnia się różnicy między wartościami remanentów (z początku i końca roku)

Uwaga: Wydatki na zakup składników majątku kwalifikujących się do środków trwałych, które będą wykorzystywane w działalności gospodarczej MŚP, nie stanowią „Kosztów Stałych” w rozumieniu programu. 

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszej informacji mają znaczenie nadane im w regulaminie ubiegania się o udział w Programie.

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Rozszerzenie listy działalności wspieranych z Tarczy Finansowej PFR 2.0 o 9 nowych kodów PKD
Rusza Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO